Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο παράς κι ο φουκαράς

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

Αρι­στε­ρά στην φωτο­γρα­φία ο… φου­κα­ράς. Δηλώ­νε­ται ευθαρ­σώς κι απ’ την στά­ση του. Δεξιά ο παράς ή αφεντικό.

Πρό­κει­ται για τον Έλλη­να αρχη­γό ΓΕΕΘΑ και τον Αμε­ρι­κα­νό ομό­λο­γό του, στρα­τη­γό Joseph Dunford και επι­σκέ­πτη μας.

Εφαρ­μο­γή. στην κυριο­λε­ξία, της παρα­φρα­σμέ­νης παροι­μί­ας: «Μάθα­νε πως… ξεπου­λιό­μα­στε, πλα­κώ­σα­νε κι οι σκύλοι».

Ο στρα­τη­γός ήρθε για… έρευ­να αγο­ράς. Χώρους εκπαί­δευ­σης, λιμά­νια, βάσεις. Κάτι ο Άρα­ξος με τα μελ­λού­με­να πυρη­νι­κά, λίγο η Λάρι­σα με τα MQ-9Reaper, η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, η Σού­δα και βεβαί­ως η Κάρ­πα­θος που την πρό­σφε­ρε αυτός ο αδά­μας της αξιο­πρέ­πειας, της εθνι­κής υπε­ρη­φά­νειας, της συνέ­πειας και της ευφυ­ΐ­ας ο Πάνος Καμέ­νος και εταί­ρος της κυβέρ­νη­σης των ρετα­λιών της αστι­κής τάξης.

Ξεπου­λά­με, αδέρ­φια! Κι όχι αυτό το χάλι με την Τρού­μπα περα­σμέ­νων δεκα­ε­τιών και την αγω­νία πότε θα ‘ρθει ο στό­λος. Θα τον έχου­με μόνι­μα εδώ. Και τα ναυ­τά­κια, και τους πιλό­τους, και τα αερο­πλά­να τους, και βεβαί­ως, τα πυρη­νι­κά τους.

Θα πήξου­με στο δολά­ριο. Όπως στην Κρή­τη. Ποιος στη χάρη των κορι­τσιών μας.

«Να παί­ζει το τραν­τζί­στορ τ’ αμε­ρι­κά­νι­κα…» και κάποιοι — λίγοι να μακα­ρί­ζου­με τον κομ­μου­νι­στή ποι­η­τή Ζ. Σαραμάγου:

«…και μια και τα ξεπου­λή­σα­τε όλα, ξεπου­λή­στε τώρα και την που­τά­να τη μάνα που σας γέννησε».

_______________________________________________________________________________________________________

Στέλιος Κανάκης Διδάσκει στην επαγγελματική εκπαίδευση και παράλληλα δραστηριοποιείται στο χώρο του βιβλίου. Έχει γράψει, υπό μορφή ημερολογίων τα «Με τη μουσική του κόσμου», «Οι μουσικοί του κόσμου» και «Δώδεκα μήνες συνθέτες».  Επίσης το «Ιερές Βλακείες» Εμπειρία Εκδοτική 1η και 2η έκδοση – Εκδόσεις Εντύποις 3η και 4η και το «Η Αγρία Γραφή» Εκδόσεις ΚΨΜ.
[email protected] Facebook: Stelios Kanakis /ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο