Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο πραγματικός εχθρός

Τον περα­σμέ­νο Αύγου­στο, κλι­μά­κιο της Χρυ­σής Αυγής επι­σκέ­φτη­κε την Ανω Βαυα­ρία και μίλη­σε σε συγκέ­ντρω­ση του νεο­φα­σι­στι­κού κόμ­μα­τος «Ο τρί­τος δρό­μος» για τις θέσεις τους και τη γενι­κό­τε­ρη Ιστο­ρία της Ελλά­δας. Η συγκέ­ντρω­ση έγι­νε στο πλαί­σιο των συνερ­γα­σιών των Γερ­μα­νών φασι­στών με ομοϊ­δε­ά­τες τους ανά την Ευρώ­πη, ιδιαι­τέ­ρως ενό­ψει ευρω­ε­κλο­γών, στις οποί­ες πάνε με το σύν­θη­μα της «ιδέ­ας της ευρω­παϊ­κής συνο­μο­σπον­δί­ας». Εκεί, η αντι­προ­σω­πεία της ΧΑ είπε ανά­με­σα σε άλλα: «Σε αντί­θε­ση με το πώς παρου­σιά­ζε­ται σήμε­ρα η ιστο­ρία, οι Ελλη­νες δεν ήταν καθό­λου εχθρι­κοί απέ­να­ντι στους Γερ­μα­νούς κατά την επο­χή του Τρί­του Ράιχ. Ηδη εκεί­νη την επο­χή υπήρ­χαν ομά­δες που αγω­νί­ζο­νταν μαζί με τη Γερ­μα­νία ενά­ντια στον μπολ­σε­βι­κι­σμό. Υπό τον πρω­θυ­πουρ­γό Ιωάν­νη Ράλ­λη, για παρά­δειγ­μα, κατά τη διάρ­κεια του πολέ­μου, υπήρ­χε μια μονά­δα με το όνο­μα “Τάγ­μα Ασφα­λεί­ας” που πολέ­μη­σε τους Κομ­μου­νι­στές (…) Από το 1967 έως το 1974 υπήρ­ξε μια αντι­κομ­μου­νι­στι­κή κυβέρ­νη­ση, η οποία επί­σης προ­ώ­θη­σε την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Κύπρου από την οθω­μα­νι­κή κατο­χή. Ωστό­σο, αυτή η κυβέρ­νη­ση απέ­τυ­χε και ο πρό­ε­δρός της, Γεώρ­γιος Παπα­δό­που­λος, φυλα­κί­στη­κε. Στη φυλα­κή συνα­ντή­θη­κε με τον νεα­ρό Νικό­λαο Μιχα­λο­λιά­κο» (η πλή­ρης αντα­πό­κρι­ση υπάρ­χει στο σύν­δε­σμο: https://der-dritte-weg.info/2018/08/goldene-morgenroete-in-oberbayern-vorgestellt/).

Τι απο­κα­λύ­πτε­ται;

Αφε­νός ότι οι «πατριώ­τες» της Χρυ­σής Αυγής είναι καρα­μπι­νά­τοι ναζι­στές και υμνούν τους συνερ­γά­τες των ναζί στην Κατο­χή… Αφε­τέ­ρου, ότι ο πραγ­μα­τι­κός και ο μονα­δι­κός εχθρός που ανα­γνω­ρί­ζουν είναι οι κομ­μου­νι­στές, για­τί απο­τε­λούν τον μονα­δι­κό πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο στο ναζι­σμό — φασισμό.

«Τρο­φή» για σκέ­ψη και κρι­τή­ριο και για τις εκλο­γές που έρχονται.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο