Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Ν. Μαδούρο κάλεσε τον στρατό να είναι «έτοιμος» σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ

Ο πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας Νικο­λάς Μαδού­ρο κάλε­σε σήμε­ρα τις ένο­πλες δυνά­μεις να είναι «έτοι­μες» σε περί­πτω­ση που οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες απο­φα­σί­σουν να εξα­πο­λύ­σουν στρα­τιω­τι­κή επί­θε­ση στο έδα­φος της Βενε­ζου­έ­λας, καθώς ο αντι­πο­λι­τευό­με­νος Χουάν Γκουαϊ­δό προ­σπα­θεί να στρέ­ψει τον στρα­τό προς το δικό του στρατόπεδο.

Ο Νικο­λάς Μαδού­ρο κάλε­σε τους στρα­τιω­τι­κούς να «είναι έτοι­μοι να υπε­ρα­σπι­στούν την πατρί­δα με τα όπλα στο χέρι αν μια ημέ­ρα η βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κή αυτο­κρα­το­ρία απο­τολ­μή­σει να αγγί­ξει αυτή τη γη, αυτό το ιερό έδαφος».

Η κυβέρ­νη­ση Τραμπ προ­σπα­θεί με κάθε τίμη­μα να ωθή­σει τον Νικο­λάς Μαδού­ρο στην έξο­δο υπέρ του Χουάν Γκουαϊ­δό. Την Τετάρ­τη, ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μάικ Πομπέο δήλω­σε πως μια «στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση (στη Βενε­ζου­έ­λα) είναι πιθα­νή. Αν είναι απα­ραί­τη­το, αυτό είναι που θα κάνουν οι Ηνω­μέ­νες Πολιτείες».

Ο Νικο­λάς Μαδού­ρο, που μιλού­σε ενώ­πιον στρα­τιω­τών κατά την επι­θε­ώ­ρη­ση μιας βάσης στην πολι­τεία Κοχέ­δες (βορειο­δυ­τι­κά),  υπέ­δει­ξε τον ηγέ­τη της αντι­πο­λί­τευ­σης Χουάν Γκουαϊ­δό και την Ουά­σινγ­κτον ότι εξυ­φαί­νουν «πρα­ξι­κό­πη­μα» για την ανα­τρο­πή του.

«Ενό­τη­τα, συνο­χή, πει­θαρ­χία, υπα­κοή, μέγι­στη υπο­τα­γή και πίστη στο Σύνταγ­μα, στην πατρί­δα, στην επα­νά­στα­ση και στον νόμι­μο ανώ­τα­το διοι­κη­τή», ζήτη­σε ακό­μη ο Βενε­ζου­ε­λά­νος πρό­ε­δρος από τους στρατιώτες.

Οι ένο­πλες δυνά­μεις, που δια­δρα­μα­τί­ζουν κεντρι­κό ρόλο στην εξου­σία στη χώρα με τους τερά­στιους πετρε­λαϊ­κούς πόρους, επι­δει­κνύ­ουν μέχρι τώρα την αδιά­πτω­τη στή­ρι­ξή τους στον Μαδούρο.

Η ομι­λία του Μαδού­ρο έγι­νε λίγο προ­τού ξεκι­νή­σει μια νέα πρω­το­βου­λία του Χουάν Γκουαϊ­δό ο οποί­ος κάλε­σε τους Βενε­ζου­ε­λά­νους να πορευ­θούν «ειρη­νι­κά» προς τους στρα­τώ­νες προ­κει­μέ­νου να επι­χει­ρή­σουν, εκ νέου, να απο­σπά­σουν την υπο­στή­ρι­ξη του στρατού.

Την Τρί­τη, ο Χουάν Γκουαϊ­δό κάλε­σε σε στρα­τιω­τι­κή εξέ­γερ­ση, η οποία ξεφού­σκω­σε πολύ γρή­γο­ρα μιας και δε βρή­κε απή­χη­ση ούτε στο λαό ούτε στο στρατό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο