Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Μπολσονάρου έδιωξε χιλιάδες Κουβανούς γιατρούς με τους απαράδεκτους όρους που επέβαλε

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Η κου­βα­νι­κή κυβέρ­νη­ση ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι θα απο­σύ­ρει τους για­τρούς της από τη Βρα­ζι­λία έπει­τα από τις επι­κρί­σεις που δια­τύ­πω­σε ο εκλεγ­μέ­νος ακρο­δε­ξιός πρό­ε­δρος Ζαϊχ Μπολ­σο­νά­ρου, ο οποί­ος απεί­λη­σε στη διάρ­κεια της προ­ε­κλο­γι­κής εκστρα­τεί­ας του ότι θα ανα­στεί­λει ή θα τρο­πο­ποι­ή­σει το πρό­γραμ­μα αυτό.

«Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Κού­βας έλα­βε την από­φα­ση να μην συνε­χί­σει να συμ­με­τέ­χει στο πρό­γραμ­μα Mas Médicos [«Περισ­σό­τε­ροι για­τροί»] και ενη­μέ­ρω­σε τον Πανα­με­ρι­κα­νι­κό Οργα­νι­σμό Υγεί­ας (ΟΜΣ) και τους Βρα­ζι­λιά­νους πολι­τι­κούς αξιω­μα­τού­χους που ίδρυ­σαν και υπε­ρα­σπί­στη­καν την πρω­το­βου­λία αυτή», σύμ­φω­να με επί­ση­μη ανακοίνωση.

Το πρό­γραμ­μα αυτό προ­έ­βλε­πε την παρου­σία ξένων και βρα­ζι­λιά­νων ιατρών για εργα­σία σε φτω­χές και απο­μα­κρυ­σμέ­νες περιο­χές της χώρας.

Η συμ­με­το­χή της Κού­βας στο ίδιο γίνε­ται μέσω της Πανα­με­ρι­κα­νι­κής Οργά­νω­σης Υγεί­ας και δια­κρί­νε­ται από την κατο­χή θέσε­ων που δεν καλύ­πτο­νται από ιατρούς της Βρα­ζι­λί­ας ή από άλλες εθνικότητες.

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο, μέσα σε πέντε χρό­νια, σχε­δόν 20.000 Κου­βα­νοί για­τροί παρεί­χαν ιατρι­κή φρο­ντί­δα σε περισ­σό­τε­ρα από 113 εκα­τομ­μύ­ρια ασθε­νείς στη Βρα­ζι­λία σε περισ­σό­τε­ρους από 3.600 δήμους. Περισ­σό­τε­ροι από 700 δήμοι διέ­θε­ταν για­τρό για πρώ­τη φορά στην ιστορία.

Σύμ­φω­να με τον βρα­ζι­λιά­νι­κο Τύπο, περισ­σό­τε­ροι από 11.000 για­τροί βρί­σκο­νται αυτή τη στιγ­μή στη χώρα.

Πολ­λές φορές κατά τη διάρ­κεια της προ­ε­κλο­γι­κής εκστρα­τεί­ας του, ο υπο­ψή­φιος της δεξιάς Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου είχε απει­λή­σει να ανα­στεί­λει το πρό­γραμ­μα αυτό που πραγ­μα­το­ποιεί­ται σε συνερ­γα­σία με τον OPS και την Κού­βα, και δια­κή­ρυ­ξε πως η κυβέρ­νη­σή του θα απα­σχο­λή­σει ατο­μι­κά τους για­τρούς που επι­θυ­μούν να παρα­μεί­νουν στη Βραζιλία.

Σήμε­ρα εξή­γη­σε στο Twitter: «Εξαρ­τή­σα­με τη συνέ­χι­ση του προ­γράμ­μα­τος ‘Περισ­σό­τε­ροι για­τροί’ από την επι­τυ­χία σε τεστ ικα­νο­τή­των, από την πλή­ρη κατα­βο­λή του μισθού στους Κου­βα­νούς για­τρούς, ένα μεγά­λο μέρος του οποί­ου κατα­βάλ­λε­ται σήμε­ρα στη δικτα­το­ρία και από τη δυνα­τό­τη­τα που θα έχουν οι για­τροί να μπο­ρούν να φέρουν τις οικο­γέ­νειές τους».

«Δυστυ­χώς η Κού­βα αρνή­θη­κε», πρόσθεσε.

«Οι αλλα­γές που ανα­κοι­νώ­θη­καν επι­βάλ­λουν απα­ρά­δε­κτες προ­ϋ­πο­θέ­σεις και δεν σέβο­νται τις εγγυ­ή­σεις που είχαν δοθεί από την αρχή του προ­γράμ­μα­τος», κατήγ­γει­λε η κου­βα­νι­κή κυβέρ­νη­ση, προ­σθέ­το­ντας: «Είναι απα­ρά­δε­κτο να αμφι­σβη­τεί κανείς την αξιο­πρέ­πεια, τον επαγ­γελ­μα­τι­σμό και την παρου­σία των για­τρών μας».

Όλη η ανακοίνωση του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας της Κούβας, όπως δημοσιεύεται στην Γκράνμα.

Το Υπουρ­γείο Δημό­σιας Υγεί­ας της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας, προ­ση­λω­μέ­νο στις αρχές της αλλη­λεγ­γύ­ης και του ανθρω­πι­σμού που κατευ­θύ­νουν την Κού­βα στην συνερ­γα­σία της στον ιατρι­κό τομέα της για 55 χρό­νια, συμ­με­τέ­χει στο πρό­γραμ­μα της Βρα­ζι­λί­ας «Περισ­σό­τε­ροι για­τροί» από την ίδρυ­σή του τον Αύγου­στο του 2013. Αυτή η πρω­το­βου­λία ξεκί­νη­σε από την Ντίλ­μα Ρου­σέφ, η οποία ήταν εκεί­νη την επο­χή Πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δια­κής Δημο­κρα­τί­ας της Βρα­ζι­λί­ας, και επι­διώ­κει τον ευγε­νή σκο­πό δια­σφά­λι­σης ιατρι­κής βοή­θειας για την πλειο­ψη­φία του λαού της Βρα­ζι­λί­ας, σύμ­φω­να με την αρχή της καθο­λι­κής ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κής κάλυ­ψης που προ­ω­θεί­ται από την Παγκό­σμια Οργά­νω­ση Υγείας.

Το πρό­γραμ­μα αφο­ρού­σε την συνερ­γα­σία της Βρα­ζι­λί­ας και ξένων για­τρών, οι οποί­οι θα μπο­ρού­σαν να εργα­στούν σε φτω­χές και απο­μα­κρυ­σμέ­νες περιο­χές της χώρας.

Η συμ­με­το­χή της Κού­βας στο πρό­γραμ­μα αυτό κανο­νί­στη­κε μέσω της Πανα­με­ρι­κα­νι­κής οργά­νω­σης Υγεί­ας με ένα δια­κρι­τι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό γνώ­ρι­σμα: προ­ο­ρι­ζό­ταν να καλύ­ψει τις κενές θέσεις για­τρών από τη Βρα­ζι­λία και άλλα ξένα έθνη.

Κατά τη διάρ­κεια αυτών των πέντε χρό­νων της εργα­σί­ας, 20 000 Κου­βα­νοί συνερ­γά­τες έχουν φρο­ντί­σει 113,359,000 ασθε­νείς σε περισ­σό­τε­ρους από 3.600 δήμους. Ήταν σε θέση να παρέ­χουν ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή κάλυ­ψη σε μια απέ­ρα­ντη περιο­χή 60 εκα­τομ­μυ­ρί­ων Βρα­ζι­λιά­νων, αντι­προ­σω­πεύ­ο­ντας το 80% των όλων των   για­τρών που συμ­με­τεί­χαν στο πρό­γραμ­μα. Περισ­σό­τε­ροι από 700 δήμοι ήταν σε θέση να έχουν για­τρό για πρώ­τη φορά.

Το έργο των κου­βα­νών για­τρών σε περιο­χές ακραί­ας φτώ­χειας, στις παρα­γκου­πό­λεις του Ρίο ντε Τζα­νέι­ρο, Σάο Πάο­λο, Salvador de Bahia και τις 34 ειδι­κές επαρ­χί­ες ιθα­γε­νών, ιδιαί­τε­ρα στην Αμα­ζο­νία, ανα­γνω­ρί­στη­κε ευρέ­ως από τις Ομο­σπον­δια­κές, κρα­τι­κές και δημο­τι­κές αρχές της χώρας και των κατοί­κων, των οποί­ων το 95% εξέ­φρα­σε την απο­δο­χή τους, σύμ­φω­να με μια έρευ­να που πραγ­μα­το­ποί­η­σε το Ομο­σπον­δια­κό Πανε­πι­στή­μιο της Minas Gerais, κατό­πιν αιτή­μα­τος του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας της Βραζιλίας.

Στις 27 Σεπτεμ­βρί­ου 2016, το Υπουρ­γείο Δημό­σιας Υγεί­ας, σε μια επί­ση­μη δήλω­ση που εξέ­δω­σε μια μέρα πριν την ημε­ρο­μη­νία λήξης της συμ­φω­νί­ας περι­λαμ­βά­νο­ντας και τα γεγο­νό­τα που συν­δέ­ο­νται με το νομο­θε­τι­κό και δικα­στι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα κατά της Προ­έ­δρου Ντίλ­μα Ρου­σέφ, ανα­κοί­νω­σε ότι η Κού­βα «θα συνε­χί­σει να τιμά την συμ­φω­νία με την Πανα­με­ρι­κα­νι­κή Οργά­νω­σης Υγεί­ας για την υλο­ποί­η­ση του προ­γράμ­μα­τος «Περισ­σό­τε­ροι Για­τροί», εφό­σον δια­τη­ρή­θη­καν οι εγγυ­ή­σεις που προ­σφέ­ρο­νται από τις τοπι­κές αρχές», κάτι που έχει τηρη­θεί μέχρι τώρα.

Ο Jair Bolsonaro, εκλεγ­μέ­νος πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας, ο οποί­ος έχει κάνει άμε­σα, περι­φρο­νη­τι­κά και απει­λη­τι­κά σχό­λια ενα­ντί­ον της παρου­σί­ας των για­τρών μας, δήλω­σε και επα­νέ­λα­βε ότι θα τρο­πο­ποι­ή­σει τους όρους και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις του προ­γράμ­μα­τος «Περισ­σό­τε­ροι Για­τροί»  αγνο­ώ­ντας την Πανα­με­ρι­κα­νι­κή Οργά­νω­ση Υγεί­ας και την συμ­φω­νία που έχει επι­τευ­χθεί μετα­ξύ της Κού­βας και αυτής της Οργά­νω­σης, αμφι­σβη­τεί την ποιό­τη­τα των για­τρών μας και έχει προ­γραμ­μα­τί­σει την παρα­μο­νή τους στο πρό­γραμ­μα, σε μια δια­δι­κα­σία επι­κύ­ρω­σης των τίτλων τους και δια­κη­ρύσ­σει ότι συμ­βά­σεις θα υπο­γρα­φούν μόνο σε ατο­μι­κή βάση.

Οι τρο­πο­ποι­ή­σεις που ανα­κοί­νω­σε επι­βάλ­λουν συν­θή­κες που είναι απα­ρά­δε­κτες και αδυ­να­τούν να δια­σφα­λί­σει τις εγγυ­ή­σεις που είχαν συμ­φω­νη­θεί προη­γου­μέ­νως από την αρχή του προ­γράμ­μα­τος, και που επι­κυ­ρώ­θη­καν από το 2016 με εκ νέου δια­πραγ­μά­τευ­ση των όρων της συνερ­γα­σί­ας μετα­ξύ της Πανα­με­ρι­κα­νι­κής Οργά­νω­σης Υγεί­ας και του Υπουρ­γείο Υγεί­ας της Βρα­ζι­λί­ας και της συμ­φω­νί­ας συνερ­γα­σί­ας μετα­ξύ της Πανα­με­ρι­κα­νι­κής Οργά­νω­σης Υγεί­ας και του Υπουρ­γεί­ου Δημό­σιας Υγεί­ας της Κού­βας. Αυτές οι απα­ρά­δε­κτες συν­θή­κες καθι­στούν αδύ­να­το να δια­τη­ρη­θεί η παρου­σία των επαγ­γελ­μα­τιών της Κού­βας στο πρόγραμμα.

Κατά συνέ­πεια, υπό το πρί­σμα αυτής της ατυ­χούς πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, το Υπουρ­γείο Δημό­σιας Υγεί­ας της Κού­βας απο­φά­σι­σε να δια­κό­ψει τη συμ­με­το­χή της στο πρό­γραμ­μα “Περισ­σό­τε­ροι για­τροί” και έχει ενη­με­ρώ­σει τόσο τον διευ­θυ­ντή της Πανα­με­ρι­κα­νι­κής Οργά­νω­σης Υγεί­ας και την πολι­τι­κή ηγε­σία της Βρα­ζι­λί­ας που ίδρυ­σε και υπε­ρα­σπί­στη­κε αυτή την πρωτοβουλία.

Η από­φα­ση να τεθεί υπό αμφι­σβή­τη­ση η αξιο­πρέ­πεια, ο επαγ­γελ­μα­τι­σμός και ο αλτρουι­σμός των Κου­βα­νών συνερ­γα­τών οι οποί­οι, με την υπο­στή­ρι­ξη των οικο­γε­νειών τους, αυτή την στιγ­μή προ­σφέ­ρουν τις υπη­ρε­σί­ες τους σε 67 χώρες είναι απα­ρά­δε­κτη. Κατά τα τελευ­ταία 55 χρό­νια, έχουν εκπλη­ρω­θεί συνο­λι­κά 600 000 διε­θνι­στι­κές απο­στο­λές σε 164 Έθνη, με τη συμ­με­το­χή 400.000 εργα­ζο­μέ­νων στην Υγεία οι οποί­οι, σε αρκε­τές περι­πτώ­σεις, έχουν εκπλη­ρώ­σει αυτή την έντι­μη εργα­σία περισ­σό­τε­ρο από μία φορά. Τα κατορ­θώ­μα­τα τους στη μάχη κατά του ιού Έμπο­λα στην Αφρι­κή, της τύφλω­σης στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή και την Καραϊ­βι­κή και της χολέ­ρας στην Αϊτή, καθώς και η συμ­με­το­χή τους σε 26 απο­στο­λές στα πλαί­σια της ομά­δας Διε­θνείς Για­τροί Ειδι­κοί στα Ενδε­χό­με­να Κατα­στά­σε­ων Κατα­στρο­φών αλλά και στην ομά­δα για τις Μεγά­λες Επι­δη­μί­ες «Henry Reeve» στο Πακι­στάν, Ινδο­νη­σία, Μεξι­κό, τον Ιση­με­ρι­νό, Περού, Χιλή και Βενε­ζου­έ­λα, μετα­ξύ των άλλων χωρών, είναι άξια επαίνου.

Για τη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των απο­στο­λών που έχουν ολο­κλη­ρω­θεί, όλα τα έξο­δα καλύ­φθη­καν από την κου­βα­νι­κή κυβέρ­νη­ση. Ομοί­ως, 35 613 επαγ­γελ­μα­τί­ες υγεί­ας από  138 χώρες έχουν εκπαι­δευ­τεί στην Κού­βα με κανέ­να απο­λύ­τως κόστος ως έκφρα­ση της αλλη­λεγ­γύη μας και του διε­θνι­στι­κού προ­σα­να­το­λι­σμού μας.

Όλοι οι κου­βα­νοί για­τροί έχουν δια­τη­ρή­σει τις θέσεις τους και τον πλή­ρη μισθό τους στην Κού­βα, και μαζί με όλα αυτά απο­λαμ­βά­νουν όλα τα εργα­τι­κά και κοι­νω­νι­κά οφέ­λη, ακρι­βώς όπως το υπό­λοι­πο των εργα­ζο­μέ­νων του Εθνι­κού Συστή­μα­τος Υγείας.

Η εμπει­ρία από το πρό­γραμ­μα « Περισ­σό­τε­ροι Για­τροί» για την Βρα­ζι­λία και η συμ­με­το­χή της Κού­βας σε αυτό δεί­χνει ότι είναι πράγ­μα­τι δυνα­τόν να διαρ­θρω­θεί ένα πρό­γραμ­μα συνερ­γα­σί­ας Νότου-Νότου υπό την αιγί­δα της Πανα­με­ρι­κα­νι­κής Οργά­νω­σης Υγεί­ας προ­κει­μέ­νου να προ­ω­θη­θεί η επί­τευ­ξη του στό­χου και στην περιο­χή μας. Το πρό­γραμ­μα Ανά­πτυ­ξης των Ηνω­μέ­νων Εθνών και του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας έχουν περι­γρα­φεί ως κύριο παρά­δειγ­μα καλών πρα­κτι­κών στην τρι­γω­νι­κό συνερ­γα­σία και στην εφαρ­μο­γή της ατζέ­ντας 2030 και τους στό­χους της βιώ­σι­μης ανάπτυξης.

Οι λαοί της Δικής μας Αμε­ρι­κής και όλου του κόσμου γνω­ρί­ζουν ότι πάντο­τε θα μπο­ρούν να υπο­λο­γί­ζουν στην αλλη­λεγ­γύη και τον ανθρω­πι­στι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό των επαγ­γελ­μα­τιών μας.

Ο λαός της Βρα­ζι­λί­ας που μετέ­τρε­ψε το πρό­γραμ­μα σε ένα κοι­νω­νι­κό επί­τευγ­μα και, από την αρχή, εμπι­στεύ­τη­κε τους κου­βα­νούς για­τρούς, ανα­γνώ­ρι­σε τις αρε­τές τους και εκτί­μη­σε τον σεβα­σμό, την ευαι­σθη­σία και τον επαγ­γελ­μα­τι­σμό με τον οποίο τους περιέ­θαλ­ψαν, θα κατα­λά­βουν ποιος είναι ο υπεύ­θυ­νος για το ότι οι για­τροί μας δεν είναι σε θέση να συνε­χί­σουν να προ­σφέ­ρουν την αδελ­φι­κή συμ­βο­λή τους στην χώρα τους.

Αβά­να, 14 Νοεμ­βρί­ου 2018.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο