Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ Ν. Παπαϊωάννου στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της ΝΔ;

Μια θέση στο ψηφο­δέλ­τιο επι­κρα­τεί­ας της ΝΔ φέρε­ται να κατα­κτά ο Πρύ­τα­νης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊ­ω­άν­νου, σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας «Παρα­πο­λι­τι­κά».

Καθ’ όλη την διάρ­κεια της θητεί­ας του ως Πρύ­τα­νης του μεγα­λύ­τε­ρου πανε­πι­στη­μια­κού ιδρύ­μα­τος της χώρας, ο Ν. Παπαϊ­ω­άν­νου έχει στα­θεί αρω­γός των κυβερ­νη­τι­κών μεθο­δεύ­σε­ων ενά­ντια στο φοι­τη­τι­κό κίνη­μα, στη­ρί­ζο­ντας και προ­ω­θώ­ντας την επι­βο­λή κλί­μα­τος αστυ­νο­μο­κρα­τί­ας εντός του ΑΠΘ, με απο­κο­ρύ­φω­μα τα πρό­σφα­τα γεγο­νό­τα της «βιβλιο­θή­κης».

Δεδο­μέ­νου ότι το ζήτη­μα της λεγό­με­νης «ανο­μί­ας στα πανε­πι­στή­μια» (ως πρό­σχη­μα για την δημιουρ­γία του πανε­πι­στη­μί­ου της αγο­ράς και των ιδιω­τών) βρί­σκε­ται ψηλά στην ατζέ­ντα της κυβέρ­νη­σης, ο Πρύ­τα­νης του ΑΠΘ μάλ­λον κρί­θη­κε ότι απο­τε­λεί καλή επι­λο­γή, δεδο­μέ­νης της μέχρι τώρα πορεί­ας του ως «νερο­κου­βα­λη­τής» της κυβερ­νη­τι­κής πολιτικής.

Πανε­πι­στή­μια: Ή με τα ΜΑΤ ή με τους φοιτητές

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο