Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Νετανιάχου επιβεβαιώνει την επερχόμενη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα

Ο πρω­θυ­πουρ­γός του Ισρα­ήλ Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου επι­βε­βαί­ω­σε την σχε­δια­ζό­με­νη έναρ­ξη της επί­θε­σης στη Ράφα, ενώ σε ένα κρε­σέ­ντο υπο­κρι­σί­ας ισχυ­ρί­στη­κε ότι η επί­θε­ση θα γίνει αφό­του δοθεί η δυνα­τό­τη­τα στους αμά­χους να εγκα­τα­λεί­ψουν την πόλη, χωρίς ωστό­σο να πεί που θα πάνε οι χιλιά­δες εκτο­πι­σμέ­νοι που έχουν κατα­φύ­γει στο νοτιό­τε­ρο άκρο της Λωρί­δας της Γάζας.

«Θα πολε­μή­σου­με μέχρι την ολο­κλη­ρω­τι­κή επι­κρά­τη­ση, κάτι που περι­λαμ­βά­νει επί­σης την ανά­λη­ψη ισχυ­ρής δρά­σης στη Ράφα, αφό­του επι­τρέ­ψου­με στον άμα­χο πλη­θυ­σμό να εγκα­τα­λεί­ψει το πεδίο των μαχών», ανέ­φε­ρε ο Νετα­νιά­χου σε μήνυ­μά του στην πλατ­φόρ­μα Telegram.

Περί­που 1,4 εκατ. Παλαι­στί­νιοι συνω­στί­ζο­νται στη Ράφα, σύμ­φω­να με στοι­χεία του ΟΗΕ, καθώς η πόλη αυτή έχει μετα­τρα­πεί σε έναν τερά­στιο καταυ­λι­σμό εκτο­πι­σμέ­νων. Η Ράφα απο­τε­λεί το μόνο μεγά­λο αστι­κό κέντρο στη Λωρί­δα της Γάζας όπου ο ισραη­λι­νός στρα­τός δεν έχει εξα­πο­λύ­σει ευρεί­ας κλί­μα­κας επι­χεί­ρη­ση μετά την έναρ­ξη του πολέ­μου κατά της Χαμάς.

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας προει­δο­ποί­η­σε και σήμε­ρα πως μια ισραη­λι­νή στρα­τιω­τι­κή επί­θε­ση ενα­ντί­ον της Ράφα στη νότια Λωρί­δα της Γάζας θα προ­κα­λέ­σει «ανυ­πο­λό­γι­στη κατα­στρο­φή» και πλή­ρη κατάρ­ρευ­ση του συστή­μα­τος Υγεί­ας. Ήδη η ικα­νό­τη­τα του ΠΟΥ να δια­νεί­μει ιατρι­κή βοή­θεια στη Γάζα είναι περιο­ρι­σμέ­νη, επει­δή πολ­λά από τα αιτή­μα­τά του συνα­ντούν άρνηση.

ℹ️  ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Reuters», AFP
via 902.gr

Ξεκί­νη­σε το μακε­λειό στη Ράφα από το Ισραήλ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο