Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

«Ο πληθυσμός δεν εφάνη άξιος της επιδειχθείσης εμπιστοσύνης»

Μνήμες Εθνικής Αντίστασης: Προκήρυξις διοικητού Φρουρίου Κρήτης, Μπρώυερ. Ο Γερμανός διοικητής ανέφερε λοιπόν την 5η Ιουλίου 1943:

kriti1«ΚΡΗΤΕΣ! Από της αναλήψεως των καθηκόντων μου ως διοικητού του Φρουρίου Κρήτης επέδειξα έναντι του πληθυσμού την μεγαλυτέραν συμπάθειαν, εν τη ελπίδι μιας ειλικρινούς στάσεώς του και παρέσχον συνεχώς σειράν ευνοϊκών μέτρων. Παρ’ όλα ταύτα, κατά την νύκτα της 4 προς την 5 Ιουλίου, έλαβε χώραν σειράν ενεργειών από σχεδίου, εναντίον εγκαταστάσεων του Γερμανικού στρατού, καθ’ ας εφονεύθη είς Γερμανός στρατιώτης και ετραυματίσθη είς Ιταλός τοιούτος.

Διά του τρόπου τούτου, ο πληθυσμός δεν εφάνη άξιος της επιδειχθείσης εμπιστοσύνης. Επειδή οι δράσται, δεν ηδυνήθησαν να διαπράξουν τας ενέργειας ταύτας σαμποτάζ, είμη μόνον διά της υποστηρήξεως ενός τμήματος του πληθυσμού, διέταξα τα κάτωθι:

1) Η αστυνομική ώρα εις ολόκληρον την νήσον, καθωρίζεται από της εκδόσεως της παρούσης και μέχρι νεωτέρας διαταγής, από της 21ης – 4.30 ώρας. Τα κέντρα δέον να κλείνουν κατά την 20.00 ώραν.

2) Οι κινηματογράφοι, κλείονται μέχρι νεωτέρας διαταγής διά τον αστικόν πληθυσμόν.

3) Αι άδειαι των εργατών, οίτινες ειργάζοντο εις Γερμανικάς υπηρεσίας και οι οποίοι είχον λάβει άδειαν θερισμού, ανακαλούνται.

4) Ετυφεκίσθησαν πεντήκοντα (50) βεβαρυμένα πρόσωπα. Επιφυλάσσομαι διά την λήψιν περαιτέρω αυσηρών μέτρων, εάν εντός επτά ημερών, δεν επιτευχθή διά της εντατικής συνεργασίας του πληθυσμού, η ανακάλυψις των δραστών και των βοηθών των».

Εκτελέσθηκαν από Ηράκλειο 20 άτομα (15 Εβραίοι), από το Ρέθυμνο 10 και από τα Χανιά 20. Ο Μπρώυερ καταδικάστηκε σαν εγκληματίας πολέμου και εκτελέστηκε. Είναι θαμμένος στο γερμανικό πολεμικό Νεκροταφείο στο Μάλεμε.

Πηγή: Αντιστασιακή Τέχνη και Λαϊκή Δημιουργία στην Κρήτη 1940-1950