Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Μεσαίωνας είναι εδώ: Ο Αμβρόσιος… αφόρισε Μητσοτάκη, Κεραμέως και Χαρδαλιά

Τον… «πόλε­μο» στην κυβέρ­νη­ση κήρυ­ξε ο χου­ντι­κός πρώ­ην μητρο­πο­λί­της Καλα­βρύ­των και Αιγια­λεί­ας Αμβρό­σιος, προ­χω­ρώ­ντας σήμε­ρα σε μαζι­κό… αφο­ρι­σμό των Κ.Μητσοτάκη, Ν. Κερα­μέ­ως και Ν. Χαρδαλιά!

Με ανάρ­τη­ση του στο προ­σω­πι­κό του ιστο­λό­γιο, ο ακρο­δε­ξιός ιερω­μέ­νος απο­κά­λυ­ψε ότι είχε στεί­λει προ­σω­πι­κή επι­στο­λή προς την κ. Κερα­μέ­ως την 1η Μαΐ­ου, καλώ­ντας την να ανα­κα­λέ­σει για όσα είχε πει σε τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή ανα­φο­ρι­κά με τη Θεία Κοι­νω­νία και ότι ο κορο­νο­ϊ­ός μετα­δί­δε­ται και με το σάλιο

Ο Αμβρό­σιος διά­βα­σε σήμε­ρα, στον Ι. Ν. της Φανε­ρω­μέ­νης στο Αίγιο, αφο­ρι­σμό για τον πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσο­τά­κη, την υπουρ­γό Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των, όπως και για τον υφυ­πουρ­γό Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Νίκο Χαρδαλιά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο