Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ: Ευρωατλαντικό παραλήρημα, με νέες δεσμεύσεις συμμετοχής στον πόλεμο

Τη «χωρίς όρια» εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και στα ενερ­γεια­κά σχέ­δια των ΗΠΑ επι­σφρά­γι­σε η επί­σκε­ψη Μητσο­τά­κη στην Ουά­σιγ­κτον, όπως επι­βε­βαιώ­θη­κε μετά και το ευρω­α­τλα­ντι­κό παρα­λή­ρη­μά του χτες στο Κογκρέ­σο, όπως και από τα όσα προη­γή­θη­καν, στη συνά­ντη­σή του με τον Αμε­ρι­κα­νό Πρό­ε­δρο και στις υπό­λοι­πες επα­φές πίσω από κλει­στές πόρτες.

Χτες ο πρω­θυ­πουρ­γός επι­σκέ­φτη­κε το Κογκρέ­σο, όπου τον δέχτη­κε η πρό­ε­δρος της Βου­λής των Αντι­προ­σώ­πων Ν. Πελό­ζι, εκφρά­ζο­ντας «ευγνω­μο­σύ­νη για τη φιλία μας στο ΝΑΤΟ» και «ανα­γνώ­ρι­ση» για τον ρόλο της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία.

Ο δε Κυρ. Μητσο­τά­κης έσπευ­σε να μιλή­σει για «παράλ­λη­λες πορεί­ες» που χάρα­ξαν οι δύο χώρες όλα αυτά τα χρό­νια, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι σήμε­ρα η διμε­ρής σχέ­ση βρί­σκε­ται στο «ισχυ­ρό­τε­ρο και καλύ­τε­ρο επί­πε­δο όλων των εποχών».

Λίγο αργό­τε­ρα, απευ­θύ­νο­ντας ομι­λία στην Κοι­νή Σύνο­δο της Γερου­σί­ας και της Βου­λής των Αντι­προ­σώ­πων, επι­στρά­τευ­σε αρχι­κά ως «ορε­κτι­κό» ένα ανι­στό­ρη­το κρε­σέ­ντο, για να υπο­στη­ρί­ξει τα γνω­στά προ­σχή­μα­τα που βαφτί­ζουν τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο για τη μοι­ρα­σιά της λεί­ας «σύγκρου­ση ανά­με­σα στη δημο­κρα­τία και τον αυταρ­χι­σμό», τη δε εμπλο­κή της χώρας στον πόλε­μο υπε­ρά­σπι­ση, δήθεν, των «κοι­νών αξιών» των δύο χωρών, που «στά­θη­καν πάντα στη σωστή πλευ­ρά της Ιστορίας».

Σε αυτό το πλαί­σιο, χαι­ρέ­τι­σε τις ΗΠΑ που …πάντα «προ­ώ­θη­σαν και υπε­ρα­σπί­στη­καν τις δημο­κρα­τι­κές αξί­ες» (προ­φα­νώς με τις γνω­στές χού­ντες, τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και τα υπό­λοι­πα εγκλή­μα­τα από την Κύπρο μέχρι τη Γιου­γκο­σλα­βία και από το Ιράκ μέχρι το Αφγα­νι­στάν και τη Λιβύη). Ως τέτοιο δείγ­μα χαι­ρέ­τι­σε — αυτο­νό­η­τα — το Σχέ­διο Μάρ­σαλ, για τη στα­θε­ρο­ποί­η­ση της αστι­κής εξου­σί­ας και το τσά­κι­σμα του λαϊ­κού κινή­μα­τος μετά τον Β’ ΠΠ, ενώ έφτα­σε στο σημείο, αφού πρώ­τα εξή­γη­σε πόσο λάθος ήταν «να πιστέ­ψου­με ότι η εμβά­θυν­ση της ΕΕ θα έκα­νε τον πόλε­μο αδια­νό­η­το», να παρο­μοιά­σει την ελλη­νι­κή απε­λευ­θε­ρω­τι­κή Επα­νά­στα­ση του 1821 με την ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση Ρωσί­ας — ΝΑΤΟ στο έδα­φος της Ουκρανίας!

Ολος αυτός ο ανι­στό­ρη­τος αχταρ­μάς, προ­κει­μέ­νου να δικαιο­λο­γή­σει τη συμ­με­το­χή στον πόλε­μο στο πλευ­ρό των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ, ενώ έσπευ­σε να θυμί­σει ότι η κυβέρ­νη­σή του ενί­σχυ­σε από την πρώ­τη στιγ­μή και με στρα­τιω­τι­κά μέσα την Ουκρα­νία, ώστε όπως είπε «ο Πού­τιν να ηττη­θεί», στο όνο­μα της… αντι­με­τώ­πι­σης του ανα­θε­ω­ρη­τι­σμού, όπως είπε στους εκπρο­σώ­πους των ΗΠΑ, που δεν έχουν αφή­σει σύνο­ρο που να μην επα­να­χά­ρα­ξαν με το αίμα των λαών.

Ανα­φέρ­θη­κε ακό­μα στο Κυπρια­κό, καλώ­ντας να επι­λυ­θεί σε κατεύ­θυν­ση σύμ­φω­νη με το Διε­θνές Δίκαιο και όχι με «λύση» δύο κρα­τών, την ώρα που τα σχέ­δια συνεκ­με­τάλ­λευ­σης και «ΝΑΤΟι­κής συνο­χής», που προ­ω­θούν οι ΗΠΑ, φέρ­νουν στο τρα­πέ­ζι το ένα πίσω από το άλλο τα σχέ­δια ανοι­χτής ή συγκα­λυμ­μέ­νης διχοτόμησης.

Απο­φεύ­γο­ντας δε να ανα­φερ­θεί ονο­μα­στι­κά στην Τουρ­κία, δια­βε­βαί­ω­σε τους Αμε­ρι­κα­νούς ότι η κυβέρ­νη­ση είναι «πάντα ανοι­χτοί σε διά­λο­γο», ενώ ζήτη­σε να στα­μα­τή­σουν οι υπερ­πτή­σεις πάνω από τα ελλη­νι­κά νησιά στο Αιγαίο, ανά­γο­ντας τους Αμε­ρι­κα­νούς σε παρά­γο­ντα δήθεν «εγγύ­η­σης» των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των, την ώρα που τα σχέ­διά τους δίνουν «αέρα στα πανιά» της τουρ­κι­κής επιθετικότητας.

Εξάλ­λου, δίνο­ντας ξανά το υπό­βα­θρο των επι­κίν­δυ­νων διευ­θε­τή­σε­ων που δρο­μο­λο­γού­νται, επα­νέ­λα­βε ότι το τελευ­ταίο που χρειά­ζο­νται οι ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ «είναι άλλη μια εστία αστά­θειας στη Νοτιο­α­να­το­λι­κή Μεσό­γειο», καλώ­ντας μάλι­στα τους Αμε­ρι­κα­νούς να το λάβουν υπό­ψη και στις απο­φά­σεις τους για πωλή­σεις οπλι­σμού στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο (αφού η αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση εξε­τά­ζει να εγκρί­νει πώλη­ση νέων F‑16 στην Τουρ­κία). Ζώνη όπου — είπε — έχουν «ζωτι­κά συμ­φέ­ρο­ντα», εξ ου και έφτα­σε …να τους καλεί να μεί­νουν «δεσμευ­μέ­νοι» και σε στε­νή δια­σύν­δε­ση με χώρες της περιο­χής με τις οποί­ες μοι­ρά­ζο­νται τις ίδιες «αξί­ες».

Ως τέτοια έσπευ­σε να παρου­σιά­σει ξανά την Ελλά­δα, ανα­φε­ρό­με­νος και στη νέα Συμ­φω­νία για τις Βάσεις, δια­φη­μί­ζο­ντας ξανά την αξία ειδι­κά της Σού­δας για τα στρα­τιω­τι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ, αλλά και της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, την οποία παρου­σί­α­σε ως ενερ­γεια­κό κόμ­βο για ολό­κλη­ρη την περιο­χή «την ώρα που προ­σπα­θού­με να απε­ξαρ­τη­θού­με από το ρωσι­κό αέριο». Κατα­χει­ρο­κρο­τή­θη­κε γι’ αυτό από τους Αμε­ρι­κα­νούς, καθώς η «ανά­πτυ­ξη» αυτή της πόλης ται­ριά­ζει γάντι στα αμε­ρι­κα­νι­κά σχέ­δια για αύξη­ση των δικών τους πωλή­σε­ων και συνο­λι­κά προ­ώ­θη­ση των σχε­δια­σμών τους στην περιοχή.

Φυσι­κά, δεν παρέ­λει­ψε να ανα­φερ­θεί στο «φιλι­κό περι­βάλ­λον για επεν­δύ­σεις αμε­ρι­κα­νι­κών εται­ρειών στην Ελλά­δα», απο­θε­ώ­νο­ντας τον «δυνα­μι­σμό των ανοι­χτών οικο­νο­μιών» και απο­δί­δο­ντας τις «κοι­νω­νι­κές ανι­σό­τη­τες» …στον λαϊκισμό.

Κλεί­νο­ντας την ομι­λία του μετέ­φε­ρε την «υπό­σχε­ση» — την οποία με θρά­σος παρου­σί­α­σε περί­που ως …λαϊ­κή απαί­τη­ση, την ώρα μάλι­στα που ο ελλη­νι­κός λαός σε πολύ μεγά­λα ποσο­στά δια­φω­νεί με την εμπλο­κή της χώρας στα αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κά σχέ­δια — ότι «στε­κό­μα­στε μαζί με τις ΗΠΑ όπο­τε και όπου χρειαστεί».

“Σαν μια γροθιά” απέναντι στη Ρωσία

Αργά προ­χτές το βρά­δυ ώρα Ελλά­δας, σε δεξί­ω­ση που παρέ­θε­σε στον Κυρ. Μητσο­τά­κη ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάι­ντεν, επα­να­λαμ­βά­νο­ντας μια σει­ρά κατη­γο­ρί­ες κατά της Μόσχας τόνι­σε ότι Ελλά­δα και ΗΠΑ «στέ­κο­νται σαν μια γρο­θιά» απέ­να­ντι στη Ρωσία. Ευχα­ρί­στη­σε δε τον πρω­θυ­πουρ­γό «για το θάρ­ρος και την ξεκά­θα­ρη στά­ση που δεί­ξα­τε από την αρχή αυτής της κρί­σης (…) απο­τε­λώ­ντας προ­πύρ­γιο ασφά­λειας του ΝΑΤΟ στη Νοτιο­α­να­το­λι­κή Ευρώ­πη και στη Μεσό­γειο», όπως είπε, περι­γρά­φο­ντας την πρε­μού­ρα της ντό­πιας αστι­κής τάξης να πρω­το­στα­τή­σει τους ευρω­α­τλα­ντι­κούς σχε­δια­σμούς. Και ανα­νέ­ω­σε το ραντε­βού με τον Κυρ. Μητσο­τά­κη για τη Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ στη Μαδρί­τη στα τέλη Ιούνη.

Σημειω­τέ­ον, και στις επα­φές στις ΗΠΑ (π.χ. στις συνο­μι­λί­ες των υπουρ­γών Αμυ­νας των δύο χωρών) οι Αμε­ρι­κα­νοί σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες έθε­σαν ξανά επι­τα­κτι­κά το ζήτη­μα της παρα­χώ­ρη­σης επι­πλέ­ον οπλι­κών συστη­μά­των, ει δυνα­τόν «ανα­το­λι­κής» κατα­σκευ­ής, στους Ουκρα­νούς. Τελευ­ταία γίνε­ται λόγος για τα ανα­το­λι­κο­γερ­μα­νι­κά τεθω­ρα­κι­σμέ­να οχή­μα­τα BMP‑1 του Πεζι­κού. Περί­που 100 με 130 φαί­νε­ται να είναι δια­θέ­σι­μα για την Ουκρα­νία, με την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση να βάζει σ’ αυτό το παζά­ρι το αίτη­μα για αντι­κα­τά­στα­σή τους από άλλα μέσα, και τους Αμε­ρι­κα­νούς να απα­ντούν ότι έχουν παρα­χω­ρή­σει ήδη στην Ελλά­δα μέσα, όπως οχή­μα­τα Μ1117 και ελι­κό­πτε­ρα «Kiowa».

Την ίδια στά­ση φέρο­νται να τηρούν οι Αμε­ρι­κα­νοί και απέ­να­ντι στην Κύπρο, ζητώ­ντας την παρα­χώ­ρη­ση στην Ουκρα­νία 11 επι­θε­τι­κών ελι­κο­πτέ­ρων τύπου Mil Mi 35 που χρη­σι­μο­ποιεί η Εθνι­κή Φρουρά.

Προπύργιο “ασφάλειας” απέναντι στη Ρωσία

Στην αντι­φώ­νη­σή του, ο Ελλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός επα­νέ­λα­βε ότι η σχέ­ση Ελλά­δας — ΗΠΑ «είναι σήμε­ρα στο υψη­λό­τε­ρο ιστο­ρι­κό επί­πε­δο», θυμί­ζο­ντας πως την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη επι­κύ­ρω­σαν στη Βου­λή τη νέα Συμ­φω­νία για τις Βάσεις. «Αυτή η νέα συνερ­γα­σία δεν εκδη­λώ­νε­ται μόνο στη ναυ­τι­κή βάση στον κόλ­πο της Σού­δας, στην Κρή­τη (…) το “δια­μά­ντι του στέμ­μα­τος” της εξαι­ρε­τι­κής στρα­τιω­τι­κής μας σχέ­σης. Αλλά εκδη­λώ­νε­ται και στο λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, στη βορειο­α­να­το­λι­κή Ελλά­δα, μόλις 500 μίλια από τα ουκρα­νι­κά σύνο­ρα, και εκτός από τη στρα­τιω­τι­κή της σημα­σία για το NΑΤΟ, η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, όπως συζη­τή­σα­με, γίνε­ται με γρή­γο­ρους ρυθ­μούς περι­φε­ρεια­κός ενερ­γεια­κός κόμ­βος και σημείο εισό­δου για υγρο­ποι­η­μέ­νο φυσι­κό αέριο στα Βαλ­κά­νια και την Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Κυρ. Μητσο­τά­κης, συν­δέ­ο­ντας την πολε­μι­κή προ­πα­ρα­σκευή με τις μπίζ­νες του κεφαλαίου.

Δια­βε­βαί­ω­σε επί­σης ότι η χώρα θα παί­ξει «σημα­ντι­κό ρόλο ως πύλη για την ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια που παρά­γε­ται από φθη­νές ΑΠΕ, κυρί­ως από τον ήλιο στη Μέση Ανα­το­λή και την Αφρι­κή», χαι­ρε­τί­ζο­ντας το γεγο­νός ότι «οι ΗΠΑ έχουν παρά­σχει την αμέ­ρι­στη υπο­στή­ρι­ξή τους σε αυτά τα έργα».

Και ξανα­δί­νο­ντας την εικό­να μιας Ελλά­δας «ανοι­χτής» για μπίζ­νες, είπε ότι ήδη «πολ­λές αμε­ρι­κα­νι­κές εται­ρεί­ες επεν­δύ­ουν για πρώ­τη φορά στην Ελλά­δα», καθώς «βλέ­πουν μια χώρα που έχει πλε­ο­νε­κτι­κή γεω­γρα­φι­κή θέση, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Μια χώρα με στα­θε­ρή κυβέρ­νη­ση, που υπο­δέ­χε­ται ξένους επενδυτές».

Εξοπλισμοί για τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ

Παράλ­λη­λα ο πρω­θυ­πουρ­γός παρα­κά­λε­σε τον Μπάι­ντεν να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει «όλη του την επιρ­ροή» για να ξανα­φέ­ρει σε τρο­χιά τη δια­δι­κα­σία των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων για το Κυπρια­κό, ενώ έσπευ­σε να δια­βε­βαιώ­σει ότι η Αθή­να δίνει «μεγά­λη έμφα­ση» στο σχή­μα 3+1, που συν­δέ­ει ΗΠΑ, Ελλά­δα, Κύπρο και Ισρα­ήλ. Δια­βε­βαί­ω­σε ακό­μα ότι η κυβέρ­νη­ση θα συνε­χί­σει να «επεν­δύ­ει» στις Ενο­πλες Δυνά­μεις, «για να ενι­σχύ­σου­με όχι μόνο την Ελλά­δα αλλά και τη νοτιο­α­να­το­λι­κή πτέ­ρυ­γα του ΝΑΤΟ», όπως υπογράμμισε.

Σε αυτό το πλαί­σιο, ανα­κοί­νω­σε ότι η κυβέρ­νη­ση θα ξεκι­νή­σει «τη δια­δι­κα­σία για την από­κτη­ση μιας μοί­ρας αερο­σκα­φών F‑35», με ορί­ζο­ντα κτή­σης «πριν το τέλος της δεκα­ε­τί­ας», χαι­ρε­τί­ζο­ντας ταυ­τό­χρο­να το γεγο­νός ότι την Παρα­σκευή «η “Lockheed Martin” εξέ­φρα­σε επί­ση­μα το ενδια­φέ­ρον της για επέν­δυ­ση στην ΕΑΒ».

Αρμό­διοι παρά­γο­ντες εκτι­μούν ότι υπό τις πλέ­ον ευνοϊ­κές συν­θή­κες, τα περί­που 20 F‑35 μπο­ρεί να παρα­λη­φθούν περί το 2028. Η κυβέρ­νη­ση πατά στη νέα Συμ­φω­νία για τις Βάσεις, αλλά και στον αμε­ρι­κα­νι­κό νόμο «US — Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act» (ψηφί­στη­κε το 2021 από το Κογκρέ­σο), για να πετύ­χει απο­πλη­ρω­μή σε βάθος χρό­νου και έναρ­ξη με την παρά­δο­ση των πρώ­των μαχητικών.

Στο δικό του παράλ­λη­λο πρό­γραμ­μα, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ν. Δέν­διας είχε συνά­ντη­ση με τον Αμε­ρι­κα­νό ομό­λο­γό του Α. Μπλιν­κεν. Κατό­πιν είπε ότι είχαν μια «εποι­κο­δο­μη­τι­κή συζή­τη­ση για την κατά­στα­ση στην Ουκρα­νία μετά τη ρωσι­κή εισβο­λή και τις εξε­λί­ξεις σε Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, Κυπρια­κό και Δυτι­κά Βαλ­κά­νια». Ολι­γό­λε­πτη συνά­ντη­ση είχε και με τον πρό­ε­δρο της Επι­τρο­πής Εξω­τε­ρι­κών Σχέ­σε­ων της Γερου­σί­ας των ΗΠΑ, Ρ. Μενέντεζ.

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο λαός θα πληρώσει
την
«καλύτερη στιγμή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις»
με βαθύτερη εμπλοκή και φτώχεια

Σε σχό­λιό του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονί­ζει για τη συνά­ντη­ση Μητσο­τά­κη — Μπάιντεν:

«Ο κύριος Μητσο­τά­κης “λαν­σά­ρει” στις ΗΠΑ τον ρόλο του ελλη­νι­κού κρά­τους ως “καλού παι­διού” στο ΝΑΤΟ, αλλά και ως “μεσά­ζο­ντα” για τις ενερ­γεια­κές μπίζ­νες που προ­ω­θού­νται — με κυρί­αρ­χο τον ρόλο των ΗΠΑ — στο φόντο του πολέ­μου στην Ουκρανία.

Μόνο που από αυτή τη “συναλ­λα­γή” ο μεγά­λος χαμέ­νος θα είναι ο ελλη­νι­κός λαός, που θα πλη­ρώ­σει την “καλύ­τε­ρη στιγ­μή στις ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κές σχέ­σεις” με βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή στα πολε­μι­κά σχέ­δια, με μεγα­λύ­τε­ρη ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, με νέα κούρ­σα ΝΑΤΟι­κών εξο­πλι­σμών και με νέους μεγά­λους κιν­δύ­νους για τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας. Κερ­δι­σμέ­νοι θα είναι οι λεγό­με­νοι επεν­δυ­τές, δηλα­δή οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι στη μια και την άλλη πλευ­ρά που θα ωφε­λη­θούν από τα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια σε βάρος των λαών.

Οσο για τη δήθεν προ­στα­σία ένα­ντι της τουρ­κι­κής προ­κλη­τι­κό­τη­τας, αρκεί να δει κανείς μόνο το παζά­ρι που διε­ξά­γε­ται αυτή την περί­ο­δο ανά­με­σα σε ΝΑΤΟ — ΗΠΑ και Τουρ­κία, με αφορ­μή την είσο­δο της Σου­η­δί­ας και της Φιν­λαν­δί­ας στην ευρω­α­τλα­ντι­κή συμ­μα­χία. Η δια­σφά­λι­ση της ΝΑΤΟι­κής συνο­χής, που δια­περ­νά και τις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις, είναι ο παρά­γο­ντας εκεί­νος που σπρώ­χνει σε υπο­νό­μευ­ση των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των και λύσεις “συνεκ­με­τάλ­λευ­σης”».

Πηγή Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο