Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο πληθυσμός της Κίνας συρρικνώνεται

Ο ρυθ­μός αύξη­σης του πλη­θυ­σμού της Κίνας επι­βρα­δύ­νε­ται σημα­ντι­κά και μπαί­νει σε τρο­χιά συρ­ρί­κνω­σης ως του­λά­χι­στον το 2025, ανα­φέ­ρει η κρα­τι­κή εφη­με­ρί­δα Global Times, επι­κα­λού­με­νη υγειο­νο­μι­κό αξιωματούχο.

Τα δεδο­μέ­να για τη γεν­νη­τι­κό­τη­τα που δημο­σιο­ποι­ή­θη­καν χθες Κυρια­κή στο Πεκί­νο δεί­χνουν πως ο αριθ­μός των γεν­νή­σε­ων το 2021 ήταν ο χαμη­λό­τε­ρος των τελευ­ταί­ων δεκα­ε­τιών σε αρκε­τές επαρχίες.

Ο αριθ­μός των γεν­νή­σε­ων στην κεντρι­κή επαρ­χία Χου­νάν έπε­σε κάτω από το επί­πε­δο των 500.000 για πρώ­τη φορά έπει­τα από σχε­δόν εξή­ντα χρό­νια, σύμ­φω­να με το ρεπορ­τάζ της Γκλό­μπαλ Τάιμς. Μόνο η νότια επαρ­χία Γκουανγκ­ντόνγκ κατέ­γρα­ψε πάνω από 1 εκα­τομ­μύ­ριο γεν­νή­σεις, κατά την ίδια πηγή.

Η κινε­ζι­κή κυβέρ­νη­ση πασχί­ζει να αντι­στρέ­ψει την ταχεία συρ­ρί­κνω­ση της αύξη­σης του πλη­θυ­σμού της χώρας, καθώς ολο­έ­να περισ­σό­τε­ροι νέοι επι­λέ­γουν να μην απο­κτή­σουν παι­διά, εξαι­τί­ας παρα­γό­ντων όπως το υψη­λό κόστος ή η εργα­σια­κή πίεση.

Ο πλη­θυ­σμός της Κίνας θα κατα­γρά­ψει συρ­ρί­κνω­ση κατά την περί­ο­δο από το 2021 ως το το 2025, σύμ­φω­να με το δημο­σί­ευ­μα που επι­κα­λεί­ται τον Γιανγκ Ουν­τζουάνγκ, τον επι­κε­φα­λής του τμή­μα­τος πλη­θυ­σμού και οικο­γε­νεια­κών υπο­θέ­σε­ων στην Εθνι­κή Επι­τρο­πή Υγεί­ας (σ.σ. το υπουρ­γείο Υγείας).

Η αλλα­γή της νομο­θε­σί­ας στην Κίνα πέρυ­σι, με την οποία επι­τρά­πη­κε στα ζευ­γά­ρια να απο­κτούν τρί­το παι­δί, δεν μοιά­ζει να βοή­θη­σε. Πολ­λές γυναί­κες επι­σή­μα­ναν ότι η συγκε­κρι­μέ­νη αλλα­γή ήρθε με μεγά­λη καθυ­στέ­ρη­ση γι’ αυτές, ενώ άλλες υπο­γράμ­μι­σαν την έλλει­ψη εργα­σια­κής ασφά­λειας και ισό­τη­τας των φύλων, ειδι­κά σε θέμα­τα απο­λα­βών και εργα­σια­κών δικαιωμάτων.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο