Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Πομπέο παραδέχεται καθοδήγηση της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας — Επιλογή της CIA o Γκουαϊδό

Την παρέμ­βα­ση των ΗΠΑ στα εσω­τε­ρι­κά της αντι­πο­λί­τευ­σης της Βενε­ζου­έ­λας ούτως ώστε να δια­μορ­φω­θεί ενιαίο αντι­πο­λι­τευ­τι­κό μέτω­πο με στό­χο την ανα­τρο­πή της κυβέρ­νη­σης της Βενε­ζου­έ­λας παρα­δέ­χθη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός Υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα της «Ουά­σινγ­κτον Ποστ».

Ο Υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, παρα­δέ­χθη­κε ότι η μεγα­λύ­τε­ρη πρό­κλη­ση που αντι­με­τώ­πι­σε η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ στη Βενε­ζου­έ­λα ήταν η δια­τή­ρη­ση της ενό­τη­τας της αντι­πο­λί­τευ­σης της χώρας. Σύμ­φω­να με τον Υπουρ­γό εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ, οι συνε­χείς δια­φω­νί­ες μετα­ξύ των ηγε­τών της αντι­πο­λί­τευ­σης της Βενε­ζου­έ­λας έχουν απο­τρέ­ψει τις προ­σπά­θειες για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση μιας απο­τε­λε­σμα­τι­κής εξέ­γερ­σης. Παρό­λο που η Ουά­σινγ­κτον επέ­λε­ξε τον Χουάν Γκουαϊ­δό ως τον βασι­κό υπο­ψή­φιο για την αυρια­νή ηγε­σία της χώρας, οι εχθροί του Μαδού­ρο εξα­κο­λου­θούν να επι­θυ­μούν την εξου­σία για τον εαυ­τό τους, σημειώ­νει ο Πομπέο.

Σε διαρ­ρεύ­σα­ντα ηχη­τι­κά απο­σπά­σμα­τα που βρέ­θη­καν στα χέρια της «Ουά­σινγ­κτον Ποστ», τα οποία κατα­γρά­φη­καν σε συνά­ντη­ση μετα­ξύ του επι­κε­φα­λής της αμε­ρι­κα­νι­κής διπλω­μα­τί­ας και Ισραη­λι­νών ηγε­τών την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, ο Μάικ Πομπέο σημεί­ω­σε ότι η δια­τή­ρη­ση της ενό­τη­τας της αντι­πο­λί­τευ­σης έχει απο­δει­χθεί «δυσβά­στα­κτα δύσκολη».

«Το στοί­χη­μά μας, το οποίο είναι να δια­τη­ρή­σου­με την αντι­πο­λί­τευ­ση ενω­μέ­νη, έχει απο­δει­χθεί δυσά­ρε­στα δύσκο­λο», ανέ­φε­ρε ο Πομπέο στο από­σπα­σμα. «Τη στιγ­μή που θα φύγει ο Μαδού­ρο, όλοι θα σηκώ­σουν τα χέρια τους και θα πουν, πάρε με, είμαι ο επό­με­νος πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας. Θα υπάρ­χουν σαρά­ντα άτο­μα που πιστεύ­ουν ότι είναι οι νόμι­μοι κλη­ρο­νό­μοι του Μαδούρο».

O Αμε­ρι­κα­νός Υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών αρχι­κά αρνή­θη­κε να μιλή­σει για το θέμα, λέγο­ντας ότι «κάποιος πιθα­νό­τα­τα άνοι­ξε ένα μαγνη­τό­φω­νο», ανα­φέ­ρει το δημο­σί­ευ­μα της «Ουά­σινγ­κτον Ποστ».

Σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα The Hill, ο Πομπέο απο­κά­λυ­ψε ότι οι ΗΠΑ προ­σπά­θη­σαν να ενώ­σουν την αντι­πο­λί­τευ­ση της Βενε­ζου­έ­λας από τότε που ανέ­λα­βε το αξί­ω­μα του διευ­θυ­ντή της CIA το 2017. Η θέση αυτή επι­βε­βαιώ­νει την πλη­ρο­φο­ρία πως οι κανα­δι­κές και αμε­ρι­κα­νι­κές υπη­ρε­σί­ες ασφα­λεί­ας έπαι­ξαν καθο­ρι­στι­κό ρόλο στην εκλο­γή και επι­βο­λή του Γκουαϊ­δό ως ηγέ­τη της αντι­πο­λί­τευ­σης τον Δεκέμ­βρη του 2018, δύο μήνες προ­τού ο Σύμ­βου­λος Ασφα­λεί­ας του Λευ­κού Οίκου Τζον Μπόλ­τον δια­κη­ρύ­ξει δημό­σια την από­φα­ση των ΗΠΑ για  αμε­σό­τε­ρη επέμ­βα­ση στη Βενε­ζου­έ­λα. Ένα μήνα μετά την επι­βο­λή του Γκουαϊ­δό από τις ΗΠΑ, και λίγες μέρες αφού πήρε τηλε­φω­νι­κώς από τον αντι­πρό­ε­δρο των ΗΠΑ το πρά­σι­νο φώς, αυτο­α­να­κυ­ρήθ­χη­κε Πρόεδρος
της Βενε­ζου­έ­λας και η Ουά­σινγ­κτον μαζί με τους συμ­μά­χους της στην ΕΕ και αλλού «τον ανα­γνώ­ρι­σαν» ως Πρό­ε­δρο της χώρας σε μια απρο­κά­λυ­πτη επέμβαση.

Ο Πομπέο απέ­δω­σε την απο­τυ­χία της από­πει­ρας πρα­ξι­κο­πή­μα­τος του ηγέ­τη της αντι­πο­λί­τευ­σης Χουάν Γκουαϊ­δό στις 30 Απρι­λί­ου στην έλλει­ψη συναί­νε­σης μετα­ξύ των αντι­πά­λων του Νικο­λάς Μαδούρο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο