Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Μπάιντεν υπέγραψε το νομοσχέδιο για δισεκατομμύρια δολάρια στα μονοπώλια

Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν υπέ­γρα­ψε σήμε­ρα, μία ημέ­ρα μετά την έγκρι­σή του από το Κογκρέ­σο, το γιγα­ντιαίο σχέ­διο, ύψους 1,9 τρι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων, που θα δοθούν στο κεφά­λαιο με το πρό­σχη­μα της αντι­με­τώ­πι­σης των προ­βλη­μά­των που έχει προ­κα­λέ­σει η πανδημία.

Το πακέ­το, μαζί με ορι­σμέ­να εφά­παξ ή ολι­γό­μη­να ψίχου­λα για τη δια­χεί­ρι­ση των πιο ακραί­ων συνε­πειών της παν­δη­μί­ας στις εργα­τι­κές — λαϊ­κές οικο­γέ­νειες, περι­λαμ­βά­νει νέα γεν­ναία «δώρα» για ισχυ­ρά μονο­πώ­λια που δρα­στη­ριο­ποιού­νται σε διά­φο­ρους κλάδους.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι το γεγο­νός ότι την ίδια ώρα που έμει­ναν εκτός νομο­σχε­δί­ου ακό­μα και οι δια­τά­ξεις για αύξη­ση του κατώ­τα­του ωρο­μί­σθιου στα 15 δολά­ρια (που και πάλι δεν εξα­σφα­λί­ζουν τις στοι­χειώ­δεις ανά­γκες), στο πακέ­το, μετα­ξύ των άλλων χρη­μα­το­δο­τή­σε­ων για τα μονο­πώ­λια, συμπε­ρι­λή­φθη­κε νέα κρα­τι­κή επι­χο­ρή­γη­ση ύψους 14 δισ. δολα­ρί­ων στις αμε­ρι­κα­νι­κές αερο­πο­ρι­κές εται­ρεί­ες, οι οποί­ες έχουν ήδη λάβει άλλα 25 δισ. από την προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση Τραμπ.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο