Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Νεβίλ νικητής στο Ράλι Ακρόπολις 2022

Ο Τιε­ρί Νεβίλ ήταν ο νικη­τής του Ράλι Ακρό­πο­λις, το οποίο ολο­κλη­ρώ­θη­κε σήμε­ρα (11/9) με τρεις ειδι­κές δια­δρο­μές, συνο­λι­κού μήκους 45.06 χιλιο­μέ­τρων. Ο Βέλ­γος οδη­γός της Hyundai πανη­γύ­ρι­σε την πρώ­τη νίκη της καριέ­ρας του στην υβρι­δι­κή επο­χή του Παγκο­σμί­ου Πρω­τα­θλή­μα­τος Ράλι (WRC) και πρώ­τη μετά τον Οκτώ­βριο του 2021 και το Ράλι Κατα­λω­νί­ας, αφή­νο­ντας στην δεύ­τε­ρη θέση τον Εσθο­νό «ομό­σταυ­λό» του, Οτ Τάνακ (+15.0 δευ­τε­ρό­λε­πτα), ο οποί­ος παρέ­μει­νε «ζωντα­νός» στο «κυνή­γι» του τίτλου.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι η Hyundai πανη­γύ­ρι­σε το «παρ­θε­νι­κό» 1–2‑3 της ιστο­ρί­ας της ως κατα­σκευα­στής, καθώς την τριά­δα του βάθρου συμπλή­ρω­σε ο Ισπα­νός Ντά­νι Σόρ­ντο με ακό­μη ένα i20 N Rally1 (+1:49.7). Η ομά­δα από τη Νότια Κορέα «κλεί­δω­σε» ουσια­στι­κά τις τρεις θέσεις του βάθρου πριν την πρώ­τη σημε­ρι­νή ειδι­κή (Ελευ­θε­ρο­χώ­ρι 1), όταν ο Βρε­τα­νός Έλφιν Έβανς εγκα­τέ­λει­ψε λόγω προ­βλή­μα­τος στο τούρ­μπο του Toyota του, ενώ, μετά το τέλος της, ο Τάνακ δήλω­σε ότι οι άνθρω­ποι της Hyundai έδω­σαν εντο­λή στους οδη­γούς τους να δια­τη­ρή­σουν τις θέσεις τους και να μην πιέζουν.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο