Ο Νετανιάχου επιβεβαιώνει την επερχόμενη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα

Ο πρω­θυ­πουρ­γός του Ισρα­ήλ Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου επι­βε­βαί­ω­σε την σχε­δια­ζό­με­νη έναρ­ξη της επί­θε­σης στη Ράφα, ενώ σε ένα κρε­σέ­ντο υπο­κρι­σί­ας ισχυ­ρί­στη­κε ότι η επί­θε­ση θα γίνει αφό­του δοθεί η δυνα­τό­τη­τα στους αμά­χους να εγκα­τα­λεί­ψουν την πόλη, χωρίς ωστό­σο να πεί που θα πάνε οι χιλιά­δες εκτο­πι­σμέ­νοι που έχουν κατα­φύ­γει στο νοτιό­τε­ρο άκρο της Λωρί­δας της Γάζας. «Θα … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ο Νετα­νιά­χου επι­βε­βαιώ­νει την επερ­χό­με­νη στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση στη Ράφα.