Ο ΜΠΕΡΝΑΝΤ ΣΩΟΥ (Μπέρναρντ Σο) από τους τελευταίους του αστικού προοδευτισμού — Ενας κήρυκας αληθειών, που δεν ακούγονται συχνά

Ο Σώου είνοι ένας μεγά­λος ρεα­λι­στής κι ένας από τους μεγά­λους θεα­τρι­κούς συγ­γρα­φείς των τελευ­ταί­ων χρό­νων. Η κοι­νω­νι­κή κρι­τι­κή του έχει τους ίδιους στό­χους, με το Μπαλ­ζάκ κι η αισθη­τι­κή του συνε­χί­ζει το ρεα­λι­σμό του 19ου αιώ­να. Πρέ­πει να ξεκα­θα­ρί­σου­με πως αυτές εδώ οι κρί­σεις μας, δεν έχουν την αξί­ω­ση της πρω­το­τυ­πί­ας· ξέρου­με πολύ καλά πως … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ο ΜΠΕΡΝΑΝΤ ΣΩΟΥ (Μπέρ­ναρντ Σο) από τους τελευ­ταί­ους του αστι­κού προ­ο­δευ­τι­σμού — Ενας κήρυ­κας αλη­θειών, που δεν ακού­γο­νται συχνά.