Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Μαρξ και οι σιδηροδρομικοί

«…την ίδια ώρα, ένα Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο του Λον­δί­νου δικά­ζει τρεις σιδη­ρο­δρο­μι­κούς, έναν τρο­χο­πε­δη­τή επι­βα­τι­κής αμα­ξο­στοι­χί­ας, έναν μηχα­νο­δη­γό και έναν φύλα­κα γραμ­μής. Ενα μεγά­λο σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα έχει στεί­λει στον άλλο κόσμο εκα­το­ντά­δες επι­βά­τες. Αιτία του δυστυ­χή­μα­τος ήταν η αμέ­λεια των σιδη­ρο­δρο­μι­κών. Μπρος στο ορκω­τό δικα­στή­ριο οι σιδη­ρο­δρο­μι­κοί δηλώ­νουν ομό­φω­να ότι πριν 10 — 12 χρό­νια εργά­ζο­νταν μόνο 8 ώρες την ημέ­ρα. Στο διά­στη­μα όμως των τελευ­ταί­ων 5 έως 6 χρό­νων αύξη­σαν τις ώρες εργα­σί­ας σε 14, 18 και 20 την ημέ­ρα. Κι όταν υπάρ­χει εξαι­ρε­τι­κά μεγά­λη συρ­ροή ταξι­διω­τών, λ.χ. την περί­ο­δο των εκδρο­μι­κών αμα­ξο­στοι­χιών, εργά­ζο­νται συχνά χωρίς δια­κο­πή 40 — 50 ώρες.

Οι σιδη­ρο­δρο­μι­κοί όμως είναι κι αυτοί κοι­νοί άνθρω­ποι και όχι Κύκλω­πες. Σε ένα ορι­σμέ­νο σημείο παρα­λύ­ει η εργα­τι­κή τους δύνα­μη. Τους κυριεύ­ει η νάρ­κη. Το μυα­λό τους παύ­ει να σκέ­φτε­ται και τα μάτια τους να βλέ­πουν. Ο πέρα για πέρα αξιο­σέ­βα­στος Βρε­τα­νός δικα­στι­κός απα­ντά­ει με μια ετυ­μη­γο­ρία που τους παρα­πέ­μπει επί “ανθρω­πο­σφα­γή” στο κακουρ­γιο­δι­κείο και σε ένα ήπια δια­τυ­πω­μέ­νο παράρ­τη­μα εκφρά­ζει με ευλά­βεια την ευχή ότι οι κύριοι κεφα­λαιού­χοι μεγι­στά­νες των σιδη­ρο­δρό­μων θα ευα­ρε­στη­θούν να είναι στο μέλ­λον πιο σπά­τα­λοι στην αγο­ρά των απα­ραί­τη­των “εργα­τι­κών δυνά­με­ων” και πιο “εγκρα­τείς” ή πιο “ολι­γαρ­κείς” ή πιο “οικο­νό­μοι” στην απο­μύ­ζη­ση της αγο­ρα­σμέ­νης εργα­τι­κής δύνα­μης»… Το παρα­πά­νω από­σπα­σμα είναι γραμ­μέ­νο τον μακρι­νό 19ο αιώ­να από τον Μαρξ στο «Κεφά­λαιο», στην ενό­τη­τα για την εργά­σι­μη μέρα. Το παρα­θέ­του­με χωρίς κανέ­να άλλο σχό­λιο, αφού οι ομοιό­τη­τες με όσα ζού­με αυτές τις μέρες είναι πέρα για πέρα οφθαλμοφανείς…

Ανα­δη­μο­σιεύ­ε­ται από τον «Ριζο­σπά­στη» της Τρί­της 7 Μάρ­τη 2023.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο