Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Μπάιντεν απειλεί την Κίνα ότι θα υπερασπιστεί στρατιωτικά την Ταϊβάν

Σε ένα περι­βάλ­λον έντο­νου αντα­γω­νι­σμού των ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν, κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξής του που μετα­δό­θη­κε το βρά­δυ χθες Κυρια­κή, προ­ε­δο­ποί­η­σε (απεί­λη­σε) ότι οι ένο­πλες δυνά­μεις των ΗΠΑ θα υπε­ρα­σπι­στούν την Ταϊ­βάν σε περί­πτω­ση επί­θε­σης του στρα­τού της Κίνας.

Ερω­τη­θείς στο πλαί­σιο της συνέ­ντευ­ξης που παρα­χώ­ρη­σε στην εκπο­μπή «60 Minutes» του τηλε­ο­πτι­κού δικτύ­ου CBS εάν ο αμε­ρι­κα­νι­κός στρα­τός θα υπε­ρα­σπι­ζό­ταν την Ταϊ­βάν, ο Μπάι­ντεν απά­ντη­σε «ναι, εάν πράγ­μα­τι γινό­ταν επί­θε­ση άνευ προηγουμένου».

Όταν ρωτή­θη­κε αν εννο­εί πως αντί­θε­τα με ό,τι συνέ­βη στην Ουκρα­νία, οι αμε­ρι­κα­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις θα εμπλέ­κο­νταν σε πόλε­μο ενα­ντί­ον της Κίνας σε περί­πτω­ση εισβο­λής στην Ταϊ­βάν, ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ απά­ντη­σε μονο­λε­κτι­κά: «ναι».

Παρό­λα αυτά, Τζο Μπάι­ντεν ισχυ­ρί­στη­κε πως πρό­θε­σή του δεν είναι να «ενθαρ­ρύ­νει» τις αρχές της νήσου να ανα­κη­ρύ­ξουν την ανε­ξαρ­τη­σία της Ταϊ­βάν. «Αυτή είναι δική τους από­φα­ση», δήλωσε.

Ερω­τη­θείς από το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο, εκπρό­σω­πος του Λευ­κού Οίκου δια­βε­βαί­ω­σε λίγο μετά τη μετά­δο­ση της συνέ­ντευ­ξης πως η πολι­τι­κή της Ουά­σινγ­κτον όσον αφο­ρά το ζήτη­μα της Ταϊ­βάν «δεν έχει αλλάξει».

Ο Τζο Μπάι­ντεν, προει­δο­ποί­η­σε επί­σης το Πεκί­νο σε περί­πτω­ση που παρα­βιά­σει τις κυρώ­σεις σε βάρος της Μόσχας εξαι­τί­ας της στρα­τιω­τι­κής εισβο­λής της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία. «Τηλε­φώ­νη­σα στον πρό­ε­δρο Σι, διό­λου για να τον απει­λή­σω, απλά για να του πω (…) ότι αν νομί­ζει πως οι Αμε­ρι­κα­νοί και οι άλλοι θα συνέ­χι­ζαν να επεν­δύ­ουν στην Κίνα αν αυτή παρα­βί­α­ζε τις κυρώ­σεις που έχουν επι­βλη­θεί στη Ρωσία, πιστεύω πως θα διέ­πρατ­τε γιγα­ντιαίο λάθος», είπε ο Μπάιντεν.

«Προς το παρόν, δεν υπάρ­χει καμία ένδει­ξη πως αυτοί (σ.σ.: οι Κινέ­ζοι) πρό­σφε­ραν όπλα ή άλλα πράγ­μα­τα που χρειά­ζε­ται η Ρωσία», πρό­σθε­σε ο Αμε­ρι­κα­νός πρόεδρος.

Η δήλω­ση αυτή έρχε­ται λίγες ημέ­ρες μετά την επι­σφρά­γι­ση κοι­νού μετώ­που μετα­ξύ Κίνας και Ρωσί­ας στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση με το ευρω­α­τλα­ντι­κό μπλοκ.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο