Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο πρώτος εορτασμός των «Δεκεμβριανών» από την Απριλιανή δικτατορία (Ντοκουμέντα)

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Με αφορ­μή τα 50 χρό­νια από την επι­βο­λή της 7χρονης δικτα­το­ρί­ας παρου­σιά­ζου­με δύο μονα­δι­κό ντο­κου­μέ­ντα. Βρί­σκο­νται στα ΓΑΚ Ν. Ημα­θί­ας και προ­έρ­χο­νται από το αρχείο της Νομαρ­χί­ας. Αφο­ρούν τον τρό­πο γιορ­τα­σμού των «Δεκεμ­βρια­νών» από το χου­ντι­κό καθε­στώς στα 1967.

Η χού­ντα  επι­λο­γή εναρ­μο­νι­σμέ­νη με τις γενι­κό­τε­ρες επι­διώ­ξεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, στη­ρί­χτη­κε από ισχυ­ρά τμή­μα­τα της αστι­κής τάξης, στη­ρί­χτη­κε στο μετεμ­φυ­λια­κό θεσμι­κό πλαί­σιο που δια­τη­ρού­σαν δια­δο­χι­κά όλες οι κυβερ­νή­σεις , σε ένα καθε­στώς διώ­ξε­ων αλλά αντι­κομ­μου­νι­σμού. Να προ­σθέ­σου­με εδώ ότι η ισχύς των «εκτά­κτων μέτρων» έως το 1974, ενώ μέχρι το 1962 τα «έκτα­κτα μέτρα» δικαιο­λο­γού­νταν στο όνο­μα της «ανταρ­σί­ας των κομμουνιστοσυμμοριτών»

Ας μην ξεχνά­με ακό­μη  το ρόλο που είχαν δια­δρα­μα­τί­σει σε μια σει­ρά κρί­σι­μες στιγ­μές οι πρω­τερ­γά­τες της δικτα­το­ρί­ας, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας την προ­βο­κά­τσια και το ψέμα για να καλ­λιερ­γή­σουν τον αντι­κο­μου­νι­σμό. Έχει σημα­σία να τα θυμό­μα­στε όλα αυτά, για­τί δεί­χνουν ότι ο αντι­κο­μου­νι­σμός ήταν πάντα το προ­πέ­τα­σμα καπνού για τα πιο αντι­λαϊ­κά σχέ­δια. Ο αντι­κο­μου­νι­σμός δε στα­μα­τά­ει ποτέ στους κομ­μου­νι­στές, στο­χεύ­ει και στα λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα, ακό­μη και αυτά αστι­κο­δη­μο­κρα­τι­κού χαρακτήρα.

Η 7χρονη δικτα­το­ρία έτσι συνέ­χι­σε τις διά­φο­ρες αντι­κο­μου­νι­στι­κές εκδη­λώ­σεις της μετεμ­φυ­λια­κής περιό­δου, τις συστη­μα­το­ποί­η­σε και τις προ­σέ­δω­σε πέρα από τ’ άλλα και υπο­χρε­ω­τι­κό χαρα­κτή­ρα για τους πολίτες.

1ο Ντοκουμέντο

Έγγρα­φο με ημε­ρο­μη­νία 25/11/1967 αναφέρει:

diktatoria2«ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΥΠΟΥ

 ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Προς Απα­ντας τους παρα­λή­πτας γενι­κών εγκυκλίων

  1. Κοι­νο­ποιεί­ται υμίν κατω­τέ­ρω ‚σύν­θη­μα το οποί­ον θα πρέ­πει, να απο­τε­λέ­ση την κεντρι­κήν ιδέ­αν κατά τας εκδη­λώ­σεις της επε­τεί­ου των Δεκεμβριανών.

Σύν­θη­μα:

«Εάν προ του Δεκεμ­βρί­ου του 1944 υπήρ­χε η «21η Απριλίου»,θα ήτο δυνα­τόν να συμ­βούν τα Δεκεμ­βρια­νά και ο συμμοριτοπόλεμος»,

  1. Κατά την αυτήν έννοιαν, είναι δυνα­τόν να δημιουρ­γη­θούν παρό­μοια συν­θή­μα­τα, δια της χρη­σι­μο­ποι­ή­σε­ως ενός ή περισ­σο­τέ­ρων εκ των κατω­τέ­ρω στοιχείων:

 Α) Θα θρη­νού­σα­με 200.000 φονευθέντας;

Β) Θα μας απή­γα­γαν 28.000 Ελληνόπουλα;

Γ) Θα είχα­με 684.607 συμμοριόπληκτους;

Δ) Θα επρο­ξε­νού­ντο 3,8 τρις. εκ. δραχ­μές υλι­καί ζημί­αι;» 

2ο Ντοκουμέντο

Έγγρα­φο με ημε­ρο­μη­νία 4/12/1967

diktatoria1«ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΚΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 40551

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Περί­λη­ψης: Περί ομι­λιών υπέρ των θυμά­των της Κομ­μου­νι­στι­κής κατά του Έθνους επιβουλής

Προς

1.Τα Εργα­τι­κά Κέντρα Βεροί­ας και Ναούσης

  1. Ενω­σιν Γεωρ­γι­κών Συνε­ται­ρι­σμών Ν. Ημα­θί­ας (σ.σ πρό­κει­ται για διο­ρι­σμέ­να Δ.Σ)

Εχο­μεν την τιμήν να γνω­ρί­σω­μεν ότι συμ­φώ­νως προς τας δια­τά­ξεις του από 21–12-1953/9–1‑1954 Β.Δ/τος, (σ.σνα πως στη­ρί­χτη­κε η δικτα­το­ρία στο θεσμι­κό πλαί­σιο του παρελ­θό­ντος…) την Δευ­τέ­ρα Κυρια­κήν του μηνός του μηνός Δεκεμ­βρί­ου εκά­στου έτους, τελεί­ται μερί­μνη των Νομαρ­χών μνη­μό­συ­νον εις τας Πρω­τεύ­ου­σας των Νομών δια τα θύμα­τα της Κομ­μου­νι­στι­κής κατά του Έθνους Επιβουλής. 

Κατά το τρέ­χον έτος το ως άνω μνη­μό­συ­νον θα τελε­σθή την προ­σε­χή Κυρια­κήν 1οην Δεκεμ­βρί­ου ε.ε.  

Επί τού­τοις έχο­μεν τηντι­μήν να παρα­κα­λέ­σω­μεν όπως την­προ­σε­χήν Κυρια­κήν 10 δεκεμ­βρί­ου  ε.ε και ώραν ορι­σθη­σο­μέ­νη υφ’ υμών μερι­μνή­ση­τε ίνα γίνω­σι ομι­λί­αι εις άπα­ντα τα υφ’  υμάς μέλη με θέμα: «Εγκλή­μα­τα κατά της Εργα­τι­κής Τάξεως».

Περί­γραμ­μα ομι­λί­ας απο­στέλ­λο­μεν συνημ­μέ­νως ίνα θέση­τε τού­το υπ’όψιν των ομι­λη­τών και ανα­λό­γως προ­σαρ­μό­σω­σι το περιε­χό­με­νο της ομι­λί­ας των.»

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο