«Ο πάγος έσπασε, ο δρόμος χαράχτηκε»: 104 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Εκα­τόν τέσ­σε­ρα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από το σημα­ντι­κό­τε­ρο γεγο­νός της σύγ­χρο­νης ιστο­ρί­ας – τη Μεγά­λη Οκτω­βρια­νή Σοσια­λι­στι­κή Επα­νά­στα­ση του 1917. Η σπου­δαιό­τη­τα του έγκει­ται στο ότι απο­τέ­λε­σε ιστο­ρι­κά το πρώ­το συνει­δη­τό βήμα για το πέρα­σμα από τον καπι­τα­λι­σμό στον σοσια­λι­σμό, στην κατάρ­γη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρω­πο. Στο σύν­θη­μα του Λένιν «ο … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το «Ο πάγος έσπα­σε, ο δρό­μος χαρά­χτη­κε»: 104 χρό­νια από την Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση.