Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Μπάιντεν επικυρώνει με την υπογραφή του το εμπάργκο κατά της Κούβας: η γενοκτονία κατά της Κούβας συνεχίζεται..

Ο Τζο Μπάι­ντεν, ο οποί­ος κάπο­τε δια­κή­ρυσ­σε ότι “είναι στο πλευ­ρό του κου­βα­νι­κού λαού”, μόλις επι­κύ­ρω­σε για άλλη μια φορά τη γενο­κτο­νία ενα­ντί­ον αυτού του λαού

Ο οικο­νο­μι­κός, εμπο­ρι­κός και οικο­νο­μι­κός απο­κλει­σμός της Κού­βας, παρά­νο­μος και απάν­θρω­πος για την πλειο­ψη­φία των λαών και των απλών ανθρώ­πων στον κόσμο, ανύ­παρ­κτος μόνο για τον κλα­σι­κούς εθε­λο­τυ­φλού­ντες, επι­κυ­ρώ­νε­ται χρό­νο με το χρό­νο από τους δια­δο­χι­κούς ενοι­κια­στές του λευ­κού οίκου.

Για­τί οι ΗΠΑ επέ­βα­λαν το εμπάρ­γκο στην Κούβα;

Η σημε­ρι­νή διοί­κη­ση δεν θα μπο­ρού­σε να κάνει λιγό­τε­ρα. Σύμ­φω­να με την πολι­τι­κή που καθιέ­ρω­σε από τις 3 Φλε­βά­ρη 1962 η κυβέρ­νη­ση Κένε­ντι, ο σημε­ρι­νός πρό­ε­δρος, Τζο Μπάι­ντεν, υπέ­γρα­ψε την παρά­τα­ση, για έναν ακό­μη χρό­νο, του λεγό­με­νου Trading with the Enemy Act _Νόμου Εμπο­ρί­ου με τον Εχθρό, τη βάση του απο­κλει­σμού κατά της Κούβας.

Στο επί­ση­μο έγγρα­φο, ο Πρό­ε­δρος προ­έ­τρε­ψε την Υπουρ­γό Οικο­νο­μι­κών, Janet Yellen, να επι­βά­λει αυτό το μέτρο κυρώ­σε­ων κατά της κου­βα­νι­κής οικο­νο­μί­ας και τόνι­σε ότι η μονο­με­ρής συνέ­χειά του “είναι προς το εθνι­κό συμ­φέ­ρον” των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών, ένα ψέμα που δεν χρειά­ζε­ται οποια­δή­πο­τε εξήγηση.

Η δρα­κό­ντεια πρά­ξη πολέ­μου, που σχε­διά­στη­κε για να λιμο­κτο­νή­σει και να βυθί­σει έναν ολό­κλη­ρο λαό στη δυστυ­χία, ενι­σχύ­θη­κε με την πάρο­δο του χρό­νου με άλλους αμε­ρι­κα­νι­κούς νόμους, όπως ο νόμος Torricelli του 1992, Helms Burton, του 1996, και το κομπο­λόι των μέτρων που υπα­γό­ρευ­σε ο Λευ­κός Οίκος επί δια­κυ­βέρ­νη­σης Ντό­ναλντ Τραμπ.

Δεν υπάρχει Κουβανός που να μην υφίσταται τον αντίκτυπο αυτής της πολιτικής, που επηρεάζει την καθημερινότητα κάθε οικογένειας. Ο αποκλεισμός βρίσκεται πίσω από κάθε φάρμακο που λείπει, το θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο που σταμάτησε, η μεταφορά χωρίς ανταλλακτικά, το κοινωνικό έργο που δεν μπορούσε να εκτελεστεί…

Ο Τζο Μπάι­ντεν, που κάπο­τε δια­κή­ρυσ­σε ότι «είναι στο πλευ­ρό του κου­βα­νι­κού λαού», μόλις επι­κύ­ρω­σε για άλλη μια φορά τη γενο­κτο­νία ενα­ντί­ον αυτού του λαού. Συνε­χι­στής της εχθρό­τη­τας και συνερ­γός του εγκλή­μα­τος, σφρά­γι­σε την υπο­γρα­φή του στην ιστο­ρία μιας παρω­χη­μέ­νης πολι­τι­κής, που απορ­ρί­φθη­κε από την πλειο­ψη­φία της διε­θνούς κοινότητας.

Πηγή granma

Δια­κή­ρυ­ξη κατα­δί­κης του εμπάρ­γκο με αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη στην Κού­βα υπο­γρά­φη­κε στη Διε­θνή Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομμάτων

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο