Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο μεσίτης που με λύσσα χτυπούσε μέχρι θανάτου τον Ζακ πίσω από την φασιστική επίθεση στη δημοσιογράφο

O μεσί­της Θ.Χ. — εκ των συντο­νι­στών της εθνι­κι­στι­κής οργά­νω­σης «Πατριω­τι­κό Μέτω­πο» — που κατη­γο­ρεί­ται για πρό­κλη­ση θανα­τη­φό­ρου σωμα­τι­κής βλά­βης στον Ζακ Κωστό­που­λο, ανα­γνω­ρί­στη­κε από τη δημο­σιο­γρά­φο Αφρο­δί­τη Φρά­γκου ως ο δρά­στης της επί­θε­σης σε βάρος της το από­γευ­μα της 23ης Δεκεμ­βρί­ου στην οδό Γλάδ­στω­νος, ακρι­βώς στο σημείο όπου πριν από δεκα­πέ­ντε μήνες ο Ζακ έπε­σε νεκρός από τα χτυ­πή­μα­τα του ίδιου και του κοσμηματοπώλη.

Σύμ­φω­να με την «Εφη­με­ρί­δα των Συντα­κτών»  δημο­σιο­γρά­φος Αφρο­δί­τη Φρά­γκου ταυ­το­ποί­η­σε στο πρό­σω­πο του μεσί­τη εκεί­νον που της έρι­ξε γρο­θιά στο σαγό­νι, κατέ­θε­σε μήνυ­ση ενα­ντί­ον του και η υπό­θε­ση ερευ­νά­ται από την Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφά­λειας Αθη­νών, δηλα­δή την υπη­ρε­σία στην οποία έχει ανα­τε­θεί η υπό­θε­ση του Ζακ, προ­κει­μέ­νου να συσχε­τι­στούν οι δικογραφίες.

Όπως περι­γρά­φει η δημο­σιο­γρά­φος στην «Εφ.Συν.» «Στις 18.15 περ­νού­σα από την οδό Γλάδ­στω­νος, όπου είδα τη ζωγρα­φιά-στέν­σιλ που δημιουρ­γή­θη­κε στις 21 Δεκεμ­βρί­ου από ακτι­βι­στές και ακτι­βί­στριες στη μνή­μη του Ζακ/Ζάκι να είναι καλυμ­μέ­νη με τρία μεγά­λα αυτο­κόλ­λη­τα με τον δικέ­φα­λο αετό που έγρα­φαν ‘‘Δικαιο­σύ­νη για όλους’’, προ­φα­νώς χλευά­ζο­ντας το αίτη­μα του κινή­μα­τος για απο­νο­μή δικαιο­σύ­νης στον θάνα­το του Ζακ. Χωρίς δεύ­τε­ρη σκέ­ψη, άρχι­σα να αφαι­ρώ τα αυτο­κόλ­λη­τα και τη στιγ­μή που ξεκολ­λού­σα το τρί­το, κάποιος με τρά­βη­ξε φωνά­ζο­ντάς μου ότι αυτό που κάνω είναι φασιστικό…».

Η Αφρο­δί­τη Φρά­γκου αντέ­δρα­σε και μέσα σε δευ­τε­ρό­λε­πτα δέχτη­κε γρο­θιά στο σαγό­νι από τον δρά­στη, ο οποί­ος με θρά­σος τής έλε­γε «φώνα­ξε την Αστυ­νο­μία, τι θα μου κάνει;» και με εκφο­βι­στι­κό ύφος τη ρωτού­σε «ξέρεις ποιος είμαι εγώ;»

Μόνο όταν η δημο­σιο­γρά­φος τού δήλω­σε την ιδιό­τη­τά της, εκεί­νος κατέ­φυ­γε σε στοά παρα­κεί­με­νου κτιρίου.

anartisi mesiti

Χθες η Αφρο­δί­τη Φρά­γκου κλή­θη­κε για συμπλη­ρω­μα­τι­κή κατά­θε­ση από την Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφά­λειας Αθη­νών, όπου της επι­δεί­χθη­σαν φωτο­γρα­φί­ες του προ­σώ­που που είχε κατο­νο­μά­σει και ανα­γνώ­ρι­σε ανε­πι­φύ­λα­κτα τον μεσί­τη, ενώ οι Αρχές έχουν στη διά­θε­σή τους φωτο­γρα­φί­ες που τρα­βή­χτη­καν αμέ­σως μετά την επί­θε­ση και οι οποί­ες ταυ­το­ποιούν τον δρά­στη με τον κατη­γο­ρού­με­νο για τη δολο­φο­νία του Ζακ.

Αλλά και ο ίδιος ο δρά­στης πριν και μετά την επί­θε­ση στη δημο­σιο­γρά­φο φρό­ντι­σε με αναρ­τή­σεις του στο twitter να ανα­λά­βει ουσια­στι­κά την ευθύ­νη για τον βαν­δα­λι­σμό της μορ­φής του Ζακ.

Οι αναρ­τή­σεις έγι­ναν από τον χρή­στη Snake (@zmOMI_), που είναι ο λογα­ρια­σμός με τον οποίο ο μεσί­της εμφα­νί­στη­κε «μεταμ­φιε­σμέ­νος» στο δια­δί­κτυο μετά τη δολο­φο­νία του Ζακ, όταν απε­νερ­γο­ποί­η­σε τον λογα­ρια­σμό που δια­τη­ρού­σε με το όνο­μα του μεσι­τι­κού γρα­φεί­ου του.

Σε αυτόν τον λογα­ρια­σμό πριν από την επί­θε­ση στη δημο­σιο­γρά­φο ανάρ­τη­σε φωτο­γρα­φία από την καλυμ­μέ­νη με αυτο­κόλ­λη­τα ζωγρα­φιά του Ζακ και μετά την επί­θε­ση δημο­σί­ευ­σε το ίδιο αυτο­κόλ­λη­το σημειώ­νο­ντας «το σύν­θη­μά μου είναι ένα: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ».

Δυό­μι­σι ώρες αργό­τε­ρα και ενώ είχε γνω­στο­ποι­η­θεί ήδη η είδη­ση της επί­θε­σης και ενό­σω η Αφρο­δί­τη Φρά­γκου βρι­σκό­ταν στο νοσο­κο­μείο ΚΑΤ για την παρο­χή πρώ­των βοη­θειών, ο μεσί­της επα­νήλ­θε δημο­σιεύ­ο­ντας φωτο­γρα­φία της δημο­σιο­γρά­φου και σχο­λιά­ζο­ντας: «Αυτό το φασι­στα­κι που φαντα­σιώ­νε­ται πως το δέρ­νουν για να το παι­ξει ‘‘αναρ­χο­μπου­μπου­λι­να’’ είναι ενα­ντί­ον τής ‘‘ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ’’ και υπέρ τής ΑΔΙΚΙΑΣ για τους ΤΑΞΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ που έχει στο φτω­χό μυα­λό της».

anartisi mesiti 2

Την ίδια συμπε­ρι­φο­ρά επι­δεί­κνυ­νε ο μεσί­της στο twitter και μετά το λιν­τσά­ρι­σμα του Ζακ, όταν με απα­νω­τές αναρ­τή­σεις επι­χει­ρού­σε να παρου­σιά­σει το θύμα ως θύτη, γρά­φο­ντας μετα­ξύ άλλων: «Ο τύπος αυτο­κτό­νη­σε με το σπα­σμέ­νο γυα­λί την ώρα που τον συνέ­λα­βε η αστυ­νο­μία όταν σηκώ­θη­κε και έτρε­ξε ενα­ντί­ον τους…».

Ωστό­σο, σύμ­φω­να με το ιατρο­δι­κα­στι­κό πόρι­σμα και την εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση, ο θάνα­τος του Ζακ δεν θα επερ­χό­ταν αν το θύμα δεν είχε δεχτεί πολ­λα­πλά χτυ­πή­μα­τα, κυρί­ως στο κεφά­λι, τα οποία συν­δέ­ο­νται με το ισχυ­ρό τραυ­μα­τι­κό σοκ και τις ισχαι­μι­κού τύπου αλλοιώ­σεις του μυοκαρδίου.

Εκεί­νες τις μέρες λοι­πόν, που η κοι­νω­νία παρα­κο­λου­θού­σε συγκλο­νι­σμέ­νη τις εξε­λί­ξεις γύρω από τη δολο­φο­νία ενός νέου σε δημό­σια θέα, ο μεσί­της σχο­λί­α­ζε ανε­νό­χλη­τος και χλεύ­α­ζε τον Ζακ. Και βέβαια δεν εμφα­νί­στη­κε αυτο­βού­λως στις Αρχές, αλλά συνε­λή­φθη όταν ανα­γνω­ρί­στη­κε από το οπτι­κό υλι­κό και τις μαρ­τυ­ρι­κές κατα­θέ­σεις. Στη συνέ­χεια αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος — όπως και ο κοσμη­μα­το­πώ­λης — με τους περιο­ρι­στι­κούς όρους απα­γό­ρευ­σης εξό­δου από τη χώρα και υπο­χρε­ω­τι­κής εμφά­νι­σης μία φορά τον μήνα στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα της περιο­χής του, μία από­φα­ση που έστελ­νε μήνυ­μα ατι­μω­ρη­σί­ας.

 

Πηγή στοι­χεί­ων και πλη­ρο­φο­ριών Εφη­με­ρί­δα των Συντα­κτών / Γιώ­τα Τέσση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο