Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Μπάιντεν επιτέλους να ανοίξει τ’ αυτιά του!

Το κίνημα συμπαράστασης στην Κούβα επεκτείνεται μέσα στις ΗΠΑ

Εκα­το­ντά­δες ‑περισ­σό­τε­ροι από 400, οι πρώ­τοι που υπό­γρα­ψαν, καλώ­ντας στη μάχη για την άρση του απο­κλει­σμού (εμπάρ­γκο) της Κού­βας, οι περισ­σό­τε­ροι επώ­νυ­μοι αμε­ρι­κα­νοί γεγο­νός που δεί­χνει την απόρ­ρι­ψη των απάν­θρω­πων και αδι­καιο­λό­γη­των ποι­νι­κών μέτρων που απο­σκο­πούν στο να γονα­τί­σουν το λαό του νησιού της επα­νά­στα­σης –που έχει επι­λέ­ξει απο­φα­σι­στι­κά την αυτο­διά­θε­ση και υπό το φάσμα της πεί­νας να εμπο­δί­σουν την παρα­πέ­ρα οικο­νο­μι­κή και κοι­νω­νι­κή του ανάπτυξη.

Αφήστε την Κούβα να ζήσει !

cuba petitionLet Cuba Live! Αυτό δια­βά­ζει κανείς και στο πρω­το­σέ­λι­δο της The New York Times της Παρα­σκευ­ής 23 Ιού­λη, όπου υπάρ­χει  στην επιρ­ροή της αμε­ρι­κα­νι­κής εφη­με­ρί­δας, όπου υπάρ­χει και ολό­κλη­ρο το υπό­μνη­μα προς τον Biden με τη σχε­τι­κή φόρ­μα «υπο­γράψ­τε εδώ» .
«Οι φωνές συγκλί­νουν από τα τέσ­σε­ρα σημεία του ορί­ζο­ντα και χτυ­πούν την πόρ­τα του οβάλ γρα­φεί­ου του Λευ­κού Οίκου, ώστε ο σημε­ρι­νός κάτο­χός του να ακού­ει τη δίκαιη απαί­τη­ση: τερ­μα­τί­στε τον μακρύ και σκλη­ρό απο­κλει­σμό κατά της Κού­βας» ανα­φέ­ρε­ται.

Στις περισ­σό­τε­ρες από 400 υπο­γρα­φές, μεμο­νω­μέ­νες και για λογα­ρια­σμό θεσμι­κών οργά­νων και οργα­νώ­σε­ων της αμε­ρι­κά­νι­κης κοι­νω­νί­ας των πολι­τών, που αρχι­κά στή­ρι­ξαν την επι­στο­λή σε λίγες μόνο ώρες προ­στέ­θη­καν νέες δεκά­δες και μέχρι σήμε­ρα εκα­το­ντά­δες.

Με σεβα­σμό και χωρίς υπα­να­χω­ρή­σεις, ο πρό­ε­δρος καλεί­ται να «υπο­γρά­ψει αμέ­σως εκτε­λε­στι­κή εντο­λή και να ακυ­ρώ­σει τα 243 κατα­να­γκα­στι­κά μέτρα του Trump».
Κατ ‘αυτόν τον τρό­πο, ανα­φέ­ρε­ται στην παρα­πέ­ρα ενί­σχυ­ση του απο­κλει­σμού από τη διοί­κη­ση Donald Trump. Η εμπο­ρι­κή, οικο­νο­μι­κή και χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κή πολιορ­κία που επέ­βα­λαν οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες στην Κού­βα από τις 7 Φεβρουα­ρί­ου 1962, πήρε μεγα­λύ­τε­ρες δια­στά­σεις κατά την επο­χή του Ρεπου­μπλι­κα­νι­κού μεγι­στά­να, η οποία ενέ­τει­νε τη δίω­ξη οικο­νο­μι­κών οντο­τή­των, πλοιο­κτη­τών και εται­ρειών στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και άλλα μέρη του κόσμου, έβγα­ζε νότες για το νησί ως προ­ο­ρι­σμό για του­ρι­στι­κές κρουα­ζιέ­ρες, κατέ­γρα­ψε κου­βα­νι­κές οργα­νώ­σεις και άτο­μα σε μαύ­ρες λίστες και διέ­κο­ψε την απο­στο­λή οικο­γε­νεια­κών εμβα­σμά­των προς την Κούβα.
Ο Τραμπ, με τη συν-χορη­γία της ακρο­δε­ξιάς μαφί­ας που εδρεύ­ει στη Νότια Φλό­ρι­ντα, ενθάρ­ρυ­νε μια πυρε­τώ­δη αντι-κου­βα­νι­κή εκστρα­τεία, που αντι­κα­το­πτρί­ζε­ται στην έντα­ξη της Κού­βας μετα­ξύ των χωρών που –δήθεν, χρη­μα­το­δο­τούν την τρο­μο­κρα­τία και την ποι­νι­κο­ποί­η­ση της ευγε­νούς κου­βα­νι­κής ιατρι­κής βοή­θειας σε δεκά­δες έθνη.

«Δεν υπάρ­χει λόγος — λέει μια από τις παρα­γρά­φους του — να δια­τη­ρη­θεί η πολι­τι­κή του Ψυχρού Πολέ­μου που απαι­τού­σε από τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες να αντι­με­τω­πί­σουν την Κού­βα ως εν δυνά­μει εχθρό και όχι ως γεί­το­να. Αντί να ακο­λου­θή­σου­με την πορεία που έθε­σε ο Τραμπ στις προ­σπά­θειές του να αναι­ρέ­σει το άνοιγ­μα (που δεν πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε –το αντί­θε­το μάλι­στα…) του Προ­έ­δρου Ομπά­μα στην Κού­βα, του ζητά­με να προ­χω­ρή­σει. Κάντε το άνοιγ­μα και ξεκι­νή­στε τη δια­δι­κα­σία τερ­μα­τι­σμού του εμπάρ­γκο. Ο τερ­μα­τι­σμός του μπλό­κο τρο­φί­μων και φαρ­μά­κων πρέ­πει να είναι η πρώ­τη προτεραιότητα.
«Φαί­νε­ται αδια­νό­η­το», επι­ση­μαί­νε­ται, «ειδι­κά κατά τη διάρ­κεια μιας παν­δη­μί­ας, να παρε­μπο­δί­ζου­με σκό­πι­μα τα εμβά­σμα­τα και τη χρή­ση παγκό­σμιων χρη­μα­το­πι­στω­τι­κών ιδρυ­μά­των από την Κού­βα, δεδο­μέ­νου ότι η πρό­σβα­ση σε δολά­ρια είναι απα­ραί­τη­τη για την εισα­γω­γή τρο­φί­μων και φαρμάκων».

Η επι­στο­λή υπεν­θυ­μί­ζει ότι στις 23 Ιου­νί­ου, τα περισ­σό­τε­ρα κρά­τησχε­δόν όλα, μέλη των Ηνω­μέ­νων Εθνών ψήφι­σαν για πολ­λο­στή φορά απαι­τώ­ντας από τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες τον τερ­μα­τι­σμό του απο­κλει­σμού, όπως πάγια γίνε­ται τα τελευ­ταία 30 χρό­νια από τη διε­θνούς κοι­νό­τη­τας στον ΟΗΕ.

Οι υπογραφές

Σημα­ντι­κό μέρος των υπο­γρα­φό­ντων του εγγρά­φου είναι πολί­τες και οργα­νώ­σεις των Ηνω­μέ­νων Πολιτειών:
Ξεχω­ρί­ζουν οι ειρη­νι­στι­κές και ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των, όπως η γυναι­κεία ομά­δα Codepink, ο συνα­σπι­σμός Answer (που εμφα­νί­στη­κε μετά τις επι­θέ­σεις της 11ης Σεπτεμ­βρί­ου), οι Pastores por la Paz (ανα­γνω­ρί­ζο­νται στην Κού­βα για τις ενέρ­γειές τους κατά του απο­κλει­σμού), το People’s Forum (που στη­ρί­ζει ανέρ­γους, περι­θω­ριο­ποι­η­μέ­νους και εκμε­ταλ­λευό­με­νες μειο­νό­τη­τες), και το Black Lives Matter, το δυνα­μι­κό κίνη­μα κατά του ρατσι­σμού και της αστυ­νο­μι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας της αστυ­νο­μί­ας, το οποίο έχει δια­συν­δέ­σεις στο νησί με το Centro Memorial Martin Luther King Jr.
Μετα­ξύ γνω­στών καλ­λι­τε­χνών — δια­νο­ού­με­νων, το αίτη­μα έχει τερά­στιο συντο­νι­σμό, ξεχω­ρί­ζουν οι δημο­φι­λείς ηθο­ποιοί Susan Sarandon, Jane Fonda, Marisa Tomei, η Βρε­τα­νή Emma Thompson ο Danny Glover, Peter Coyote και Mark Ruffalo, ο σκη­νο­θέ­της Oliver Stone, ο σκη­νο­θέ­της και τρα­γου­δι­στής Boots Riley, ο rapper Noname ο θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας Eve Ensler (δημιουρ­γός του παγκο­σμί­ου φήμης κομ­μα­τιού The Vagina Monologues) και πολ­λοί άλλοι.

Στους ακα­δη­μαϊ­κούς περι­λαμ­βά­νο­νται ο γλωσ­σο­λό­γος και πολι­τι­κός επι­στή­μο­νας Noam Chomsky, ο ανα­λυ­τή στρα­τιω­τι­κών υπο­θέ­σε­ων Daniel Ellsberg, ο ιστο­ρι­κός Roxanne Dunbar-Ortiz, ο φιλό­σο­φος Cornel West ο ακτι­βι­στής — δια­νο­ού­με­νος James Counts Early κλπ.

Παγκόσμια ανταπόκριση

Η πρω­το­βου­λία επι­κυ­ρώ­θη­κε αμέ­σως από πολι­τι­κές και πνευ­μα­τι­κές προ­σω­πι­κό­τη­τες από διά­φο­ρες χώρες, όπως οι πρώ­ην πρό­ε­δροι Luiz Inácio Lula, από τη Βρα­ζι­λία και Rafael Correa, από τον Ιση­με­ρι­νό (μαζί και ο υπο­ψή­φιος στις τελευ­ταί­ες εκλο­γές εκεί, ο Andres Arauz).
Μετα­ξύ των Βρα­ζι­λιά­νων είναι οι υπο­γρα­φές του συν­θέ­τη και μυθι­στο­ριο­γρά­φου Chico Buarque de Hollanda, του ηθο­ποιού Wagner Moura, του συγ­γρα­φέα Fernando Morais, του θεο­λό­γου Leonardo Boff, του συγ­γρα­φέα και του θρη­σκευ­τι­κού ηγέ­τη Frei Betto, του προ­έ­δρου του Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος, Gleisi Hoffmann και του κινή­μα­τος Movimiento sin Tierra.

Ο τιμη­μέ­νος με  βρα­βείο Νόμπελ Ειρή­νης, Adolfo Pérez Esquivel, από την Αργε­ντι­νή οι φιλό­σο­φοι και ακτι­βι­στές ινδι­κής κατα­γω­γής Gayatri Spivak και Vijay Prashad, Γάλ­λος-Βρα­ζι­λιά­νος κοι­νω­νιο­λό­γος Michael Löwy και Βρε­τα­νός πολι­τι­κός Jeremy Corbyn τέλος ο (σσ. με τίτλο γνω­στός και μη εξαι­ρε­τέ­ος πρ. υπΟικ του Τισπρέι­κου…) Γιά­νης Βαρουφάκης.

Στο δια ταύταTodo el pueblo se levanta por la soberanía la defensa y la seguridad de Cuba 1

(να εξη­γού­μα­στε για να μην παρεξηγούμαστε)
Χωρίς να υπο­τι­μά­με καμιά κίνη­ση ή κίνη­μα, προς την κατεύ­θυν­ση στή­ρι­ξης της Κού­βας, θεω­ρού­με ότι «στους δρό­μους θα κρι­θεί το δίκιο», χωρίς «Γιά­νη­δες».
Με τη συμ­με­το­χή του λαού και της πρω­το­πο­ρί­ας του, που σε πολι­τι­κό επί­πε­δο είναι το ΚΚ, με την ιδε­ο­λο­γι­κή μάχη ενά­ντια στους κυρί­αρ­χους αστι­κούς μηχα­νι­σμούς και στα παντο­δύ­να­μα ελεγ­χό­με­να ΜΜΕΜΚΔ.
Με τη συνε­χή σωστή ενη­μέ­ρω­ση –«η γνώ­ση είναι δύνα­μη» για όσους βρί­σκο­νται σε δια­κο­πές –η δου­λειά του μερ­μη­γκιού δε στα­μα­τά­ει ποτές …ακό­μα κι όταν γυρί­σει ο κόσμος ανά­πο­δα, κάτι θα βρει να κάνει.

Πηγή — ΠερισσότεραΑτέχνως Καλές Διακοπές

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο