Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Πελέ στην Ελλάδα: Η ιστορική νίκη του Ολυμπιακού επί της Σάντος το 1961

«…κι ακόμα σε θυμούνται η Σάντος κι ο Πελέ»

Μόλις 21 ετών ήταν ο Πελέ όταν η ομά­δα του, η περί­φη­μη Σάντος, επι­σκέ­πτη­κε την Ελλά­δα το 1961, στο πλαί­σιο της ευρω­παϊ­κής της περιο­δεί­ας, προ­κει­μέ­νου να δώσει σει­ρά φιλι­κών αγώ­νων με Ολυ­μπια­κό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Αν και πολύ νέος, ο Πελέ είχε ήδη οδη­γή­σει την Εθνι­κή Ομά­δα της χώρας του στην κατά­κτη­ση του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου το 1958, απο­κτώ­ντας διε­θνή φήμη ανά­με­σα στους φίλους του ποδο­σφαί­ρου και όχι μόνο.

Στους δυο πρώ­τους φιλι­κούς αγώ­νες σε ελλη­νι­κό έδα­φος, η Σάντος κέρ­δι­σε την ΑΕΚ (3–0) και τον Πανα­θη­ναϊ­κό (3–2), αφή­νο­ντας ένα τελευ­ταίο παι­χνί­δι, αυτό με την ομά­δα του Πειραιά.

Πάνω από 25.000 φίλοι του Ολυ­μπια­κού γέμι­σαν ασφυ­κτι­κά το «Από­στο­λος Νικο­λα­ΐ­δης» προ­κει­μέ­νου να παρα­κο­λου­θή­σουν από κοντά τη μεγά­λη βρα­ζι­λιά­νι­κη ομά­δα και τον μάγο της μπά­λας, Πελέ.

Οι «ερυ­θρό­λευ­κοι» άνοι­ξαν το σκορ στο 10ο λεπτό με τον Ποσει­δώ­να, έπει­τα από ασίστ του Σιδέ­ρη, ενώ ο Σου­ρού­νης διπλα­σί­α­σε τα τέρ­μα­τα της ομά­δας με δυνα­τό σουτ από πολύ μεγά­λη από­στα­ση. Το ημί­χρο­νο βρή­κε τον Ολυ­μπια­κό μπρο­στά με 2–0! Η Σάντος μεί­ω­σε στη συνέ­χεια με αυτο­γκόλ του Στε­φα­νά­κου από εκτέ­λε­ση φάουλ του Ζίτο στο 50ο λεπτό. Ο Ολυ­μπια­κός είχε την ευκαι­ρία και για τρί­το γκολ με τον Σιδέ­ρη, αλλά η μπά­λα στα­μά­τη­σε στο δοκάρι.

Το σφύ­ριγ­μα την λήξης βρή­κε τον Ολυ­μπια­κό μεγά­λο θριαμ­βευ­τή. Σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ της επο­χής, ένας φίλα­θλος έχα­σε τη ζωή του από… υπερ­βο­λι­κή συγκίνηση.

Η ιστο­ρι­κής σημα­σί­ας νίκη για την ελλη­νι­κή ομά­δα όχι μόνο έσπα­γε το αήτ­τη­το της Σάντος, αλλά έβγα­λε στους δρό­μους της πρω­τεύ­ου­σας χιλιά­δες φιλά­θλους της ομά­δας, κάνο­ντας το γύρο των ειδη­σε­ο­γρα­φι­κών πρακτορείων.

Η σπου­δαία Σάντος του Πελέ, του Κου­τί­νιο, του Ζιλ­μάρ, του Ζίτο και άλλων σπου­δαί­ων αθλη­τών ηττή­θη­κε στη Λεω­φό­ρο Αλεξάνδρας.

Ήταν η μονα­δι­κή φορά που ο εμβλη­μα­τι­κός Πελέ, ο «βασι­λιάς του ποδο­σφαί­ρου», έπαι­ξε στην Ελλάδα.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο