Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί” — Δυνατά αντηχούν τα συνθήματα στην μεγάλη αντιφασιστική πορεία (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ)

Χιλιά­δες άνθρω­ποι συγκε­ντρώ­θη­καν στο Κερα­τσί­νι, στο μνη­μεί­ου του Παύ­λου Φύσ­σα, για να τιμή­σουν τον αντι­φα­σί­στα μου­σι­κό που δολο­φο­νή­θη­κε από τους εγκλη­μα­τί­ες της Χρυ­σής Αυγής πριν από εννέα χρόνια.

 

«Χρυ­σαυ­γί­τες σας ταΐ­ζουν οι εφο­πλι­στές, έξω σας πετά­με από όλες τις σχο­λές, από τα σχο­λεία και από τις γει­το­νιές», φωνά­ζουν ρυθ­μι­κά οι νέοι, παρα­σύ­ρο­ντας όλους τους υπόλοιπους.

Οι νέοι που βρί­σκο­νταν κάτω από τα πανό των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων άνα­ψαν καπνο­γό­να, «ηλε­κτρί­ζο­ντας» ακό­μη περισ­σό­τε­ρο την ατμόσφαιρα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο