Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Κώστα Καζάκο

Τον αγω­νι­στή άνθρω­πο, τον μεγά­λο ηθο­ποιό και σκη­νο­θέ­τη, Κώστα Καζά­κο, απο­χαι­ρε­τούν με ανα­κοι­νώ­σεις τους πολι­τι­κοί, κόμ­μα­τα και φορείς.

Ανα­κοί­νω­ση της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ για το θάνα­το του Κώστα Καζάκου

Ο πρω­θυ­πουρ­γός Κ. Μητσο­τά­κης, μετα­ξύ άλλων έκα­νε λόγο για «μια πλη­θω­ρι­κή και δυνα­μι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα, που υπήρ­ξε διαρ­κώς παρού­σα στην Τέχνη, όπως και στη δημό­σια ζωή ως βουλευτής».

Συγκε­κρι­μέ­να ο κ.Μητσοτάκης ανέ­φε­ρε στην ανάρ­τη­ση του: «Με θλί­ψη πλη­ρο­φο­ρή­θη­κα τον θάνα­το του Κώστα Καζά­κου. Μιας πλη­θω­ρι­κής και δυνα­μι­κής προ­σω­πι­κό­τη­τας, που υπήρ­ξε διαρ­κώς παρού­σα στην Τέχνη, όπως και στη δημό­σια ζωή ως βου­λευ­τής. Και από τις δύο θα λεί­ψουν, τώρα, τόσο η επι­βλη­τι­κή του εμφά­νι­ση, όσο και η χαρα­κτη­ρι­στι­κή φωνή του».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανα­φέ­ρει πως «ο Κώστας Καζά­κος υπήρ­ξε ένας ηθο­ποιός και σκη­νο­θέ­της που συν­δύ­α­ζε με δυνα­μι­σμό την καλ­λι­τε­χνι­κή με την πολι­τι­κή δραστηριότητα».

«Ο κόσμος του πολι­τι­σμού έχα­σε σήμε­ρα έναν σπου­δαίο καλ­λι­τέ­χνη, έναν ακού­ρα­στο αγω­νι­στή» έγρα­ψε ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέ­ξης Τσί­πρας. «Ο Κώστας Καζά­κος έδε­σε το θέα­τρο με τις αγω­νί­ες του λαού μας. Κόσμη­σε όχι μόνο το θέα­τρο αλλά και το κοι­νο­βού­λιο μέσα από τις γραμ­μές του ΚΚΕ. Τα συλ­λυ­πη­τή­ριά μου στην οικο­γέ­νειά του».

Το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, μέσω του εκπρο­σώ­που Τύπου του Δ. Μάν­τζου, ανα­φέ­ρει ότι «μέσα από τη μακρά δια­δρο­μή του, τους εμβλη­μα­τι­κούς ρόλους που ενσάρ­κω­σε και τις παρα­στά­σεις που σκη­νο­θέ­τη­σε, άφη­σε ανε­ξί­τη­λο το στίγ­μα του στο θέα­τρο και στην υπο­κρι­τι­κή τέχνη».

Σε ανάρ­τη­σή του ο εκπρό­σω­πος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μ. Κρι­θα­ρί­δης ανα­φέ­ρει: «Σήμε­ρα απο­χαι­ρε­τά­με με θλί­ψη έναν μεγά­λο άνθρω­πο του θεά­τρου, τον Κώστα Καζάκο».

Η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού, Λίνα Μεν­δώ­νη, μετα­ξύ άλλων ανα­φέ­ρει στη δήλω­σή της: «Ο Κώστας Καζά­κος υπήρ­ξε σπου­δαί­ος ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της και δάσκα­λος, από­λυ­τα αφο­σιω­μέ­νος στη θεα­τρι­κή τέχνη. Από την αρχή της στα­διο­δρο­μί­ας του, τη δεκα­ε­τία του ’50, ξεχώ­ρι­σε, με τη χαρα­κτη­ρι­στι­κή του αυστη­ρή και δυνα­μι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα και την άνε­ση του πρωταγωνιστή».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο