Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Πούτιν κήρυξε μερική επιστράτευση — Η Δύση «έχει αρχίσει έναν πυρηνικό εκβιασμό»

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν κήρυ­ξε μερι­κή επι­στρά­τευ­ση, επι­κα­λού­με­νος απει­λές εκ μέρους του ΝΑΤΟ, μετέ­δω­σε το πρα­κτο­ρείο TASS.

Στο πολυα­να­με­νό­με­νο διάγ­γελ­μά του από τη ρωσι­κή τηλε­ό­ρα­ση, ο Ρώσος ηγε­μό­νας ισχυ­ρί­στη­κε ότι η Ουά­σιγ­κτον πιέ­ζει το Κίε­βο να μετα­φέ­ρει τις εχθρο­πρα­ξί­ες στο έδα­φος της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας, ενώ πρό­σθε­σε ότι χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε πυρη­νι­κός εκβια­σμός, χωρίς να ανα­φέ­ρει λεπτομέρειες.

Η Ρωσία χρη­σι­μο­ποιεί όλα τα δια­θέ­σι­μα μέσα για να προ­στα­τευ­θεί, είπε ο κ. Πού­τιν. «Δια­θέ­του­με πολ­λά όπλα για να απα­ντή­σου­με και δεν πρό­κει­ται για μπλό­φα», είπε με νόημα.

Ανα­κοί­νω­σε επί­σης, όπως ανα­με­νό­ταν, τη διε­ξα­γω­γή δημο­ψη­φι­σμά­των στις κατε­χό­με­νες από τη Ρωσία περιο­χές της Ουκρα­νί­ας, δηλα­δή στο Ντο­νέ­τσκ, το Λου­χάνσκ, τη Χερ­σώ­να και μέρος της Ζαπο­ρί­ζια, με ερώ­τη­μα την ένω­ση με τη Ρωσι­κή Ομοσπονδία.

«Στη­ρί­ζου­με αυτούς τους ανθρώ­πους», τόνι­σε. «Σκο­πός μας είναι να απε­λευ­θε­ρώ­σου­με το Ντον­μπάς και δεν έχου­με το ηθι­κό δικαί­ω­μα να εγκα­τα­λεί­ψου­με τους ανθρώ­πους αυτούς», πρόσθεσε.

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος έδω­σε εντο­λή να εξι­σω­θεί το νομι­κό καθε­στώς των εθε­λο­ντών στις κατε­χό­με­νες περιο­χές της Ουκρα­νί­ας με το κανο­νι­κό στρα­τιω­τι­κό προ­σω­πι­κό της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας, κάτι που ουσια­στι­κά απο­τε­λεί απορ­ρό­φη­ση των φιλο­ρώ­σων αυτο­νο­μι­στών στις ρωσι­κές ένο­πλες δυνά­μεις. «Η Δύση θέλει να κατα­στρέ­ψει τη Ρωσία», απο­φάν­θη­κε ο ηγέ­της του Κρεμ­λί­νο: «Έχει αρχί­σει έναν πυρη­νι­κό εκβια­σμό ενα­ντί­ον της Ρωσί­ας, ξεπερ­νώ­ντας κάθε όριο».

Έκα­νε ξανά λόγο για νεο­να­ζι­στές στην Ουκρα­νία και ισχυ­ρί­στη­κε ότι το ΝΑΤΟ πραγ­μα­το­ποιεί ανα­γνω­ρί­σεις σε όλη τη Νότια Ρωσία μέσω των μυστι­κών υπη­ρε­σιών του. «Η Δύση δεν επι­θυ­μεί την ειρή­νη μετα­ξύ της Ουκρα­νί­ας και της Ρωσί­ας», είπε ο κ. Πούτιν.

Εξάλ­λου ζήτη­σε να αυξη­θεί η χρη­μα­το­δό­τη­ση προ­κει­μέ­νου να ενι­σχυ­θεί η παρα­γω­γή όπλων στη Ρωσία.

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο