Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Μπάιντεν εκ νέου υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2024

Ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν, 80 ετών, δήλω­σε χθες Παρα­σκευή πως έχει πάρει την από­φα­ση να θέσει υπο­ψη­φιό­τη­τα για την επα­νε­κλο­γή του στις εκλο­γές του 2024 και θα το ανα­κοι­νώ­σει επί­ση­μα «σχε­τι­κά σύντομα».

«Έχω κάνει τους υπο­λο­γι­σμούς μου. Θα το ανα­κοι­νώ­σου­με σχε­τι­κά σύντο­μα. Αλλά το ταξί­δι εδώ ενί­σχυ­σε την αισιο­δο­ξία μου για το τι μπο­ρεί να γίνει», δήλω­σε ο κ. Μπάι­ντεν σε δημο­σιο­γρά­φους στο τέλος της επί­σκε­ψής του στην Ιρλαν­δία. «Σας είχα πει πως το σχέ­διό μου ήταν να είμαι υπο­ψή­φιος», πρόσθεσε.

Ο κ. Μπάι­ντεν έλε­γε για και­ρό πως είχε την «πρό­θε­ση» να θέσει υπο­ψη­φιό­τη­τα, όμως το ότι δεν το ανα­κοί­νω­νε επί­ση­μα δημιουρ­γού­σε αβε­βαιό­τη­τα στους υπο­στη­ρι­κτές του.

Ωστό­σο στο παρα­σκή­νιο, συνερ­γά­τες και σύμ­μα­χοί του είχαν ήδη αρχί­σει να κάνουν βήμα­τα για τη δημιουρ­γία προ­ε­κλο­γι­κού μηχα­νι­σμού και τη συγκέ­ντρω­ση κεφα­λαί­ων ενό­ψει των εκλο­γών του 2024, στις οποί­ες δεν απο­κλεί­ε­ται να βρε­θεί ξανά αντί­πα­λος με τον πρώ­ην πρό­ε­δρο Ντό­ναλντ Τραμπ, που έχει ήδη αρχί­σει την εκστρα­τεία του.

Ο κ. Μπάι­ντεν ανα­μέ­νε­ται να προ­βά­λει το μήνυ­μα πως θέλει να «τελειώ­σει τη δου­λειά» μετά την πρώ­τη του θητεία κατά τη διάρ­κεια της οποί­ας σημεί­ω­σε κάποιες νίκες στο Κογκρέ­σο, όπως την εξα­σφά­λι­ση δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας του νέου κορο­νοϊ­ού και για νέες υποδομές.

Ωστό­σο, η ηλι­κία του Τζο Μπάι­ντεν σημαί­νει πως η προ­σπά­θειά του να εκλε­γεί θα είναι ιστο­ρι­κό και ριψο­κίν­δυ­νο εγχεί­ρη­μα τόσο για τον ίδιο, όσο και για το Δημο­κρα­τι­κό κόμ­μα, που έχει μπρο­στά του δύσκο­λη απο­στο­λή, θέλει να δια­τη­ρή­σει τον έλεγ­χο της Γερου­σί­ας και να ανα­κτή­σει αυτόν της Βου­λής των Αντιπροσώπων.

Το ποσο­στό δημο­τι­κό­τη­τας του προ­έ­δρου παρα­μέ­νει καθη­λω­μέ­νο γύρω στο 40%. Θα ήταν 86 ετών στο τέλος της δυνη­τι­κής δεύ­τε­ρης θητεί­ας του, εννιά χρό­νια γηραιό­τε­ρος από το μέσο προσ­δό­κι­μο ζωής των ανδρών στις ΗΠΑ.

Ο κ. Μπάι­ντεν, που δεν πίνει αλκο­όλ και αθλεί­ται πέντε φορές την εβδο­μά­δα, χαί­ρει «καλής» υγεί­ας, είναι «ακμαί­ος» και απο­λύ­τως «ικα­νός» να ασκή­σει τα καθή­κο­ντά του, ανέ­φε­ρε γνω­μά­τευ­ση που συνέ­τα­ξε για­τρός του Λευ­κού Οίκου τον Φεβρουάριο.

Ο Μέγας Ιερο­ε­ξε­τα­στής, Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο