Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Μαυροθαλασσίτης Κώστας Βάρναλης αποκτά τον δικό του ανδριάντα στη γενέτειρά του

Τη δική του θέση στην αλέα των διά­ση­μων προ­σω­πι­κο­τή­των που γεν­νή­θη­καν στην πόλη Μπουρ­γκάς (Πύρ­γος) της Βουλ­γα­ρί­ας θα απο­κτή­σει σε λίγο και­ρό ένας από τους κορυ­φαί­ους Έλλη­νες λογο­τέ­χνες και ποι­η­τές, ο κομ­μου­νι­στής Κώστας Βάρ­να­λης, με την τοπο­θέ­τη­ση ανδριά­ντα του πλάι σε εκεί­νους των φημι­σμέ­νων συμπο­λι­τών του, Βούλ­γα­ρων ηθο­ποιών Γκε­όρ­γκι Καλο­γιάν­τσεβ και Από­στολ Καραμίτεβ.

Γεν­νη­μέ­νος το 1884 στον τότε Πύρ­γο της Ανα­το­λι­κής Ρωμυ­λί­ας (σημε­ρι­νό Μπουρ­γκάς), ο Κώστας Βάρ­να­λης πέρα­σε τα παι­δι­κά του χρό­νια εκεί και 45 χρό­νια μετά τον θάνα­τό του, τον περα­σμέ­νο Μάιο, η ελλη­νι­κή κοι­νό­τη­τα της Βουλ­γα­ρί­ας διορ­γά­νω­σε σει­ρά εκδη­λώ­σε­ων για να τιμή­σει τη μεγά­λη αυτή προ­σω­πι­κό­τη­τα των Γραμμάτων.

Όπως ανα­φέ­ρει η εφη­με­ρί­δα ευρεί­ας κυκλο­φο­ρί­ας της Σόφιας «24 chasa» (24 Ώρες) σε πρό­σφα­το δημο­σί­ευ­μά της, με τον χαρα­κτη­ρι­στι­κό τίτλο «Ανδριά­ντας ενός από τους πιο γνω­στούς Έλλη­νες ποι­η­τές στην αλέα των διά­ση­μων Μπουρ­γκα­σλή­δων (Πυρ­γιω­τών)», η πρό­τα­ση για την τοπο­θέ­τη­ση του ανδριά­ντα στην αλέα δίπλα στην είσο­δο του θερι­νού θεά­τρου στο παρα­θα­λάσ­σιο πάρ­κο της πόλης, έγι­νε στο πλαί­σιο των εκδη­λώ­σε­ων που διορ­γα­νώ­θη­καν τον περα­σμέ­νο Μάιο στη γενέ­τει­ρα του ποι­η­τή για τα 45 χρό­νια από τον θάνα­τό του.

Σύμ­φω­να με την πρό­τα­ση που φέρ­νει στο φως της δημο­σιό­τη­τας η βουλ­γα­ρι­κή εφη­με­ρί­δα, ο ανδριά­ντας θα φιλο­τε­χνη­θεί από Έλλη­να γλύ­πτη, ενώ για τα απο­κα­λυ­πτή­ριά του θα έρθουν συγ­γε­νείς και κοντι­νά πρό­σω­πα του ποι­η­τή, καθώς και εκπρό­σω­ποι της ελλη­νι­κής πρε­σβεί­ας στη Σόφια.

Το σπί­τι όπου γεν­νή­θη­κε ο ποι­η­τής κατε­δα­φί­στη­κε στο μεταίχ­μιο των δεκα­ε­τιών ’70 — ’80 και στη θέση του ανε­γέρ­θη­κε ένα κτί­ριο, στην πρό­σο­ψη του οποί­ου έχει τοπο­θε­τη­θεί ανα­μνη­στι­κή πλά­κα με την εξής επι­γρα­φή: «Εδώ βρι­σκό­ταν το σπί­τι όπου γεν­νή­θη­κε ο μεγά­λος Έλλη­νας ποι­η­τής κομ­μου­νι­στής και αγω­νι­στής για την ειρή­νη Κώστας Βάρ­να­λης (1884–1974)».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο