Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Πατούλης έδωσε 20.000 για ένα γραφείο, μία καρέκλα και δύο πολυθρόνες!

Καταγγελία του Συλλόγου Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής

Ενα υπέ­ρο­γκο ποσό για την αγο­ρά επί­πλων, που φτά­νει τις 20.000 ευρώ, για το χώρο υπο­δο­χής στο κεντρι­κό κτί­ριο της Περι­φέ­ρειας, ξόδε­ψε ο περι­φε­ρειάρ­χης Γιώρ­γος Πατού­λης, προ­κα­λώ­ντας τις έντο­νες αντι­δρά­σεις των εργαζομένων.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο Σύλ­λο­γος Υπαλ­λή­λων της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής με ανα­κοί­νω­σή του επισημαίνει:

«Δεκα­εν­νιά χιλιά­δες τετρα­κό­σια πενή­ντα ευρώ (19.450 ευρώ) δια­θέ­τει ο περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής για να αγο­ρα­στούν ένα γρα­φείο, μία καρέ­κλα γρα­φεί­ου και δύο πολυ­θρό­νες (!!!), προ­κει­μέ­νου να επι­πλώ­σει χώρο στο κτί­ριο που στε­γά­ζε­ται!!! Και ίσως βέβαια να μην είναι αυτά τα μόνα χρή­μα­τα…, αφού επι­λέ­γει να “σπά­σει” τα ποσά (είκο­σι χιλιά­δες είναι το όριο για κάθε αγο­ρά με απευ­θεί­ας ανά­θε­ση) και να τα “μοι­ρά­σει” σε κάθε Περι­φε­ρεια­κή Ενότητα!!!

Στη συγκε­κρι­μέ­νη από­φα­ση (ΑΔΑ: 94Α47Λ7-ΗΑ2) με α.π. 870381/30–12-2019, που εκδό­θη­κε από την αρμό­δια Δ/νση του Νότιου Τομέα Αθη­νών, ανα­φέ­ρε­ται στην “ανά­θε­ση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 της προ­μή­θειας επί­πλων για τον εξο­πλι­σμό του προς δημιουρ­γία χώρου υπο­δο­χής πολι­τών, επι­σκε­πτών, κοι­νού στο κεντρι­κό κτί­ριο της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής (Λ. Συγ­γρού 15–17, Αθή­να) και συγκε­κρι­μέ­να ενός γρα­φεί­ου ξύλι­νου σκού­ρου χρώ­μα­τος μαό­νι, μίας καρέ­κλας γρα­φεί­ου περι­στρε­φό­με­νης ενδε­δυ­μέ­νης με δέρ­μα μπλε χρώ­μα­τος και δύο συνο­δευ­τι­κών πολυ­θρό­νων ενδε­δυ­μέ­νων με δέρ­μα μπλε χρώ­μα­τος, στην εται­ρεία με την επω­νυ­μία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΙΣΚΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΙΣΑΓΩΓΗ — ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ)…, στην τιμή της οικο­νο­μι­κής της προ­σφο­ράς των 19.450 ευρώ”.

Απο­δει­κνύ­ε­ται και με αυτόν τον τρό­πο ότι η λιτό­τη­τα, οι μειώ­σεις σε μισθούς και συντά­ξεις, η ζυγα­ριά “κόστους — οφέ­λους” αφο­ρούν μόνο τους εργα­ζό­με­νους και τις λαϊ­κές ανάγκες.

Απο­δει­κνύ­ε­ται και πάλι ότι η επι­λε­κτι­κή “γύμνια” και οι τρα­γι­κές ελλεί­ψεις σε μέτρα και υπο­δο­μές προ­στα­σί­ας του λαού από φυσι­κά φαι­νό­με­να δεν συμ­βα­δί­ζουν με τις προ­τε­ραιό­τη­τες της κυβέρ­νη­σης και τις ιεραρ­χή­σεις δημάρ­χων και περι­φε­ρειαρ­χών, που είναι προ­κλη­τι­κές για το λαό».

Να σημειώ­σου­με ότι δεν είναι η πρώ­τη φορά που κάποιες δαπά­νες της Περι­φέ­ρειας προ­κα­λούν αντι­δρά­σεις. Θυμί­ζου­με ότι πριν από μερι­κές βδο­μά­δες δαπα­νή­θη­καν υπέ­ρο­γκα ποσά για δημό­σιες σχέ­σεις και εκδη­λώ­σεις. Συγκε­κρι­μέ­να, ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», είχε καταγ­γεί­λει την πλειο­ψη­φία της Περι­φέ­ρειας που έδω­σε 754.000 ευρώ, σε μία συνε­δρί­α­ση, σε εκδη­λώ­σεις για φωτο­γρα­φί­ες, για δημό­σιες σχέ­σεις. Και όπως είχε επι­ση­μά­νει, «όταν συζη­τά­γα­με για τη μετα­φο­ρά των μαθη­τών, την προη­γού­με­νη φορά, μετρά­γα­τε και τα ψιλά. Είναι πρό­κλη­ση να δίνο­νται τόσα λεφτά σε ένα Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο για λαμπιό­νια, για εκδη­λώ­σεις που ελέγ­χο­νται, χωρίς κανέ­να σχε­δια­σμό και που βαφτί­ζο­νται πολι­τι­στι­κές και αθλη­τι­κές εκδη­λώ­σεις». Συμπλή­ρω­σε πως την ίδια στιγ­μή «τα ερα­σι­τε­χνι­κά σωμα­τεία φυτο­ζω­ούν, τα Πολι­τι­στι­κά Κέντρα κλεί­νουν, καλού­νται οι εργα­ζό­με­νοι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέ­πη για να συντη­ρή­σουν Πολι­τι­στι­κά Κέντρα που υπάρ­χουν στους δήμους που πραγ­μα­τι­κά έχουν μια μεγά­λη και λαμπρή προ­σφο­ρά στον πολιτισμό».

Και εις απά­ντη­ση όλων αυτών, ο κ. Πατού­λης κάνει λόγο για μιζέ­ρια και λαϊ­κι­σμό…  αφού ο χώρος πρέ­πει να είναι «αντά­ξιος» του θεσμού!!! Του θεσμού εκεί­νου που λει­τουρ­γεί για τη διευ­κό­λυν­ση και κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τιών και έχει γραμ­μέ­νες στα παλαιό­τε­ρα των υπο­δη­μά­των τις λαϊ­κές ανά­γκες. Οι εκπρό­σω­ποι του κεφα­λαί­ου και οι τεχνο­κρά­τες του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού δεν μπο­ρούν να κάθο­νται σε οποιεσ­δή­πο­τε καρέκλες…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο