Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Ν. Σοφιανός βάζει στη θέση του τον Μπακογιάννη για την… αφισορύπανση: «Δεν ξέρω αν ζει στην Αθήνα…» (AUDIO)

Για «αυθαί­ρε­τη ρίψη φυλ­λα­δί­ων» και όχι για «αφι­σο­ρύ­παν­ση», όπως ψευ­δώς ανα­κοι­νώ­θη­κε, επι­βλή­θη­κε απ’ τον δήμο Αθή­νας το εξω­φρε­νι­κό πρό­στι­μο των 21.600 ευρώ στο ΚΚΕ.

Ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος και υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Αθή­νας τόνι­σε στο ραδιό­φω­νο του «ΣΚΑΙ» πως ήταν ψευ­δής η δήλω­ση του δημάρ­χου Αθήνας.

«Προ­φα­νώς ο κ. Μπα­κο­γιάν­νης ‑δεν ξέρω αν ζει στην Αθή­να- δεν έχει δει τις πολυ­κα­τοι­κί­ες μας να είναι γεμά­τες με φυλ­λά­δια των υπο­ψη­φί­ων βου­λευ­τών της ΝΔ στην Α’ Αθη­νών. Αυτά δεν τον πεί­ρα­ξαν. Τον πεί­ρα­ξαν κάποια φυλ­λά­δια που βρή­κε στο δρό­μο και με βάση αυτά έκο­ψε 70 πρό­στι­μα των 300 ευρώ», είπε. Επί­σης, ανα­κοί­νω­σε πως το ΚΚΕ έχει προ­σφύ­γει στα δικαστήρια.

Ο Νίκος Σοφια­νός ανέ­φε­ρε πως ο Δήμος της Αθή­νας είναι υπο­χρε­ω­μέ­νος με βάση τον κανο­νι­σμό να φτιά­ξει περί­που 500 σημεία για την προ­βο­λή της πολι­τι­κής αφί­σας και δεν τα έχει φτιά­ξει. «Αρκε­τά άρθρα αυτού του κανο­νι­σμού δεν έχουν τηρη­θεί από την πλειο­ψη­φία που τον ψήφι­σε. Εμείς τον κατα­ψη­φί­σα­με για­τί θεω­ρού­με ότι ουσια­στι­κά βάζει σε δίω­ξη την πολι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση, την πολι­τι­κή δια­πά­λη, χωρίς να εξα­σφα­λί­ζει και τους όρους για να γίνε­ται αυτή», εξή­γη­σε, συμπλη­ρώ­νο­ντας πως «δεν ενο­χλεί τον κ. Μπα­κο­γιάν­νη» ότι «έχει κάνει την Πανε­πι­στη­μί­ου ένα εργο­τά­ξιο» εδώ και τέσ­σε­ρα χρόνια.

Αξί­ζει να σημειω­θεί πως ο δημο­σιο­γρά­φος της εκπο­μπής Άρης Πορ­το­σάλ­τε προ­σπά­θη­σε ενα­γω­νί­ως να δικαιο­λο­γή­σει το πρό­στι­μο που επέ­βα­λε ο δήμος.

«Μόνο αν μετρή­σε­τε την παρου­σία του ΚΚΕ στο ραδιό­φω­νο και στην τηλε­ό­ρα­ση του ”ΣΚΑΙ”», που δεν αντι­στοι­χεί στο ποσο­στό που έχει πάρει, «θα δεί­τε για­τί πρέ­πει να κάνου­με και αφι­σο­κόλ­λη­ση», ήταν μια από τις πλη­ρω­μέ­νες απα­ντή­σεις που έλα­βε από τον Νίκο Σοφιανό.

Ανα­φε­ρό­με­νος στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, ο Νίκος Σοφια­νός υπο­γράμ­μι­σε: «Όλες οι δημο­σκο­πή­σεις δεί­χνουν ότι η πλειο­ψη­φία του κόσμου δεν είναι ευχα­ρι­στη­μέ­νη με αυτό το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα. Είναι ευκαι­ρία να τολ­μή­σει ένας κόσμος που το σκέ­φτε­ται να ψηφί­σει ΚΚΕ. Για­τί απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση Μητσο­τά­κη το ΚΚΕ θα κάνει αντι­πο­λί­τευ­ση και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που ψήφι­ζαν μαζί με τον Μητσο­τά­κη την πλειο­ψη­φία των νομοσχεδίων». 

902.gr.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο