Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο «μαρτυριάρης» Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: «Οι κυρώσεις στοχεύουν στην ανατροπή του καθεστώτος Πούτιν»

Να μαζέ­ψει τα… ασυμ­μά­ζευ­τα προ­σπά­θη­σε ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μιλ­τιά­δης Βαρ­βι­τσιώ­της μετά τον σάλο που προ­κά­λε­σαν οι δηλώ­σεις του σε αμε­ρι­κα­νι­κό μέσο ότι οι κυρώ­σεις κατά της Ρωσί­ας στο­χεύ­ουν στη δημιουρ­γία εσω­τε­ρι­κής ανα­τα­ρα­χής και στην ανα­τρο­πή της κυβέρ­νη­σης Πούτιν.

Ο κ. Βαρ­βι­τσιώ­της είχε δώσει συνέ­ντευ­ξη στην αμε­ρι­κα­νί­δα δημο­σιο­γρά­φο Λόρα Κέλι του αμε­ρι­κα­νι­κού περιο­δι­κού «The Hill» λέγο­ντας, μετα­ξύ άλλων, ότι «οι κυρώ­σεις απο­σκο­πούν να ρίξουν το καθε­στώς Πού­τιν με εσω­τε­ρι­κή ανα­τα­ρα­χή και με αυτή τη λογι­κή τις δημιουρ­γή­σα­με», προ­σθέ­το­ντας ότι στό­χος είναι να δημιουρ­γη­θεί «ένα κλί­μα στη Ρωσία ότι αυτή η επι­θε­τι­κή πρά­ξη (σ.σ. εισβο­λή) θα είναι δαπα­νη­ρή για την οικο­νο­μία της και να προ­κα­λέ­σει την ανα­τα­ρα­χή και την αντί­θε­ση στον Πούτιν».

Για την ακρί­βεια, το κεί­με­νο όπως δημο­σιεύ­θη­κε στο «The Hill» είναι το εξής:

«But Varvitsiotis emphasized that the sanctions are aimed at stoking the opposition in Russia. “The sanctions … are dedicated in order to bring down the Putin regime by internal unrest — and this is the idea that we create,” he said, “a climate into Russia that this act of aggression is going to be costly for the economy of Russia, and to build up the unrest and the opposition to Putin.”»

Με λίγα λόγια, ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών εξέ­θε­σε όχι μόνο την Ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, αλλά συνο­λι­κά την Ε.Ε, «μαρ­τυ­ρώ­ντας» τους πραγ­μα­τι­κούς σκο­πούς πίσω από την στρα­τη­γι­κή των κυρώ­σε­ων κατά της Ρωσίας.

Έπει­τα από τον σάλο που προ­κλή­θη­κε, ο Μ. Βαρ­βι­τσιώ­της επι­χεί­ρη­σε να ανα­σκευά­σει, σημειώ­νο­ντας σε δήλω­σή του ότι δεν εννο­ού­σε αυτό που δημο­σιεύ­θη­κε στο κεί­με­νο της συνέντευξης.

Οι κυρώ­σεις που έχουν επι­βλη­θεί από την Ε.Ε. και τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα στο­χεύ­ουν και προ­σω­πι­κά τον κ. Πού­τιν και την οικο­γέ­νειά του, τους στε­νούς του επι­τε­λείς και τον οικο­νο­μι­κό του περί­γυ­ρο» επι­ση­μαί­νει σε δήλω­σή του ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Εξωτερικώ.

Παράλ­λη­λα, τονί­ζει ο Μ. Βαρ­βι­τσιώ­της, η πίε­ση που ασκεί­ται μέσω των κυρώ­σε­ων στη ρωσι­κή οικο­νο­μία έχει ως στό­χο να ανε­βά­σει το πολι­τι­κό και οικο­νο­μι­κό κόστος συνέ­χι­σης αυτού του πολέ­μου. «Ασφα­λώς, οι κυρώ­σεις δεν έχουν στό­χο καθε­στω­τι­κή αλλα­γή. Για το μέλ­λον της Ρωσί­ας θα απο­φα­σί­σει κυρί­αρ­χα ο ρωσι­κός λαός που επί­σης υπο­φέ­ρει και πλη­ρώ­νει κι αυτός βαριές συνέ­πειες λόγω της εισβο­λής στην Ουκρα­νία» σημειώ­νει ο ανα­πλη­ρω­τής ΥΠΕΞ.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο