Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Ναζισμός δεν φοράει πάντα περιβραχιόνιο ούτε κρατάει σιδερογροθιά

Γρά­φει η Φαίη Λιά­ρα //
Εκπαιδευτικός

Βλέ­που­με επα­νει­λημ­μέ­να, με αφορ­μή κακο­ποι­ή­σεις ζώων, με αφορ­μή την θέση των ζώων στην κοι­νω­νία της εκμε­τάλ­λευ­σης, την κλι­μα­τι­κή αλλα­γή, την κατα­στρο­φή του περι­βάλ­λο­ντος, τις πυρ­κα­γιές, διά­φο­ρους να κατα­ριού­νται το ανθρώ­πι­νο είδος στο σύνο­λό του, να εύχο­νται την εξα­φά­νι­σή του. Επί­σης να εύχο­νται τους γνω­στούς ”πσό­φους” του δια­δι­κτύ­ου και φυσι­κά να κατα­φεύ­γουν στην μάστι­γα της επο­χής του νεο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού, την ατο­μι­κή και συλ­λο­γι­κή ευθύνη.

Έτσι όλοι μαζί φταί­με και φέρου­με το ίδιο μερί­διο ευθύ­νης, μην ασχο­λεί­σαι με την ΕΧΧΟΝ, την Danone, με όλους τους κολοσ­σούς, με την κερ­δο­φο­ρία από την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της γης, με την έλλει­ψη κοι­νω­νι­κής πολι­τι­κής για τα ζώα, με την έλλει­ψη παι­δεί­ας που θα καλ­λιερ­γεί τις αξί­ες της αλλη­λεγ­γύ­ης, της ενσυ­ναί­σθη­σης, με τους ελλι­πείς πόρους για την δασο­προ­στα­σία και την στε­λέ­χω­σή της καθώς στον καπι­τα­λι­σμό οι ”ανά­γκες” αξιο­λο­γού­νται ανά­λο­γα με το κέρδος.

ΕΣΥ ατο­μι­κά φταις για όλα για­τί είσαι άνθρω­πος. Που είναι ”κακό ζώο” και πρέ­πει να εξα­φα­νι­στεί από τον πλανήτη.

Ο Ναζι­σμός δεν φορά­ει πάντα περι­βρα­χιό­νιο ούτε κρα­τά­ει σιδε­ρο­γρο­θιά. Οι περισ­σό­τε­ροι αξιω­μα­τι­κοί των Ναζί ήταν εξαι­ρε­τι­κά καλ­λιερ­γη­μέ­νοι άνθρω­ποι και όπως όλοι οι παγα­νι­στές πολύ δεμέ­νοι με την φύση και τα πλά­σμα­τά της, θεω­ρού­σαν τον άνθρω­πο, πλην ορι­σμέ­νων , πλη­γή του πλα­νή­τη που έπρε­πε να εξαφανιστεί.

Ζουν ανά­με­σά μας και χρη­σι­μο­ποιούν τα ζώα και την φύση ως πρό­σχη­μα για να εκφρά­ζουν τις κοι­νω­νιο­πα­θείς νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρες αηδί­ες τους. Οι ίδιοι βέβαια ισχυ­ρί­ζο­νται ότι ανή­κουν σε άλλες ιδε­ο­λο­γι­κές και πολι­τι­κές ομάδες.

Τα ζώα δεν έχουν την δΥνα­τό­τη­τα να αντι­δρά­σουν σε αυτούς τους ”προ­στά­τες” —  εκμε­ταλ­λευ­τές. Έχου­με όμως εμείς. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο