Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο πρώην στρατιώτης των SS Γιάροσλαβ Χούνκα είχε βρει καταφύγιο στην Βρετανία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Κατα­φύ­γιο στη Βρε­τα­νία μετά τον Δεύ­τε­ρο Παγκό­σμιο Πόλε­μο είχε βρει ο πρώ­ην στρα­τιώ­της των SS Γιά­ρο­σλαβ Χούν­κα, του οποί­ου το χει­ρο­κρό­τη­μα στο κανα­δι­κό κοι­νο­βού­λιο αυτή τη βδο­μά­δα σκαν­δά­λι­σε τον κόσμο, απο­κα­λύ­πτει η εφη­με­ρί­δα Morning Star.

Παρά το γεγο­νός ότι υπη­ρέ­τη­σε στη μεραρ­χία Waffen-SS της Γαλι­κί­ας, μια μονά­δα που συν­δέ­ε­ται με σφα­γές Εβραί­ων, Πολω­νών και άλλων αμά­χων κατά τη διάρ­κεια του πολέ­μου, επε­τρά­πη στον Χούν­κα να εγκα­τα­στα­θεί στη Βρετανία.

Μετα­νά­στευ­σε στον Κανα­δά το 1954 και παρου­σιά­στη­κε στη Βου­λή των Κοι­νο­τή­των της χώρας ως ήρω­ας αυτή την εβδο­μά­δα, λαμ­βά­νο­ντας ενθου­σιώ­δη υπο­δο­χή, μετα­ξύ άλλων, από τον Ουκρα­νό πρό­ε­δρο Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι και τον Κανα­δό πρω­θυ­πουρ­γό Τζά­στιν Τριντό.

Κατά τη διάρ­κεια της παρα­μο­νής του στη χώρα αυτή, ο Χούν­κα εργά­στη­κε ως τεχνί­της αερο­σκα­φών, έζη­σε στο Northamptonshire και ήταν ενερ­γό μέλος της Ένω­σης Ουκρα­νών στη Μεγά­λη Βρε­τα­νία (AUGB).

Ήταν ένας από τους πολ­λούς Ουκρα­νούς βετε­ρά­νους των Waffen-SS στους οποί­ους επε­τρά­πη να ζήσουν στη Βρε­τα­νία μετά τον πόλε­μο. Το Whitehall απο­φά­σι­σε να τους θεω­ρή­σει «απά­τρι­δες», πράγ­μα που σημαί­νει ότι δεν μπο­ρού­σαν να επι­στρέ­ψουν για να αντι­με­τω­πί­σουν τη δικαιο­σύ­νη στις χώρες στις οποί­ες είχαν δια­πρα­χθεί οι θηριω­δί­ες τους.

Υπήρ­χαν τόσοι πολ­λοί αντι­σο­βιε­τι­κοί Ουκρα­νοί πρώ­ην στρα­τιώ­τες που ζού­σαν στη Βρε­τα­νία που μια ξεχω­ρι­στή οργά­νω­ση, η Ένω­ση Ουκρα­νών Πρώ­ην Μαχη­τών στη Μεγά­λη Βρε­τα­νία (AUFC), ιδρύ­θη­κε στο Λον­δί­νο στις 30 Ιου­λί­ου 1949.

Στο απο­κο­ρύ­φω­μά της, η AUFC είχε 5.800 μέλη, εκ των οποί­ων περί­που το 84% είχε υπη­ρε­τή­σει στη μεραρ­χία Waffen-SS Γαλι­κί­ας. Η AUFC δεν φαί­νε­ται πλέ­ον να λειτουργεί.

Απα­ντώ­ντας στην έρευ­να του Morning Star, εκπρό­σω­πος της AUGB τόνι­σε ότι ο Χούν­κα και οι όμοιοί του «είχαν τη δυνα­τό­τη­τα από τη βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση να έρθουν στη Βρε­τα­νία. Του επε­τρά­πη η είσο­δος νόμιμα.

«Οι άνθρω­ποι χρη­σι­μο­ποιούν τη λέξη “ναζί”», πρό­σθε­σε, ρωτώ­ντας: «Τι κρύ­βε­ται πίσω από αυτό; Εκεί­νη την επο­χή, οι άνθρω­ποι στη δυτι­κή Ουκρα­νία ήταν ενα­ντί­ον του κομ­μου­νι­στι­κού καθεστώτος».

Όταν ρωτή­θη­κε για το ιστο­ρι­κό της μεραρ­χί­ας της Γαλι­κί­ας σχε­τι­κά με τη σφα­γή αμά­χων, η εκπρό­σω­πος απά­ντη­σε: «Δεν σημαί­νει ότι όλοι το έκα­ναν αυτό».

Άλλοι Ουκρα­νοί μαχη­τές των Ναζί μπο­ρεί να είναι ακό­μα ελεύ­θε­ροι στη Βρετανία.

Πέρυ­σι, η Manchester Evening News πήρε συνέ­ντευ­ξη από έναν 98χρονο Ουκρα­νό ονό­μα­τι Ιβάν Κλού­κα, ο οποί­ος καυ­χιό­ταν ότι «πολέ­μη­σε ενα­ντί­ον του Κόκ­κι­νου Στρα­τού του Στάλιν».

Η εφη­με­ρί­δα διέ­γρα­ψε το άρθρο στο δια­δί­κτυο αφού εξορ­γι­σμέ­νοι ανα­γνώ­στες επε­σή­μα­ναν ότι ο Κλού­κα είχε σαφώς πολε­μή­σει στο πλευ­ρό των Ναζί εισβο­λέ­ων από τη Γερμανία.

Πηγή: morningstaronline.co.uk

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο