Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ “κλείνει το μάτι” στους εμπόρους της ιδιωτικής Υγείας

Σε σχό­λιό του για τη συνέ­ντευ­ξη του προ­έ­δρου του ΣΥΡΙΖΑ σε τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό, το Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, σημειώ­νει:

«Τη στιγ­μή που οι υγειο­νο­μι­κοί και οι ασθε­νείς των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων βιώ­νουν μια τρα­γι­κή κατά­στα­ση εξαι­τί­ας της υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης, ενώ βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη το σχέ­διο πλή­ρους εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης του ΕΣΥ από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ έρχε­ται επί της ουσί­ας να προ­τεί­νει “πάγω­μα” ή και μεί­ω­ση των δαπα­νών για την υγεία. Αυτό σημαί­νει η πρό­τα­σή του για κρα­τι­κές δαπά­νες “του­λά­χι­στον στο 5% του ΑΕΠ”, ενώ σήμε­ρα είναι περί­που στο 5,7%, ποσο­στό το οποίο είναι πολύ κάτω από τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες και είναι αυτό που οδή­γη­σε το δημό­σιο σύστη­μα υγεί­ας σε κατάρ­ρευ­ση υπό το βάρος της πανδημίας.

Πρό­κει­ται για “κλεί­σι­μο του ματιού” στους εμπό­ρους της ιδιω­τι­κής Υγεί­ας, καθώς, αν μειω­θούν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο οι κρα­τι­κές δαπά­νες, θα “ανοί­ξει” περισ­σό­τε­ρος χώρος για αυτούς, αλλά και θα ενι­σχυ­θεί η εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του δημο­σί­ου συστήματος.

Για ακό­μη μια φορά, ο κ. Κασ­σε­λά­κης επι­βε­βαί­ω­σε πως, αν δεν υπήρ­χε, τότε ο κ. Μητσο­τά­κης και ο κ. Γεωρ­γιά­δης θα έπρε­πε οπωσ­δή­πο­τε να τον εφεύρουν».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο