Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Παναιτωλικός είπε τη γυναικοκτονία ηχηρά με το όνομά της

Ένα μεγά­λο πανό κοσμεί τις κερ­κί­δες στο γήπε­δο του Παναι­τω­λι­κού, όπου η ομά­δα του Αγρι­νί­ου αντι­με­τω­πί­ζει τον Ολυ­μπια­κό για το Κύπελ­λο Ελλάδας.

Στο πανό ανα­γρά­φε­ται «Πες την με το όνο­μά της: Γυναι­κο­κτο­νία», σε μια κίνη­ση στή­ρι­ξης και αλλη­λεγ­γύ­ης στη σκιά των όσων φοβε­ρών απο­κα­λύ­πτο­νται εδώ και πολ­λούς μήνες, ενώ το κίνη­μα #metoo συνε­χώς γιγαντώνεται.

Οι παί­κτες βγή­καν στον αγω­νι­στι­κό χώρο με φανέ­λες που έγρα­φαν «Ούτε μία λιγό­τε­ρη», ενώ κρα­τού­σαν πλα­κάτ που έγρα­φαν: «Του έθι­ξε τον ανδρι­σμό, απού­σα», «Επει­δή του είπε όχι, απού­σα», «Επει­δή τον χώρι­σε, απούσα».

 

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο