Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Μπολσονάρου θα απολύσει τους συμβασιούχους για να “εκκαθαρίσει” τη Βραζιλία από “τις σοσιαλιστικές και κομμουνιστικές ιδεολογίες”

Η νέα κυβέρ­νη­ση του ακρο­δε­ξιού εθνι­κι­στή προ­έ­δρου της Βρα­ζι­λί­ας Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου σχε­διά­ζει να απο­λύ­σει τους συμ­βα­σιού­χους στον δημό­σιο τομέα, προ­κει­μέ­νου να “εκκα­θα­ρί­σει” τη Βρα­ζι­λία από “τις σοσια­λι­στι­κές και κομ­μου­νι­στι­κές ιδε­ο­λο­γί­ες”, όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε σήμε­ρα, μετά την πρώ­τη συνε­δρί­α­ση του υπουρ­γι­κού συμβουλίου.

“Δεν έχει κανέ­να νόη­μα να δια­τη­ρή­σου­με σε μια κυβέρ­νη­ση με ένα προ­φίλ σαν το δικό μας, ανθρώ­πους που προ­α­σπί­ζο­νται μια άλλη λογι­κή, ένα άλλο πολι­τι­κό σύστη­μα, μια άλλη οργά­νω­ση της κοι­νω­νί­ας”, δήλω­σε ο επι­κε­φα­λής της κυβέρ­νη­σης, Όνιξ Λορεν­ζό­νι, αφού ολο­κλη­ρώ­θη­κε η συνε­δρί­α­ση στο Προ­ε­δρι­κό Μέγα­ρο του Πλα­νάλ­το, στη Μπραζίλια.

“Έχου­με το θάρ­ρος να κάνου­με αυτό που έλλει­ψε από την προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση, να αρχί­σου­με να καθα­ρί­ζου­με το σπί­τι μας από την αρχή”, επέμεινε.

Την Τετάρ­τη ο Λορεν­ζό­νι είχε ήδη ανα­κοι­νώ­σει ότι θα κάνει “εκκα­θά­ρι­ση” στο δικό του υπουρ­γείο και ότι θα απο­λύ­σει 300 συμ­βα­σιού­χους που προ­σε­λή­φθη­σαν στον δημό­σιο τομέα χωρίς να έχουν περά­σει από εξε­τά­σεις. Σήμε­ρα όμως, πήγε ένα βήμα πιο πέρα, εξη­γώ­ντας ότι το ίδιο μπο­ρεί να κάνουν και όλα τα άλλα υπουργεία.

“Είναι ο μονα­δι­κός τρό­πος για να κυβερ­νή­σου­με απο­τε­λε­σμα­τι­κά και να κάνου­με αυτό που απο­φά­σι­σε η βρα­ζι­λιά­νι­κη κοι­νω­νία μέσω της κάλ­πης: να βάλου­με τέλος στις σοσια­λι­στι­κές και κομ­μου­νι­στι­κές ιδέ­ες που μας οδή­γη­σαν στο σημε­ρι­νό χάος, με την ανερ­γία (…) την ανα­σφά­λεια στις οικο­γέ­νειες, τις κακές επι­δό­σεις του συστή­μα­τος υγεί­ας και τα σχο­λεία που κάνουν πολι­τι­κή κατή­χη­ση αντί να εκπαι­δεύ­ουν”, ισχυρίστηκε.

Ο Μπολ­σο­νά­ρου, δηλω­μέ­νος αντι­κομ­μου­νι­στής, εξε­λέ­γη τον Οκτώ­βριο εν μέρει χάρη στην απόρ­ρι­ψη από τους ψηφο­φό­ρους του Κόμ­μα­τος των Εργα­τών, του πρώ­ην προ­έ­δρου Λουίς Ινά­σιο Λού­λα ντα Σίλ­βα, το οποίο κυβέρ­νη­σε τα τελευ­ταία 13 χρό­νια και από πολ­λούς Βρα­ζι­λιά­νους θεω­ρεί­ται υπεύ­θυ­νο για τα δει­νά της χώρας και ιδί­ως για τη δια­φθο­ρά. “Αυτή η σημαία δεν θα βαφτεί ποτέ κόκ­κι­νη” παρά μόνο “αν πρέ­πει να χύσου­με το αίμα μας”, δήλω­σε κατά την ορκω­μο­σία του σε ένα παρα­λή­ρη­μα ο φασί­στας πρό­ε­δρος, ανα­φε­ρό­με­νος στην κιτρι­νο­πρά­σι­νη σημαία της Βραζιλίας.

Σε ό,τι αφο­ρά τα σχο­λεία, η ανα­διάρ­θρω­ση αφο­ρά κατά κύριο λόγο την κατάρ­γη­ση μιας υπη­ρε­σί­ας του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας που ήταν υπεύ­θυ­νη για την εφαρ­μο­γή σχο­λι­κών προ­γραμ­μά­των σχε­τι­κών με τον σεβα­σμό των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των και την απόρ­ρι­ψη του ρατσι­σμού. Το τμή­μα θα αντι­κα­τα­στα­θεί από ένα άλλο, με στό­χο τη μεί­ω­ση του αναλ­φα­βη­τι­σμού. Με ένα μήνυ­μά του στο Twitter ο ίδιος ο Μπολ­σο­νά­ρου υπε­ρα­σπί­στη­κε αυτήν την από­φα­ση, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι στό­χος είναι “να εκπαι­δευ­τούν πολί­τες έτοι­μοι να μπουν στην αγο­ρά εργα­σί­ας, σε αντί­θε­ση με τις προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις που είχαν επεν­δύ­σει στη διά­πλα­ση νοο­τρο­πιών υπο­δου­λο­μέ­νων στις σοσια­λι­στι­κές ιδέες”.

Ο Λορεν­ζό­νι είπε επί­σης ότι η κυβέρ­νη­ση σκο­πεύ­ει να εξοι­κο­νο­μή­σει χρή­μα­τα συνε­νώ­νο­ντας υπη­ρε­σί­ες και θέτο­ντας σε εφαρ­μο­γή ένα πρό­γραμ­μα πώλη­σης κτι­ρί­ων που ανή­κουν σε διά­φο­ρα υπουρ­γεία αλλά δεν χρη­σι­μο­ποιού­νται από το κράτος.

Χθες, ο υπουρ­γός Οικο­νο­μί­ας Πάου­λο Γκου­έ­ντες είχε δηλώ­σει ότι “η πρώ­τη και μεγα­λύ­τε­ρη πρό­κλη­ση” για την κυβέρ­νη­ση θα είναι η μεταρ­ρύθ­μι­ση του συντα­ξιο­δο­τι­κού συστή­μα­τος. Το μέτρο αυτό θεω­ρεί­ται κρί­σι­μο για τη μεί­ω­ση του δημο­σιο­νο­μι­κού χρέ­ους της Βρα­ζι­λί­ας, όμως απαι­τεί­ται προη­γου­μέ­νως μια ανα­θε­ώ­ρη­ση του συντάγ­μα­τος που θα πρέ­πει να εγκρι­θεί από το Κογκρέ­σο. Ο Λορεν­ζό­νι δεν θέλη­σε να δώσει περισ­σό­τε­ρες διευ­κρι­νί­σεις σήμε­ρα για το πώς θα εφαρ­μο­στεί το μέτρο, περιο­ρί­στη­κε μόνο να πει ότι “θα το κάνουμε”.

Βρα­ζι­λία – Ορκω­μο­σία Μπολ­σο­νά­ρου: Αντι­κομ­μου­νι­στι­κές κορώ­νες και επι­κλή­σεις στο…. Θεό

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο