Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Πούτιν υπεραμύνθηκε του δικαιώματος να αποπέμπει πρωθυπουργό, υπουργούς και αξιωματούχους

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν, ανα­φε­ρό­με­νος στις προ­τα­θεί­σες από τον ίδιο συνταγ­μα­τι­κές αλλα­γές, επι­σή­μα­νε ότι, παρά τις αλλα­γές, ο πρό­ε­δρος πρέ­πει να έχει σημα­ντι­κές δικαιο­δο­σί­ες που θα του δίνουν το δικαί­ω­μα να απο­μα­κρύ­νει εκεί­νους τους αξιω­μα­τού­χους που δεν αντα­πο­κρί­νο­νται στις υπο­χρε­ώ­σεις τους, όπως και εκεί­νους που έχουν πάψει να χαί­ρουν εμπιστοσύνης.

«Η Ρωσία πρέ­πει να παρα­μεί­νει προ­ε­δρι­κή δημο­κρα­τία. Ο πρό­ε­δρος πρέ­πει να δια­τη­ρή­σει σημα­ντι­κές δικαιο­δο­σί­ες που σχε­τί­ζο­νται με ενδε­χό­με­νη απο­μά­κρυν­ση από το αξί­ω­μά τους εκεί­νων που παρα­βιά­ζουν τον νόμο, εκεί­νων που δεν ασκούν ευσυ­νεί­δη­τα τα υπη­ρε­σια­κά τους καθή­κο­ντα και εκεί­νων που έχουν πάψει να χαί­ρουν εμπι­στο­σύ­νης», δήλω­σε ο Πού­τιν κατά τη διάρ­κεια συνά­ντη­σης που είχε με μέλη της ομά­δας εργα­σί­ας η οποία θα μελε­τή­σει τις αλλα­γές που πρέ­πει να γίνουν στο Σύνταγ­μα της Ρωσι­κής Ομοσπονδίας.

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος, ανα­φε­ρό­με­νος στις αλλα­γές αυτές, είπε ότι «συνι­στούν υπο­χρε­ω­τι­κή επι­τα­γή», διό­τι σε αντί­θε­τη περί­πτω­ση η Ρωσία μπο­ρεί να μετα­τρα­πεί πλή­ρως σε μια κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δημο­κρα­τία και αυτό θα ήταν μια «πολύ σοβα­ρή δοκι­μα­σία» για ένα κρά­τος πολυ­ε­θνι­κό και με πολ­λές θρη­σκεί­ες, με πολύ­πλο­κη οργά­νω­ση, με τερά­στια έκταση.

vladimir putin

Ο πρό­ε­δρος εκφρά­ζει την πεποί­θη­ση ότι την ίδια άπο­ψη έχουν και τα μέλη της ομά­δας εργα­σί­ας και οι Ρώσοι «στη συντρι­πτι­κή τους πλειοψηφία».

Την ίδια ώρα, οι Ρώσοι βου­λευ­τές ενέ­κρι­ναν την υπο­ψη­φιό­τη­τα του Μιχα­ήλ Μισού­στιν για το αξί­ω­μα του πρω­θυ­πουρ­γού σε διά­στη­μα μικρό­τε­ρο των 24 ωρών αφό­του ο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν τον πρό­τει­νε για το αξί­ω­μα αυτό.

Υπέρ τη υπο­ψη­φιό­τη­τας του Μισού­στιν ψήφι­σαν 383 βου­λευ­τές, επί συνό­λου 424, ενώ 42 βου­λευ­τές ψήφι­σαν «Παρών», ενώ δεν υπήρ­ξε αρνη­τι­κή ψήφος.

 

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Ria Novosti», «Reuters», «TASS»)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο