Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο πρόεδρος της Κούβας Diaz-Canel και ο Ángel Arzuaga Reyes — υπεύθυνος διεθνών σχέσεων του ΚΚ Κούβας- χαιρετίζουν την 22η Διεθνή Συνάντηση Κομμουνιστικών & Εργατικών Κομμάτων

Οι θέσεις του ΚΚΕ για τη διε­θνή κατά­στα­ση και τον αγώ­να ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό έχει καθο­ρι­στεί δια­χρο­νι­κά τόσο σε θεω­ρη­τι­κό (φύση του καπι­τα­λι­σμού) όσο και σε καθη­με­ρι­νή δρά­σης επί­πε­δο (στά­ση των κομ­μου­νι­στών απέ­να­ντι στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο –Ουκρα­νία, απέ­να­ντι σε θέσεις και επε­ξερ­γα­σί­ες που καλ­λιερ­γούν αυτα­πά­τες και συγ­χύ­σεις, δια­πά­λη για το «τι είναι ιμπε­ρια­λι­σμός» κλπ.)

Απο­κα­λυ­πτι­κή η πολύ­πλευ­ρη –εφ όλης της ύλης, τοπο­θέ­τη­ση του σ.φου Γιώρ­γου Μαρί­νου στην 22η Διε­θνή Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των, που πραγ­μα­το­ποιεί­ται στην Αβά­να αυτές τις μέρες

Σε ανα­μο­νή των από­ψε­ων εκπρο­σώ­πων των «πολύ­χρω­μων» οργα­νώ­σε­ων που παίρ­νουν μέρος, της τελι­κής δια­κή­ρυ­ξης του Σχε­δί­ου Δρά­σης κλπ. παρα­θέ­του­με τον χαι­ρε­τι­σμό του Diaz-Canel –επι­κε­φα­λής του ΚΚ Κού­βας και του κρά­τους της άφι­ξης των αντι­προ­σώ­πων στη Διε­θνή Συνά­ντη­ση, όπως παρου­σιά­στη­κε επί­ση­μα από το site του Κόμ­μα­τος της προ­ε­δρί­ας και την Granma όργα­νο του ΚΚ Κούβας

Για πρώ­τη φορά, από την ημε­ρο­μη­νία ίδρυ­σής της το 1998, η Κού­βα φιλο­ξε­νεί τη Διε­θνή Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των, η οποία πραγ­μα­το­ποιεί­ται σήμε­ρα έως τις 29 Οκτω­βρί­ου, στην Αβάνα.

Για πρώ­τη φορά, από την ημε­ρο­μη­νία ίδρυ­σής της το 1998, οι Μεγά­λες Αντίλ­λες θα φιλο­ξε­νή­σουν τη Διε­θνή Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των (EIPCO), όπως ανα­φέ­ρε­ται στην ιστο­σε­λί­δα της Προ­ε­δρί­ας της Κούβας.

Από τον λογα­ρια­σμό του στο Twitter, ο πρώ­τος γραμ­μα­τέ­ας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του Κόμ­μα­τος και Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας, Miguel Díaz-Canel Bemúdez, καλω­σό­ρι­σε τους συμ­με­τέ­χο­ντες στη μεγά­λη εκδή­λω­ση στο νησί, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο μεγά­λο κτή­ριο ‑Συνε­δρια­κό Κέντρο της Επα­νά­στα­σης ‑Palacio de la Revolución, με παρου­σία περί­που 82 πολι­τι­κών δυνά­με­ων στον κόσμο.

«Καλώς ήρθα­τε στους φίλους που έφτα­σαν στο νησί για τη Διε­θνή Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των, η οποία για πρώ­τη φορά πραγ­μα­το­ποιεί­ται στην Κού­βα. Μας περι­μέ­νουν γόνι­μες συζη­τή­σεις για να ενι­σχύ­σου­με τον αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό μας αγώ­να», είπε.

Αυτή η συνά­ντη­ση επι­διώ­κει να δημιουρ­γή­σει ένα χώρο για προ­βλη­μα­τι­σμό, ανταλ­λα­γή και συνερ­γα­σία, συμ­φω­νία σε κοι­νές θέσεις — δρά­σεις και της διε­θνούς αλλη­λεγ­γύ­ης στον αγώ­να της εργα­τι­κής τάξης και των λαών που αντι­με­τω­πί­ζουν την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επίθεση.

Με σύν­θη­μα (premise = προ­ϋ­πό­θε­ση) «όταν είμα­στε ενω­μέ­νοι είμα­στε πιο δυνα­τοί», η συνά­ντη­ση στο νησί της Καραϊ­βι­κής στο­χεύ­ει επί­σης να ενώ­σει τις διε­θνείς προ­σπά­θειες, μαζί με τα κοι­νω­νι­κά και λαϊ­κά κινή­μα­τα στον αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό αγώ­να, ενά­ντια στον καπι­τα­λι­σμό και τις πολι­τι­κές του, την απει­λή του φασι­σμού και του πολέ­μου. για την υπε­ρά­σπι­ση της ειρή­νης, του περι­βάλ­λο­ντος, των δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων, της αλλη­λεγ­γύ­ης και του σοσιαλισμού.

Ομοί­ως, η XXII EIPCO, με τις 117 οργα­νώ­σεις από όλες τις ηπεί­ρους, θα διευ­κο­λύ­νει την ανά­λυ­ση των αντι­προ­σώ­πων και των προ­σκε­κλη­μέ­νων σχε­τι­κά με τις τερά­στιες προ­κλή­σεις που αντι­με­τω­πί­ζουν οι αρι­στε­ροί σχη­μα­τι­σμοί ενό­ψει της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επί­θε­σης και την ανά­γκη ενί­σχυ­σης της ενό­τη­τας και της συναί­νε­σης, όλες αυτές οι πολι­τι­κές δυνά­μεις, στον αγώ­να των λαών για την αλη­θι­νή και ορι­στι­κή χει­ρα­φέ­τη­σή τους.

Με την υιο­θέ­τη­ση Τελι­κής Δια­κή­ρυ­ξης και Σχε­δί­ου Δρά­σης θα ολο­κλη­ρω­θεί η εκδή­λω­ση αυτή, η οποία περι­λαμ­βά­νει στην ατζέ­ντα και ξενα­γή­σεις σε χώρους κοι­νω­νι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος της πρω­τεύ­ου­σας της χώρας. «Αυτή θα είναι μια ευκαι­ρία για τους συμ­με­τέ­χο­ντες να έρθουν πιο κοντά στην κου­βα­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, στη βαθιά ουμα­νι­στι­κή ουσία της Επα­νά­στα­σης και στη δημιουρ­γι­κή αντί­στα­ση του κου­βα­νι­κού λαού που έχει αντι­με­τω­πί­σει τον εντει­νό­με­νο απο­κλει­σμό ‑εμπάρ­γκο των ΗΠΑ για περισ­σό­τε­ρα από εξή­ντα χρό­νια», ανα­φέ­ρει η ιστο­σε­λί­δα της Προεδρίας.

Για την Κού­βα —την ιδρυ­τι­κή χώρα της EIPCO— αυτή η XXII Συνά­ντη­ση στην Αβά­να θα απο­τε­λέ­σει έναν χρή­σι­μο και απα­ραί­τη­το χώρο για ανταλ­λα­γή και συνερ­γα­σία μετα­ξύ των κομ­μου­νι­στι­κών και εργα­τι­κών κομ­μά­των του κόσμου, ένα φόρουμ για τη συνει­σφο­ρά προ­τά­σε­ων που συμ­βάλ­λουν στην προ­ώ­θη­ση της ενό­τη­τας και της αλλη­λεγ­γύ­ης, χωρίς θέσεις απο­κλει­σμού, με αμοι­βαίο σεβα­σμό και χωρίς παρεμ­βά­σεις στις εσω­τε­ρι­κές υπο­θέ­σεις, όπου επι­βάλ­λε­ται συντο­νι­σμός ενά­ντια στην ηγε­μο­νία της αυτο­κρα­το­ρί­ας (σσ. ΗΠΑ).

Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας 

Η Συνά­ντη­ση της Ομά­δας Εργα­σί­ας της Διε­θνούς Συνά­ντη­σης Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των, συνέρ­χε­ται στην Αίθου­σα 5 του Συνε­δρια­κού Κέντρου, στην Αβά­να, πριν από την Ολο­μέ­λεια, η οποία θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Παρα­σκευή 28 και το Σάβ­βα­το 29.

Υπό την προ­ε­δρία του ανα­πλη­ρω­τή επι­κε­φα­λής και συντο­νι­στή του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚ Κού­βας, Ángel Arzuaga Reyes, στη συνά­ντη­ση συμ­με­τέ­χουν εκπρό­σω­ποι των 24 από τα 25 κομ­μου­νι­στι­κά και εργα­τι­κά κόμ­μα­τα που απαρ­τί­ζουν αυτήν την Ομά­δα Εργα­σί­ας, οι οποί­οι θα συζη­τή­σουν την Τελι­κή Δια­κή­ρυ­ξη προ­τά­σεις καθ’ όλη τη διάρ­κεια της ημέ­ρας και το Σχέ­διο Δρά­σης, το οποίο θα υπο­βλη­θεί προς έγκρι­ση από όλους τους αντι­προ­σώ­πους τις επό­με­νες εργά­σι­μες ημέ­ρες, ανα­φέ­ρει η ιστο­σε­λί­δα του Κόμματος.

Ο Arzuaga Reyes καλω­σό­ρι­σε τους ηγέ­τες όλων των πολι­τι­κών δυνά­με­ων που παρευ­ρί­σκο­νται «στη χώρα του Carlos Manuel de Céspedes, του πατέ­ρα του Έθνους Χοσέ Μαρ­τί, των ηγε­τών της κου­βα­νι­κής επα­νά­στα­σης, Αρχι­στρά­τη­γου ‑Comandante en Jefe, Φιντέλ Κάστρο Ρουζ, του Ραούλ Κάστρο και του ηρω­ι­κού λαού της Κούβας».

Διευ­κρί­νι­σε ότι μετά από σχε­δόν 64 χρό­νια αντί­στα­σης ενά­ντια στις εχθρι­κές πολι­τι­κές της αυτο­κρα­το­ρί­ας «είναι χαρά μας να τους δεχό­μα­στε εδώ, σε αυτή τη χώρα όπου χτί­ζου­με μια σοσια­λι­στι­κή, δημο­κρα­τι­κή και ανε­ξάρ­τη­τη κοι­νω­νία».

«Μόνο η ενό­τη­τα και ο συντο­νι­σμός όλων των αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων είναι αυτό που μας κάνει πιο δυνα­τούς. Εάν θέλου­με ‑και μπο­ρού­με, να επι­τύ­χου­με τον απα­ραί­τη­το μετα­σχη­μα­τι­σμό που θα μας επι­τρέ­ψει να επι­τύ­χου­με έναν κόσμο ειρή­νης, δικαιο­σύ­νης, ισό­τη­τας και αλλη­λεγ­γύ­ης, όλοι όσοι είμα­στε παρό­ντες εδώ και τα μέρη που εκπρο­σω­πού­με έχου­με την ευθύ­νη για ένα ικα­νο­ποι­η­τι­κό απο­τέ­λε­σμα αυτής της XXII Συνά­ντη­σης σε αυτές τις δύσκο­λες συν­θή­κες. Συμ­βάλ­λο­ντας στην αξιο­πρέ­πεια της ένδο­ξης ιστο­ρί­ας του διε­θνούς εργα­τι­κού και κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος και ακό­μη περισ­σό­τε­ρο, αντα­πο­κρι­νό­με­νοι σε ό,τι χρειά­ζε­ται και ανα­μέ­νε­ται από εμάς σε αυτούς τους δύσκο­λους και­ρούς», τόνι­σε.

Ο κου­βα­νός πολι­τι­κός ηγέ­της περιέ­γρα­ψε το περί­πλο­κο σενά­ριο μέσα στο οποίο η Κού­βα αντι­με­τω­πί­ζει τις συνέ­πειες του οικο­νο­μι­κού, εμπο­ρι­κού και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού απο­κλει­σμού –εμπάρ­γκο, που επι­βλή­θη­κε από την κυβέρ­νη­ση των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών, εντά­θη­κε ευκαι­ρια­κά κατά τη διάρ­κεια των επι­πτώ­σε­ων της παν­δη­μί­ας με τα 243 μέτρα κατά της Κού­βας της κυβέρ­νη­σης Τραμπ, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων την έντα­ξή μας στη λίστα των χωρών που υπο­στη­ρί­ζουν την τρο­μο­κρα­τία — που όλες τις δια­τη­ρεί ο Μπάι­ντεν — και σε αυτό προ­στί­θε­ται ο κατα­στρο­φι­κός τυφώ­νας που τις τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες προ­κά­λε­σε σοβα­ρές ζημιές στις δυτι­κές επαρ­χί­ες και ιδιαί­τε­ρα στο Πινάρ ντελ Ρίο.

Επα­νέ­λα­βε την ευγνω­μο­σύ­νη και την αλλη­λεγ­γύη προς την Κού­βα, την εμπι­στο­σύ­νη και την υπο­στή­ρι­ξη που απο­δει­κνύ­ε­ται από τη διε­ξα­γω­γή αυτής της Συνά­ντη­σης, καθώς και την πεποί­θη­ση ότι θα απο­τε­λέ­σει σημα­ντι­κό χώρο ενό­τη­τας και καθο­ρι­σμού της πορεί­ας που πρέ­πει να ακο­λου­θή­σου­με στον αγώ­να των λαών μας ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμός, για τον καλύ­τε­ρο κόσμο κάτι που είναι δυνα­τό και πολύ απαραίτητο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο