Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο ΟΗΕ ερευνά τις εκτελέσεις αμάχων από τους μισθοφόρους της Τουρκίας στη Συρία (ΒΙΝΤΕΟ)

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Η γνη­σιό­τη­τα του βίντεο όπου δεί­χνει μισθο­φό­ρους συμ­μά­χους των Τούρ­κων εισβο­λέ­ων στην Συρία να εκτε­λούν αμά­χους ερευ­νά η Ύπα­τη Αρμο­στεία του ΟΗΕ για τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα (OHCHR).

Το βίντεο που κυκλο­φό­ρη­σε σε όλο τον κόσμο, δεί­χνει τις εκτε­λέ­σεις και τους πιθα­νούς εκτε­λε­στές δίπλα στα νεκρά σώμα­τα των εκτελεσμένων.

Σύμ­φω­να με πηγές των Κούρ­δων εκτε­λέ­στη­καν το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο που μας πέρα­σε 9 άμα­χοι. Μετα­ξύ αυτών και η γραμ­μα­τέ­ας του κόμ­μα­τος Future Syria, Havrin Khalaf 35 ετών. Η Havrin έπε­σε θύμα επί­θε­σης ενώ βρι­σκό­ταν σε αυτο­κί­νη­το στον δρό­μο για την περιο­χή του μετώ­που με τον οδη­γό της και προ­σω­πι­κούς φρου­ρούς. Στο βίντεο φαί­νε­ται η σορός της.

Η Υπα­τη Αρμο­στεία καλεί την Τουρ­κία να διε­ξά­γει έρευ­να διό­τι την θεω­ρεί υπεύ­θυ­νη για τις επι­θέ­σεις και τις εκτε­λέ­σεις θεω­ρώ­ντας πως οι οπλι­σμέ­νοι μισθο­φό­ροι είναι άμε­σοι συνερ­γά­τες. Αυτό δηλώ­νει ο υπεύ­θυ­νος τύπου Rupert Colville.

-Οι υπεύ­θυ­νοι είναι εύκο­λο να ανα­γνω­ρι­στούν συμπλη­ρώ­νει μια και φαί­νο­νται στο βίντεο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο