Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο πράκτορας της CIA και εχθρός της Κούβας Ποσάδα Καρίλες πέθανε χωρίς να πληρώσει τα χρέη του στη δικαιοσύνη

Ο Κου­βα­νός πρώ­ην πρά­κτο­ρας της CIA Λουίς Ποσά­δα Καρί­λες, ο οποί­ος είχε εκφρά­σει πολ­λές φορές την επι­θυ­μία να σκο­τώ­σει τον Φιδέλ Κάστρο και συμ­με­τεί­χε εθε­λο­ντι­κά στην από­βα­ση στον Κόλ­πο των Χοί­ρων, το 1961, πέθα­νε σήμε­ρα σε ηλι­κία 90 ετών, ανα­κοί­νω­σε ο δικη­γό­ρος του, Αρτού­ρο Χερ­νά­ντες. Πέθα­νε χωρίς να έχει πλη­ρώ­σει για τα εγκλή­μα­τά του και τις τρο­μο­κρα­τι­κές πρά­ξεις στις οποί­ες συμ­με­τεί­χε. Αφιέ­ρω­σε τη ζωή του στην προ­σπά­θεια ανα­τρο­πής της Επα­νά­στα­σης στην Κού­βα. Θύμα­τα των τρο­μο­κρα­τι­κών του πρά­ξε­ων υπήρ­ξαν αθώ­οι άνθρωποι.

Ο Καρί­λες γεν­νή­θη­κε στην Κού­βα στις 15 Φεβρουα­ρί­ου 1928. Τις δεκα­ε­τί­ες του 1960 και ’70 εργά­στη­κε για τη CIA, αφού πρώ­τα εκπαι­δεύ­τη­κε από τον στρα­τό των ΗΠΑ. Το 1961 δήλω­σε εθε­λο­ντής στην επι­χεί­ρη­ση για την ανα­τρο­πή του κου­βα­νι­κού καθε­στώ­τος, που κατέ­λη­ξε σε πατα­γώ­δη αποτυχία.

Σύμ­φω­να με τον δικη­γό­ρο του, ο Καρί­λες έπα­σχε από καρ­κί­νο του λάρυγ­γα και πέθα­νε στο σπί­τι του στο Μιρά­μαρ της Φλό­ρι­νας, στα βόρεια του Μαϊ­ά­μι. Το 2015 είχε υπο­στεί πολ­λα­πλά κατάγ­μα­τα σε τρο­χαίο ατύχημα.

Το 1976 ο Ποσά­δα Καρί­λες και ο Ορλά­ντο Μπος (πέθα­νε το 2011) συνε­λή­φθη­σαν στο Καρά­κας από την αστυ­νο­μία της Βενε­ζου­έ­λας ως “εγκέ­φα­λοι” της βομ­βι­στι­κής επί­θε­σης σε αερο­σκά­φος των κου­βα­νι­κών αερο­γραμ­μών, την ίδια χρο­νιά. Το αερο­πλά­νο ανα­τι­νά­χθη­κε και συνε­τρί­βη λίγα λεπτά μετά την απο­γεί­ω­σή του, με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους 73 άνθρωποι.

Με διά­φο­ρα ψευ­δώ­νυ­μα υλο­ποί­η­σε πολ­λά σχέ­δια της CIA σε χώρες της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής, έχο­ντας πάντα πρώ­τη προ­τε­ραιό­τη­τα το Νησί της Επανάστασης.

Ο Ποσά­δα Καρί­λες, ο οποί­ος ανέ­με­νε την από­φα­ση της δικαιο­σύ­νης για την υπό­θε­ση αυτή, δρα­πέ­τευ­σε από τις φυλα­κές της Βενε­ζου­έ­λας και εγκα­τα­στά­θη­κε στο Μαϊ­ά­μι, το προ­πύρ­γιο των αντι­κα­στρι­κών στις ΗΠΑ. Έκτο­τε, τόσο η Βενε­ζου­έ­λα όσο και η Κού­βα ζητού­σαν από τις ΗΠΑ να τον εκδώ­σουν για να δικα­στεί για την τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση. Η αμε­ρι­κα­νι­κή Δικα­ο­σύ­νη απέρ­ρι­πτε κάθε φορά τα αιτή­μα­τα με το αιτιο­λο­γι­κό ότι υπήρ­χε κίν­δυ­νος να βασα­νι­στεί στις χώρες αυτές.

Η Κού­βα τον θεω­ρού­σε επί­σης υπεύ­θυ­νο για σει­ρά βομ­βι­στι­κών επι­θέ­σε­ων ενα­ντί­ον ξενο­δο­χεί­ων στην Αβά­να το 1997, από τις οποί­ες έχα­σε τη ζωή του ένας Ιτα­λός υπήκοος.

“Ο μεγα­λύ­τε­ρος τρο­μο­κρά­της αυτού του ημι­σφαι­ρί­ου πέθα­νε χωρίς να πλη­ρώ­σει τα χρέη του στη δικαιο­σύ­νη ή απο­ζη­μιώ­σεις στα θύμα­τά του. Πέθα­νε στο Μαϊ­ά­μι, στις ΗΠΑ, τη χώρα που τον εκπαί­δευ­σε να τοπο­θε­τεί βόμ­βες και να επι­τί­θε­ται στη ζωή εκα­το­ντά­δων Κου­βα­νών”, έγρα­ψε στο Facebook ο Σέρ­χιο Αλε­χά­ντρο Γκό­μες, ο υπεύ­θυ­νος του τμή­μα­τος διε­θνών ειδή­σε­ων της Granma.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο