Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ο Μπρεχτ είναι γωνιώδης και αιχμηρός, μην τον στρογγυλεύετε!» (Παρουσίαση βιβλίου, 13/3)

Η New Star διορ­γα­νώ­νει παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου «Η βαβυ­λω­νια­κή σύγ­χυ­ση των λέξε­ων και άλλα 499 ποι­ή­μα­τα», μία συλ­λο­γή 500 ποι­η­μά­των του Μπέρ­τολτ Μπρέχτ σε μετά­φρα­ση του Γιώρ­γου Κεντρω­τή, την Παρα­σκευή 13 Μαρ­τί­ου 2015 στις 8.00 μ.μ. στο κινη­μα­το­γρά­φο ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star art cinema.

Ο Μπέρ­τολτ Μπρεχτ (Eugen Berthold Friedrich Brecht, 10 Φεβρουα­ρί­ου 1898 — 14 Αυγού­στου 1956) παρα­μέ­νει ένας από τους δημο­φι­λέ­στε­ρους γερ­μα­νούς συγ­γρα­φείς στη χώρα μας. Ολα σχε­δόν τα θεα­τρι­κά του έργα έχουν ανε­βα­στεί στη σκη­νή πάνω από μία φορά, μυθι­στο­ρή­μα­τα και θεω­ρη­τι­κά του κεί­με­να μετα­φρά­στη­καν και δια­βά­στη­καν από μεγά­λο μέρος του ανα­γνω­στι­κού κοι­νού, ενώ πολ­λά ποι­ή­μα­τά του έχουν επί­σης μετα­φρα­στεί και αρκε­τά έχουν γίνει τρα­γού­δια. Όμως τώρα για πρώ­τη φορά μάς προ­σφέ­ρο­νται τόσα ποι­ή­μα­τά του στα ελλη­νι­κά σε έναν μόνο τόμο.

Ο κινη­μα­το­γρά­φος AΛΚΥΟΝΙΣ new start art cinema, τιμά την δου­λειά του Γιώρ­γου Κεντρω­τή ως μετα­φρα­στή και προ­βά­λει στο κοι­νό τη μονα­δι­κή αυτή συλ­λο­γή ποι­η­μά­των στην ελλη­νι­κή γλώσσα.

GK4Ο Μπρεχτ ήταν από μόνος του μια ολό­κλη­ρη εποχή.

Και ως στά­ση και ως ιδιο­συ­γκρα­σία. Ανα­δεί­χθη­κε στη δεκα­ε­τία του 1920, την περί­ο­δο της Δημο­κρα­τί­ας της Βαϊ­μά­ρης, μαζί με τα υπό­λοι­πα «τρο­με­ρά παι­διά» της επο­χής, τον Κουρτ Βάιλ, τον Χανς Αϊσλερ και τον Πάουλ Ντε­σά­ου στη μου­σι­κή και τον Γκέ­οργκ Γκρος στη ζωγραφική.

Τα έργα του χαρα­κτη­ρί­ζο­νταν αρχι­κά από πνεύ­μα κατα­δί­κης του πολέ­μου και του μιλι­τα­ρι­σμού, ενώ στη συνέ­χεια παρα­τη­ρεί­ται μια απο­φα­σι­στι­κή στρο­φή στη σκέ­ψη και τη ζωή του, που εμπνέ­ε­ται από τη μαρ­ξι­στι­κή φιλο­σο­φία. Σημα­ντι­κή ώθη­ση στη σχέ­ση του με την εργα­τι­κή τάξη και το κίνη­μά της έδω­σε η μαζι­κή εξα­θλί­ω­ση που προ­κά­λε­σε η παγκό­σμια οικο­νο­μι­κή κρί­ση του 1929 και η νέα ορμη­τι­κή ανά­πτυ­ξη του εργα­τι­κού κινή­μα­τος στη Γερμανία.

Το βιβλίο «Η βαβυ­λω­νια­κή σύγ­χυ­ση των λέξε­ων και άλλα 499 ποι­ή­μα­τα», πρό­κει­ται για μία νέα έκδο­ση 500 ποι­η­μά­των του Μπ.Μπρέχτ, σε μετά­φρα­ση του Γιώρ­γου Κεντρω­τή, καθη­γη­τή Θεω­ρί­ας — Πρά­ξης της Μετά­φρα­σης στο Τμή­μα Ξένων Γλωσ­σών, Μετά­φρα­σης και Διερ­μη­νεί­ας του Ιονί­ου Πανεπιστημίου.

Όπως ο ίδιος ανα­φέ­ρει, «Δεν υπάρ­χει ποί­η­ση που να μην είναι με τον έναν ή με τον άλλον τρό­πο επι­και­ρι­κή. Από την επι­και­ρό­τη­τα, από κάτι «επί­και­ρο» ξεκι­νούν όλοι οι μεγά­λοι ποι­η­τές. Δεν γρά­φε­ται ποί­η­ση σε κενό χρό­νου — ούτε με ανα­μνή­σεις τρέ­φε­ται η μεγά­λη ποί­η­ση ούτε με μαντι­κές και μελ­λο­ντο­λο­γί­ες ικα­νο­ποιεί­ται ο αξιω­μα­τι­κός σκο­πός της: 
Το να συγκι­νεί δια­χρο­νι­κά. Σε ένα διαρ­κές τώρα απο­σκο­πούν οι ποιητές.
Τονί­ζω αυτό το σημα­δια­κό «διαρ­κές». Ο Μπρεχτ επι­δί­ω­ξε με όλες του τις δυνά­μεις να εκφρά­ζει έγκυ­ρα την επο­χή του προ­βάλ­λο­ντας δια­λε­κτι­κά το τώρα της στην οθό­νη του κάθε «αύριο». Δια­λέ­γει πάντα από το τώρα όσα στοι­χεία συνι­στούν την ουσία του κοι­νω­νι­κού είναι και τα περ­νά­ει στο κοι­νω­νι­κό γίγνε­σθαι. Γι’ αυτό και ο χρό­νος όπως δια­βαί­νει δεν τον προ­σπερ­νά, αλλά τον παίρ­νει μαζί του: Τον δικαιώνει».

Η παγκο­σμιό­τη­τα του έργου του Μπέρ­τολτ Μπρέχτ ανα­γνω­ρί­στη­κε ευρέ­ως μετά το Β’ Παγκό­σμιο πόλε­μο. Τα έργα του κλεί­νουν μέσα τους μια διάρ­κεια, καθώς ανα­δει­κνύ­ουν την ανθρώ­πι­νη υπό­στα­ση. Έτσι, όχι μόνο δεν κατα­λύ­θη­καν από το χρό­νο, αλλά τώρα προ­βάλ­λο­νται και τιμώ­νται περισ­σό­τε­ρο παρά ποτέ.

GK2

Ο Γιώρ­γος Κεντρω­τής συνέ­λε­ξε, επέ­λε­ξε, και μετέ­φρα­σε ποι­ή­μα­τα του μεγά­λου αυτού δημιουρ­γού και ο κινη­μα­το­γρά­φος ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star art cinema δίνει το παρών σε αυτή τη σημα­ντι­κή πρωτοβουλία.

«Ο Μπρεχτ δεν περι­φρο­νού­σε τίπο­τα που να έχει σχέ­ση με τον άνθρω­πο. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι του άρε­σε να χρη­σι­μο­ποιεί εικό­νες και μετα­φο­ρές από κήπους, όμως αυτό που αγα­πού­σε πάνω από όλα στον κήπο δεν ήταν τα ωραία άνθη, αλλά τα ζιζά­νια και το χορ­τά­ρι. Τίπο­τε το ανθρώ­πι­νο δεν του είναι ξένο, απλά έχει το θάρ­ρος να το γρά­ψει. Γι’ αυτόν το λόγο δεν ωραιο­ποί­η­σε τίπο­τα, ούτε έμε­νε μόνο στην καταγγελία. 
Για­τί για να αλλά­ξεις κάτι πρέ­πει πρώ­τα να το γνωρίσεις».
Γιώρ­γος Κεντρωτής

«Σε όσους “αγα­πά­νε” το έργο του Μπρεχτ χωρίς να συμ­φω­νούν με την ιδε­ο­λο­γία και την πολι­τι­κή του, μια παράκληση:

«Ο Μπρεχτ είναι γωνιώ­δης και αιχ­μη­ρός, μην τον στρογγυλεύετε!”»

Κατά την παρου­σί­α­ση θα μιλή­σει ο μετα­φρα­στής του βιβλί­ου, Γιώρ­γος Κεντρω­τής, θα γίνει απαγ­γε­λία ποι­η­μά­των καθώς επί­σης θα ακου­στούν μελο­ποι­η­μέ­να ποι­ή­μα­τα του Μπέρ­τολτ Μπρεχτ. Την εκδή­λω­ση θα κλεί­σει η προ­βο­λή της ται­νί­ας «KUHLE WAMPE: Σε Ποιόν Ανή­κει ο Κόσμος;», ένα από τα πιο πολι­τι­κά ριζο­σπα­στι­κό και αισθη­τι­κά και­νο­τό­μα φιλμ, σε σκη­νο­θε­σία ΖΛΑΤΑΝ ΝΤΟΥΝΤΟΦ και σενά­ριο ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ.

Η είσο­δος για το κοι­νό θα είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

GK3Στοι­χεία του βιβλίου:

Τίτλος: Μπέρ­τολτ Μπρεχτ / Η βαβυ­λω­νια­κή σύγ­χυ­ση των λέξε­ων και άλλα 499 ποιήματα.
Μετά­φρα­ση: Γιώρ­γος Κεντρω­τής.
Εκδό­σεις: Gutenberg, 2014,
σελ.: 675, τιμή: 29 ευρώ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο