Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Πορτοσάλτε ξαναχτυπά: «Οι φτωχοί δεν είναι παραγωγική μονάδα και δεν βάζουν βενζίνη»

Είναι πιο γρα­φι­κός κι’ από σοκά­κι της Πλά­κας. Συνα­γω­νί­ζε­ται επά­ξια σε προ­κλη­τι­κό­τη­τα και αντι­λαϊ­κή χυδαιό­τη­τα τον Αδ. Γεωργιάδη.

Ναι, καλά το κατα­λά­βα­τε, για τον Άρη Πορ­το­σάλ­τε μιλά­με. Ο κοσμα­γά­πη­τος «δημο­σιο­γρά­φος» του ΣΚΑΪ που δεν χάνει ευκαι­ρία να δεί­χνει την βαθιά ταξι­κή του απο­στρο­φή απέ­να­ντι στους εργα­ζό­με­νους, τους φτω­χούς, τους κοι­νω­νι­κά ευά­λω­τους, όσους δεν ανή­κουν στην κατη­γο­ρία των «άρι­στων» όπως εκείνος.

Έτσι και σήμε­ρα, από το καλο­πλη­ρω­μέ­νο στα­σί­δι του στην πρω­ϊ­νή εκπο­μπή του ΣΚΑΪ, ο Πορ­το­σάλ­τε δεν αμέ­λη­σε να ξερά­σει το ταξι­κό του δηλη­τή­ριο λέγο­ντας, επί της ουσιας, ότι οι φτω­χοί δεν είναι παρα­γω­γι­κή μονά­δα σε μια κοινωνία.

Επι­χει­ρώ­ντας να δικαιο­λο­γή­σει τον ανεκ­δι­ή­γη­το υπουρ­γό Οικο­νο­μι­κών Θ. Σκυ­λα­κά­κη για τις αυξή­σεις στα καύ­σι­μα, ο σχο­λια­στής του ΣΚΑΪ ανέ­φε­ρε τα εξης:

«Βεν­ζί­νη δεν πάει να την βάλει ο άνθρω­πος των 500 ευρώ. Η βεν­ζί­νη, την οποία δια­μαρ­τυ­ρό­μα­στε στα 2 ευρώ την βάζουν οι παρα­γω­γι­κές μονά­δες της κοι­νω­νί­ας… Καύ­σι­μα δεν βάζει ο άνθρω­πος των 500 ευρώ».

Μάλι­στα, προ­κει­μέ­νου να στη­ρί­ξει την αθλιό­τη­τα που εκστό­μι­σε, επι­κα­λέ­στη­κε μέχρι και την απο­θα­νού­σα μητέ­ρα του η οποία, όπως είπε, είχε 500 ευρώ σύντα­ξη και δεν είχε αυτοκίνητο!

Συμπέ­ρα­σμα 1ο: Αν είστε φτω­χοί δεν είστε παρα­γω­γι­κή μονά­δα για την κοινωνία.

Συμπέ­ρα­σμα 2ο: Αν τη βγά­ζε­τε με 500 ευρώ μισθό η σύντα­ξη, μη βάζε­τε βεν­ζί­νη. Αλλά πως να βάλε­τε βεν­ζί­νη, αφού δεν έχε­τε καν αυτο­κί­νη­το. Στο Μενί­δι, το Περι­στέ­ρι, το Αιγά­λεω, για παρά­δειγ­μα, ελά­χι­στα αυτο­κι­νή­τα κυκλοφορούν.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο