Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Πυθαγόρας “της καρδιάς” μας _αφιέρωμα

Το μυα­λό πάει πάντα αρχι­κά στον _πριν από 26+ αιώ­νες Πυθα­γό­ρα τον Σάμιο (580_496 πΧ.) τον σημα­ντι­κό φιλό­σο­φο μαθη­μα­τι­κό, γεω­μέ­τρη και θεω­ρη­τι­κό της μου­σι­κής, που πέρα από θεμε­λιω­τής των (ελλη­νι­κών) μαθη­μα­τι­κών, δημιούρ­γη­σε ένα άρτιο σύστη­μα για την επι­στή­μη των ουρα­νί­ων σωμά­των και πολ­λά ακό­μη _αυτά κάποια άλλη στιγ­μή (δοθεί­σης ευκαιρίας)

Σήμε­ρα θα μιλή­σου­με για “κάποιον” “Πυθα­γό­ρα Παπα­στα­μα­τί­ου” , που δεν υπάρ­χει στο βιβλίο Guinness, ενώ θα έπρε­πε, έχο­ντας καταρ­ρί­ψει πολ­λά παγκό­σμια ρεκόρ

Γρά­φει ο \\ Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας

1930 _σαν σήμε­ρα 12 Απρί­λη γεν­νή­θη­κε ο στι­χουρ­γός _“της καρ­διάς” έτσι τον απο­κα­λού­σαν επί­σης ηθο­ποιός, σενα­ριο­γρά­φος και θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας: ο “Πυθα­γό­ρας” (Παπα­στα­μα­τί­ου, γνω­στός απλώς με το μικρό του όνο­μα _πέθανε 12- Νοε-1979), με τις μεγά­λες επι­τυ­χί­ες “Η Σμύρ­νη μάνα καί­γε­ται”, ” Το αγριο­λού­λου­δο”, ” Υπάρ­χω”… και μερι­κές χιλιά­δες (ΝΑΙ!! χιλιά­δες), αφού πρό­λα­βε να γρά­ψει πάνω από 4.000, μέχρι τα 49 του χρό­νια, που έφυ­γε προ­δο­μέ­νος από την καρ­διά του.

Η Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή σημά­δε­ψε την οικο­γε­νεια­κή του ζωή και επη­ρέ­α­σε αργό­τε­ρα και το έργο του. Ήταν ως μαθη­τής ένας από τους καλύ­τε­ρους με ιδιαί­τε­ρη κλί­ση στα νεο­ελ­λη­νι­κά, στην ποί­η­ση και τη λογο­τε­χνία. Κατά τη διάρ­κεια της Κατο­χής, οι γονείς του και οι αδελ­φές του είχαν βγει στο βου­νό _ο αδελ­φός του αντάρ­της του ΕΛΑΣ, ενώ ο ίδιος σε ηλι­κία 14 ετών, τον Μάρ­τη του 1944 στρα­τεύ­τη­κε στην ΕΠΟΝ. Ήδη από το Γυμνά­σιο υπέ­γρα­φε ως “Πυθα­γό­ρας”, χωρίς επώ­νυ­μο και στην ερώ­τη­ση καθη­γη­τή του για­τί γρά­φει μόνο το όνο­μα απά­ντη­σε: «Ένας είναι ο Πυθα­γό­ρας, όλοι με ξέρουν…». Ήταν ένας από τους καλύ­τε­ρους μαθη­τές της τάξης του και έδει­χνε ιδιαί­τε­ρη κλί­ση στα νεο­ελ­λη­νι­κά και φυσι­κά στην ποί­η­ση και τη λογο­τε­χνία. Το 1949 _μετά το Γυμνά­σιο, έφυ­γε για την Αθή­να, όπου φοί­τη­σε στη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή του Ωδεί­ου Αθη­νών, με δάσκα­λο το Δημή­τρη Ροντή­ρη, απ όπου απο­φοί­τη­σε με άρι­στα. Τα χιλιά­δες τρα­γού­δια του, αγα­πή­θη­καν, τρα­γου­δή­θη­καν και τρα­γου­διού­νται μέχρι και σήμε­ρα, πάντα άμε­σα και επί­και­ρα, γοη­τευ­τι­κά και κατα­νοη­τά χωρίς να τους λεί­πει ο πολι­τι­κο­κοι­νω­νι­κός προβληματισμός.

Εργά­στη­κε και στο θέα­τρο, γρή­γο­ρα όμως στρά­φη­κε στη συγ­γρα­φή στί­χων και επι­θε­ω­ρή­σε­ων, κινη­μα­το­γρα­φι­κών σενα­ρί­ων στα οποία επι­κε­ντρώ­θη­κε ιδί­ως από το 1958 και μετά. Πολύ­πλευ­ρο ταλέ­ντο και έντο­νη προ­σω­πι­κό­τη­τα εμφα­νί­ζε­ται και ο ίδιος σαν ηθο­ποιός σε ται­νί­ες που στη­ρί­ζο­νται στα σενά­ρια του

✨✨✨✨✨

 • Ξανα­βλέ­πω το μικρό το αμα­ξά­κι, (Μου­σι­κή: Νίκι Γιά­κο­βλεφ, Τρα­γού­δι: Μαί­ρη Λω, 1954)
 • Κάθε λιμά­νι και καη­μός, (Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός, Τρα­γού­δι: Πάνος Γαβα­λάς-Ρία Κούρ­τη, 1964)
 • Έφυ­γε-έφυ­γε (Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης, Τρα­γού­δι: Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης, 1966)
 • Θα τα κάψω τα λεφτά μου, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης, Τρα­γού­δι: Μάνος Παπα­δά­κης, 1966)
 • Πίσω από τις καλα­μιές (Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός, Τρα­γού­δι: Μαρι­νέλ­λα, 1967)
 • Στου Χαρο­κό­που και στην Καλ­λι­θέα (Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης, Τρα­γού­δι: Δημή­τρης Ευστα­θί­ου-Μάνος Παπα­δά­κης-Λίτσα Διαμάντη[9], 1967)
 • Αγριο­λού­λου­δο (Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος, Τρα­γού­δι: Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης, 1968)
 • Ποιος είν΄ αυτός (Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Ζαμπέ­τας, Τρα­γού­δι: Μαρι­νέλ­λα, 1968)
 • Στα βρά­χια της Πει­ραϊ­κής (Μου­σι­κή: Νάκης Πετρί­δης, Τρα­γού­δι: Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης, 1969)
 • Ο επι­πό­λαιος (Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός, Τρα­γού­δι: Γιάν­νης Καλα­τζής, 1969)
 • Όταν πίνει μια γυναί­κα (Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης, Τρα­γού­δι: Καί­τη Πετρά­κη / Χαρού­λα Αλεξίου[10], 1970)
 • Κυρά-Γιώρ­γαι­να (Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός, Τρα­γού­δι: Γιάν­νης Καλα­τζής, 1970)
 • Δεν υπάρ­χει ευτυ­χία (Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός, Τρα­γού­δι: Λίτσα Δια­μά­ντη, 1971)
 • Ο Στα­μού­λης ο λοχί­ας (Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός, Τρα­γού­δι: Γιάν­νης Καλα­τζής, 1971)
 • Ο θάνα­τος του ποι­η­τή (Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλ­δά­ρας, Τρα­γού­δι: Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, 1971)
 • Τι να θυμη­θώ τι να ξεχά­σω (Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλ­δά­ρας, Τρα­γού­δι: Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, Αφή­γη­ση: Γιάν­νης Φέρ­της, 1972)
 • Ο μαρ­μα­ρω­μέ­νος βασι­λιάς (Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλ­δά­ρας, Τρα­γού­δι: Χαρού­λα Αλε­ξί­ου, 1972)
 • Η Σμύρ­νη (Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλ­δά­ρας, Τρα­γού­δι: Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, 1972)
 • Μες του Βοσπό­ρου τα στε­νά (Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλ­δά­ρας, Τρα­γού­δι: Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, 1972)
 • Πέτρα πέτρα χτί­σα­με (Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλ­δά­ρας, Τρα­γού­δι: Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, 1972)
 • Δυο παλι­κά­ρια απ΄ τ΄ Αϊβα­λί (Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλ­δά­ρας, Τρα­γού­δι: Χαρού­λα Αλε­ξί­ου, 1972)
 • Ντρί­γκι ντρί­γκι μάνα μου (Μου­σι­κή: Στέ­λιος Βλα­βια­νός, Τρα­γού­δι: Μαρι­νέλ­λα, 1972)
 • Νύχτα στά­σου (Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος, Τρα­γού­δι: Λίτσα Δια­μά­ντη, 1972)
 • Μια του κλέ­φτη (Μου­σι­κή: Τάκης Σού­κας, Τρα­γού­δι: Χαρού­λα Λαμπρά­κη, 1973)
 • Εγώ είμ’ εγώ (Μου­σι­κή: Δήμος Μού­τσης, Τρα­γού­δι: Βίκυ Μοσχο­λιού, 1973)
 • Ο Ναπο­λι­τά­νος (Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός, Τρα­γού­δι: Μαρι­νέλ­λα, 1973)
 • Πατη­σί­ων και Στουρ­νά­ρα (Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός, Τρα­γού­δι: Μαρι­νέλ­λα, 1974)
 • Κάτω απ΄ το που­κά­μι­σό μου (Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος, Τρα­γού­δι: Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης, 1975)
 • Υπάρ­χω (Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος, Τρα­γού­δι: Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης, 1975)
 • Μετά­νιω­σες (Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος, Τρα­γού­δι: Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης, 1975)
 • Έλα (Μου­σι­κή: Ζακ Ιακω­βί­δης, Τρα­γού­δι: Τζέ­νη Βάνου, 1976)
 • Φταί­με κι οι δυο (Μου­σι­κή: Γιάν­νης Σπα­νός, Τρα­γού­δι: Γιάν­νης Πάριος, 1978)
 • Δρό­μοι της Αθή­νας (Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός, Τρα­γού­δι: Ηλί­ας Κλω­να­ρί­δης, 1979)
 • Θα με θυμη­θείς (Μου­σι­κή: Γιάν­νης Σπα­νός, Τρα­γού­δι: Γιάν­νης Πάριος, 1979)
 • Σε πέντε ώρες ξημε­ρώ­νει Κυρια­κή (Μου­σι­κή: Μάνος Λοΐ­ζος, Τρα­γού­δι: Χαρού­λα Αλε­ξί­ου, 1979)[6]
 • Τέλι τέλι τέλι (Μου­σι­κή: Μάνος Λοΐ­ζος, Τρα­γού­δι: Χαρού­λα Αλε­ξί­ου, 1979)

Όσα χρό­νια και να περά­σου­νε τα τρα­γού­δια του θα συντρο­φεύ­ουν _τουλάχιστον εμάς τους παλιούς στις χαρές, τις λύπες μας, του έρω­τες (υπάρ­χουν κι αυτοί όσο κι αν μεγα­λώ­νου­με) και τις ανη­συ­χί­ες μας. Πάντα άμε­σα και επί­και­ρα, γοη­τευ­τι­κά και ευκο­λο­τρα­γού­δι­στα, βαθυ­στό­χα­στα και κατανοητά.

Ο Πυθα­γό­ρας άφη­σε την σφρα­γί­δα του στο ερω­τι­κό κυρί­ως, τρα­γού­δι, φτιαγ­μέ­νο όμως με πρω­το­τυ­πία και στι­χουρ­γι­κή τελειό­τη­τα. Στην ιστο­ρία του τρα­γου­διού, λιγο­στοί κατά­φε­ραν να επι­βε­βαιώ­σουν με το έργο τους ότι ανά­με­σα στα διά­φο­ρα είδη _εκτός από το αμι­γώς πολι­τι­κό τρα­γού­σι, δεν υπάρ­χουν δια­χω­ρι­σμοί αρκεί να κινεί­σαι με ταλέ­ντο και προ­σω­πι­κό­τη­τα. Ο λόγος του υπη­ρέ­τη­σε μια μεγά­λη γκά­μα μελω­διών. Θυμη­θεί­τε κύκλους τρα­γου­διών, όπως τα “Υπάρ­χω” και “Μικρά Ασία”, που πέρα από εγκω­μια­στι­κά σχό­λια και κρι­τι­κές μπή­καν στα χεί­λη και τις καρ­διές του κόσμου και παρέ­μει­ναν εκεί, μαζί με τα χιλιά­δες άλλα “απλά”, ευαί­σθη­τα σκόρ­πια τρα­γού­δια του.

Τούρ­κος εγώ κι εσύ Ρωμιός
Κι εγώ λαός κι εσύ λαός
Εγώ Χρι­στό κι εσύ Αλλάχ
Όμως κι οι δυο μας αχ και βαχ!

Μες το μαχαλά
Πέφτει κουμπουριά
Οι ζεϊ­μπέ­κη­δες χορεύουν
Στου Ντε­λή Θρακιά.

Μετά την Απε­λευ­θέ­ρω­ση _
ακό­μη στα σχο­λι­κά έδρα­να θα γράψει:

Μελα­χρι­νέ Ναπολιτάνο
ο πόλε­μος είναι φρικτός.
Εσύ μαχαί­ρω­σες τον Πάνο
μετά σε σκό­τω­σε κι αυτός.

Οι δρό­μοι της υπο­κρι­τι­κής θα τον συνε­πά­ρουν, αλλά θα επι­λέ­ξει το δικό του δρό­μο: Το 1954 έρχε­ται η μεγά­λη στιγ­μή. Με την πρώ­τη του μόλις παρου­σία στην δισκο­γρα­φία γνω­ρί­ζει την μεγά­λη επι­τυ­χία. Το τρα­γού­δι «Ξανα­βλέ­πω το μικρό το αμα­ξά­κι» σε μου­σι­κή του Νίκυ Γιά­κο­βλεφ και ερμη­νεύ­τρια την Μαί­ρη Λω θα αγα­πη­θεί ιδιαί­τε­ρα απ’ το πλα­τύ κοι­νό. Το γεγο­νός αυτό θα έχει σαν συνέ­πεια μια σει­ρά από δυνα­τές επι­τυ­χί­ες πάντα στο χώρο του ελα­φρού τρα­γου­διού, συνερ­γα­ζό­με­νος με Νίκο Γού­να­ρη, Γιάν­νη Βέλ­λα, Ανδρέα Χατζηα­πο­στό­λου κα. _ φυσι­κά και με τον Νίκυ Γιά­κο­βλεφ. Στο καλ­λι­τε­χνι­κό αθη­ναϊ­κό στέ­κι «Πέτρο­γκραντ» του Γιά­κο­βλεφ γρά­φο­νται πολ­λά και σπου­δαία τρα­γού­δια που. Ορό­ση­μο θεω­ρεί­ται το «Κάθε λιμά­νι και καη­μός» σε μου­σι­κή του Γιώρ­γου Κατσα­ρού που ακού­στη­κε μέσα από την ομώ­νυ­μη ται­νία, με την εκπλη­κτι­κή ερμη­νεία των Πάνου Γαβα­λά και Ρίας Κούρ­τη. Ένα κορυ­φαίο λαϊ­κό ντου­έ­το σε ένα κορυ­φαίο λαϊ­κό τρα­γού­δι. Πάντα σε μου­σι­κή Γιώρ­γου Κατσα­ρού και στί­χους του Πυθα­γό­ρα θα ακο­λου­θή­σουν λαϊ­κά τρα­γού­δια με ερμη­νευ­τές Στέ­λιο Καζαν­τζί­δη _Μαρινέλλα: Στην πόρ­τα σου, Δρό­μος δίχως σύνο­ρα, Να φύγω — να φύγω, Μες τη μπό­ρα μες τον ήλιο (Η εργατιά).

🎶🎶  Το κεφάλαιο Καζαντζίδης

Καζαν­τζί­δης και Πυθα­γό­ρας συν­δέ­ο­νται φιλι­κά μαζί του και το 1966 κυκλο­φο­ρούν τα «Έφυ­γε — έφυ­γε» και «Δεν σε πιστεύω» σε μου­σι­κή του ακορ­ντε­ο­νί­στα Βασί­λη Βασι­λειά­δη που κυριο­λε­κτι­κά χαλούν κόσμο. Θα συνε­χί­σουν την στα­θε­ρή πορεία τους με συν­θέ­σεις του Νάκη Πετρί­δη: Μη μου λέτε γι’ αυτή, Στα βρά­χια της Πει­ραϊ­κής, Τα ροζια­σμέ­να χέρια κ.α. Όταν στο «παι­χνί­δι» μπαί­νει ο νεα­ρός Χρή­στος Νικο­λό­που­λος η στε­νή φιλι­κή και επαγ­γελ­μα­τι­κή σχέ­ση τους (Καζαν­τζί­δης, Νικο­λό­που­λος, Πυθα­γό­ρας) θα απο­φέ­ρει μεγά­λα και δια­χρο­νι­κά σου­ξέ: Από­ψε σ’ έχω στην αγκα­λιά μου, Άσε με να ζήσω μονα­χός, Το αγριο­λού­λου­δο, Γυρί­ζω απ’ τη νύχτα, Την Παρα­σκευή το βρά­δυ, Πάει κι αυτός κ.α. Παράλ­λη­λα ο Πυθα­γό­ρας δεν εγκα­τα­λεί­πει τη φιλι­κή σχέ­ση του με τον Γιώρ­γο Κατσα­ρό. Και οι δυο θα υπο­γρά­ψουν τερά­στια τρα­γού­δια: Ο Στα­μού­λης ο λοχί­ας, Κυρά Γιώρ­γαι­να, Ο επι­πό­λαιος, Πίσω από τις καλα­μιές, Πάμε για ύπνο Κατε­ρί­να, Άσπρα θα φορές, Δεν υπάρ­χει ευτυ­χία κλπ.

Εξα­κο­λου­θεί να κάνει σου­ξέ με τον Χρή­στο Νικο­λό­που­λο (Νύχτα Στά­σου) αλλά και τους Βασί­λη Βασι­λειά­δη (Στου Χαρο­κό­που και στην Καλ­λι­θέα, Όταν πίνει μια γυναί­κα, Ο σαρα­ντά­ρης, Δεν αλλά­ζω χαρα­κτή­ρα) Γιάν­νη Σπα­νό (Μαγ­γα­νο­πή­γα­δο, Θα με θυμη­θείς, Θα σε θυμά­μαι) Γιώρ­γο Ζαμπέ­τα (Ποιος είν’ αυτός), Στέ­λιο Ζαφει­ρί­ου, Ζακ Ιακω­βί­δη, Λυκούρ­γο Μαρ­κέα, Νάκη Πετρί­δη, Μίμη Πλέσ­σα και Από­στο­λο Καλ­δά­ρα. Με τον τελευ­ταίο θα δημιουρ­γή­σουν και τον περί­φη­μο κύκλο «Μικρά Ασία» (1971) με ερμη­νευ­τές τους Γιώρ­γο Ντα­λά­ρα και Χάρις Αλε­ξί­ου. Τα τρα­γού­δια του δίσκου μιλούν από μόνα τους: Μες του Βοσπό­ρου τα στε­νά, Γιορ­τή Ζεϊ­μπέ­κη­δων, Η Σμύρ­νη, Οι καμπά­νες της Αγί­ας Σοφιάς, Πήρε φωτιά το Κορ­δε­λιό κ.α. Ανά­λο­γους κύκλους τρα­γου­διών δημιούρ­γη­σε και με τους Γιώρ­γο Κατσα­ρό («Αλβα­νία» με την Μαρι­νέλ­λα, «Κάμπος» με την Δήμη­τρα Γαλά­νη) και Γιώρ­γο Γιαν­νου­λά­το («Τα Λιο­τρό­πια» με τους Αντώ­νη Καλο­γιάν­νη και Πετρή Σαλ­πέα). Στη δεκα­ε­τία του ΄70 ο Πυθα­γό­ρας γρά­φει σχε­δόν κατ’ απο­κλει­στι­κό­τη­τα τις επι­τυ­χί­ες των Γιάν­νη Πάριου, Γιάν­νη Που­λό­που­λου, Λίτσας Δια­μά­ντη κ.ά. με απο­τέ­λε­σμα κάθε τους δίσκος να σημειώ­νει χρυ­σές και πλα­τι­νέ­νειες πωλή­σεις: Μη φεύ­γεις μη, Αγά­πε με, Τώρα πια, Σε ξέχα­σα κλπ.

🎶🎶 Υπάρχω

Το 1975 ξανα­συ­να­ντιέ­ται με τους Στέ­λιο Καζαν­τζί­δη και Χρή­στο Νικο­λό­που­λο για ένα απ’ τους καλύ­τε­ρους λαϊ­κούς δίσκους όλων των επο­χών. Το «Υπάρ­χω» απο­τε­λεί ίσως το απο­κο­ρύ­φω­μα της πορεία και των τριών συντε­λε­στών. Κάθε τρα­γού­δι του δίσκου απο­τε­λεί και μια μεγά­λη επι­τυ­χία: Κάτω απ’ το που­κά­μι­σό μου, Οι αισθη­μα­τί­ες, Άργη­σα να δε γνω­ρί­σω, Μετά­νιω­σες, Κρά­τα καρ­διά, Πέντε πάνω-πέντε κάτω, Ποια είσαι εσύ…

Για­τί να είμα­στε κι οι δυο αισθηματίες
Για­τί να μπλέ­κου­με σε παλιο-ιστορίες
Αφού στον κόσμο λιγο­στές είν’ οι κυρίες
Για­τί να είμα­στε λοι­πόν  αισθηματίες
Το μεγά­λο αντίο

Μέχρι που 12 Νοέμ­βρη 1979 ο Πυθα­γό­ρας Παπα­στα­μα­τί­ου θα πει το μεγά­λο αντίο, αφή­νο­ντάς μας παρα­κα­τα­θή­κη τρα­γού­δια που τρα­γου­δά­ει ακό­μη όλη η Ελλάδα…
Κι όσο υπάρ­χεις θα υπάρχω…

45άρια

 • 1959
  • Το μικρό μας το καλύ­βι / Καη­μέ­νο Κολω­νά­κι, Μου­σι­κή: Νίκυ Γιά­κο­βλεφ / Ερμη­νεία: Μαί­ρη Λω
 • 1960
  • Καλή αντά­μω­ση, Μου­σι­κή: Νίκυ Γιά­κο­βλεφ / Ερμη­νεία: Τζέ­νη Βάνου (& Το πρώ­το χελιδόνι)
 • 1961
  • Κάποιο μάτι μάς εμά­τια­σε, Μου­σι­κή: Λέαν­δρος / Ερμη­νεία: Δημή­τρης Μπα­ξε­βα­νά­κης (& Παντού σε βλέπω)
  • Το κόκ­κι­νο φεγ­γά­ρι / Τρεις κοπέ­λες, Μου­σι­κή: Ανδρέ­ας Χατζηα­πο­στό­λου / Ερμη­νεία: Μαί­ρη Λω
  • Βυσ­σι­νό­κη­πος, Μου­σι­κή: Νίκυ Γιά­κο­βλεφ / Ερμη­νεία: Μαί­ρη Λω (& Αγα­πώ την Αθήνα)
  • Παί­ξε μπα­λα­λάι­κα / Άσπρη μέρα δεν θα δω, Μου­σι­κή: Νίκυ Γιά­κο­βλεφ / Ερμη­νεία: Μαί­ρη Λω-Τρίο Μπελ­κά­ντο (1ο), Μαί­ρη Λω (2ο)
 •     1962
  • Βαριέ­μαι / Τρί­γω­να, Μου­σι­κή: Νίκυ Γιά­κο­βλεφ / Ερμη­νεία: Μαί­ρη Λω, 1962
 • 1963
  • Θα φύγω πια, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Πάνος Τζα­νε­τής (& Οι ελπί­δες), 1963
 • 1964
  • Η κατη­φό­ρα, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Καί­τη Γκρέυ (& Πού θα πας πού θα πας), 1964
  • Δρό­μος δίχως σύνο­ρα / Στην πόρ­τα σου, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Στέ­λιος Καζαντζίδης-Μαρινέλλα
  • Από τα σπί­τια τα ψηλά / Κι αν χώρι­σαν οι δρό­μοι μας, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Βαγ­γέ­λης Περ­πι­νιά­δης-Ρία Νόρμα
  • Κάθε λιμά­νι και καη­μός, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Καί­τη Μπε­λί­ντα (& Το αίμα της καρ­διάς μου)
  • Για­τί αργείς, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Καί­τη Μπε­λί­ντα (& Μικρό σταυ­ρό σού κρέμασα)
  • Το παι­δά­κι μας λυπή­σου / Σε ποιο λιμά­νι άρα­ξες, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Βαγ­γέ­λης Περ­πι­νιά­δης-Ρία Νόρμα
 • 1965
  • Σήμε­ρα / Γλέ­ντα-γλέ­ντα πίνε, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Δημή­τρης Μπαξεβανάκης
  • Γλυ­κο­χα­ρά­ζει / Πότε στην άσφαλ­το θα βγού­με, Μου­σι­κή: Στέ­λιος Ζαφει­ρί­ου / Ερμη­νεία: Πάνος Τζανετής
  • Το δει­λι­νό που σ’ έχα­σα / Ποιος φταί­ει, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Καί­τη Μπελίντα
  • Δυο καρ­διές να είχα / Κι όμως μετά­νιω­σα, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Βαγ­γέ­λης Περ­πι­νιά­δης-Ρία Νόρμα
  • Μες στην μπό­ρα μες στον ήλιο / Να φύγω-να φύγω, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Στέ­λιος Καζαντζίδη-Μαρινέλλα
  • Κλεί­σε τα μάτια σου καρ­διά μου, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Μαρι­νέλ­λα (& Φτωχόπαιδο)
  • Χαμο­γέ­λα­σε πατέ­ρα / Έλα-έλα, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Ζωή Φυτούση
  • Είν’ η ζωή πολύ μικρή, Μου­σι­κή: Γερά­σι­μος Λαβρά­νος / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Βογια­τζής-Λίτσα Σακελ­λα­ρί­ου (& Δεν αγαπώ)
  • Για μένα βρά­δια­σε / Στον Πει­ραιά-στον Πει­ραιά, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Που­λό­που­λος-Ελέ­νη Κλάδη
  • Για­τί αργείς-για­τί αργείς, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Σού­λα Μπιρμπίλη
  • Όλα τελειώ­σαν εχθές / Ποια χέρια σε χαϊ­δεύ­ουν, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Πέτρος Ανα­γνω­στά­κης-Λίτσα Δια­μά­ντη (1ο), Πέτρος Ανα­γνω­στά­κης-Λίτσα Δια­μά­ντη-Χρη­στά­κης (2ο)
  • Με ξέχα­σες-με ξέχα­σες, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Πέτρος Ανα­γνω­στά­κης-Ρού­λα Καλά­κη (& Κάθε σου επιθυμία)
 • 1966
  • Μπο­ρεί / Σε περι­μέ­νω, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Μου­ζά­κης / Ερμη­νεία: Άντζε­λα Ζήλεια
  • Θεσ­σα­λο­νί­κη μάνα μου, Μου­σι­κή: Χάρης Λεμο­νό­που­λος / Ερμη­νεία: Νίκος Ξαν­θό­που­λος (& Τα πορτοκάλια)
  • Έφυ­γε-έφυ­γε / Δε σε πιστεύω, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης-Λίτσα Διαμάντη
  • Με χτυ­πά­ει βρο­χή κι αγιά­ζι / Πες μου-πες μου τι να κάνω, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Βαγ­γέ­λης Περ­πι­νιά­δης-Ρία Νόρμα
  • Όσα γράμ­μα­τα κι αν μάθεις / Αγά­πη κι εγω­ι­σμός, Μου­σι­κή: Χάρης Λεμο­νό­που­λος / Ερμη­νεία: Δούκισσα
  • Είσαι ο άνθρω­πος που περι­μέ­νω / Σαρά­ντα μέρες, Μου­σι­κή: Τόλης Βοσκό­που­λος / Ερμη­νεία: Καί­τη Γκρέυ
  • Αδι­κη­μέ­νη μου καρ­διά / Στα πρώ­τα βήμα­τα, Μου­σι­κή: Χάρης Λεμο­νό­που­λος / Ερμη­νεία: Δούκισσα
  • Από­ψε χάνω μια ψυχή / Κλεί­σε τα μάτια σου καρ­διά μου, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Μαρι­νέλ­λα-Μάριος (1ο), Μαρι­νέλ­λα (2ο)
  • Κάθε σπί­τι κι ένα δρά­μα / Κλαις-κλαις, Μου­σι­κή: Χάρης Λεμο­νό­που­λος / Ερμη­νεία: Πάνος Τζανετής
  • Σήμε­ρα έκλα­ψα εγώ / Το σπί­τι μας ερή­μω­σε, Μου­σι­κή: Χάρης Λεμο­νό­που­λος / Ερμη­νεία: Πάνος Τζα­νε­τής-Μαρία Μπογιοπούλου
  • Σάβ­βα­το δει­λι­νό / Η παρέα λιγο­στεύ­ει, Μου­σι­κή: Χάρης Λεμο­νό­που­λος / Ερμη­νεία: Νίκος Ξαν­θό­που­λος (1ο), Νίκος Ξαν­θό­που­λος-Μαρία Μπο­γιο­πού­λου (2ο)
  • Άνθρω­ποι άνθρω­ποι / Στο τέρ­μα μας θα φτά­σου­με, Μου­σι­κή: Χάρης Λεμο­νό­που­λος / Ερμη­νεία: Νίκος Ξαν­θό­που­λος (1ο), Νίκος Ξαν­θό­που­λος-Μαρία Μπο­γιο­πού­λου (2ο)
  • Θεσ­σα­λο­νί­κη μάνα μου, Μου­σι­κή: Χάρης Λεμο­νό­που­λος / Ερμη­νεία: Νίκος Ξαν­θό­που­λος-Μαρία Μπο­γιο­πού­λου (& Χωρίς τον ξενο­δό­χο λογαριάζαμε)
  • Πίνω νερό στ’ όνο­μά σου, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης, Ερμη­νεία: Πέτρος Ανα­γνω­στά­κης-Μάριος (& Με περιφρονείς)
  • Καρ­διές που χώρι­σαν / Της Άρτας το γεφύ­ρι, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Μπά­μπης Τσε­τί­νης-Λίτσα Διαμάντη
  • Κατη­γο­ρώ-κατη­γο­ρώ / Πλή­γω­σέ με, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Μάνος Παπα­δά­κης-Μάριος (1ο), Μάνος Παπα­δά­κης (2ο)
  • Από τα σπί­τια τα ψηλά / Κι αν χώρι­σαν οι δρό­μοι μας, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Βαγ­γέ­λης Περ­πι­νιά­δης-Ρία Νόρμα
 • 1967
  • Και τι θα γίνω μονα­χός, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Ζαμπέ­τας / Ερμη­νεία: Πάνος Τζα­νε­τής (& Μέσα στο γλυκοχάραμά)
  • Σκέ­φτο­μαι να σε μαλώ­σω, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Δημή­τρης Ευστα­θί­ου-Λίτσα Δια­μά­ντη-Μάνος Παπα­δά­κης (& Μαύ­ρος καπνός)
  • Η γκρί­ζα γάτα / Όσοι φίλοι μ’ αγα­πά­νε, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Δημή­τρης Ευστα­θί­ου-Μάνος Παπα­δά­κης-Λίτσα Δια­μά­ντη (1ο), Δημή­τρης Ευστα­θί­ου-Μάνος Παπα­δά­κης-Λίτσα Δια­μά­ντη (2ο)
  • Αν σε μαλώ­νει η μάνα σου / Θα τα κάψω τα λεφτά μου, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Μάνος Παπαδάκης
  • Να ’χα τη χάρη σας βου­νά / Εγώ πονώ και συ γελάς, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Βαγ­γέ­λης Περπινιάδης
  • Η δική σου αγά­πη / Σαν νυχτε­ρί­δα περ­πα­τώ, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Μπά­μπη­ςΤσε­τί­νης-Πόπη Πόλυ (1ο), Πόπη Πόλυ-Μάνος Παπα­δά­κης (2ο)
  • Στου Χαρο­κό­που και στην Καλ­λι­θέα / Με ποιο δικαί­ω­μα, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Μάνος Παπα­δά­κης-Δημή­τρης Ευστα­θί­ου-Λίτσα Δια­μά­ντη (1ο), Μπά­μπης Τσε­τί­νης-Μάνος Παπα­δά­κης-Λίτσα Δια­μά­ντη (2ο)
  • Είμαι κι εγώ αμαρ­τω­λός / Η καρ­διά της μάνας, Μου­σι­κή: Νάκης Πετρί­δης / Ερμη­νεία: Στέ­λιος Καζαντζίδης
  • Μη μου λέτε γι’ αυτή / Τα γλυ­κά που ψώνι­σα, Μου­σι­κή: Νάκης Πετρί­δης / Ερμη­νεία: Στέ­λιος Καζαντζίδης
  • Φοβή­θη­κες τη φτώ­χεια μου / Ώρα καλή, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Μπά­μπης Τσε­τί­νης (1ο), Μπά­μπης Τσε­τί­νης-Πόπη Πόλυ (2ο)
  • Ίσως γελά­στη­κα κι εγώ / Έχω μια στε­να­χώ­ρια, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Μάνος Παπα­δά­κης-Πόπη Πόλυ (1ο), Μάνος Παπα­δά­κης-Χρή­στος Ταξί­δης (2ο)
  • Από­ψε σ’ έχω στην αγκα­λιά μου / Άσε με να ζήσω μονα­χός, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος / Ερμη­νεία: Στέ­λιος Καζαντζίδης-Μαρινέλλα
  • Ανη­φό­ρες κατη­φό­ρες / Πού να ξενύ­χτα­γες εχτές, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Τόλης Βοσκόπουλος-Δούκισσα
  • Πίσω από τις καλα­μιές, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Μαρι­νέλ­λα (& Σταλιά-σταλιά)
  • Στου Χαρο­κό­που και στην Καλ­λι­θέα, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης /  Ερμη­νεία: Γρη­γό­ρης Μπι­θι­κώ­τσης-Στα­μά­της Κόκο­τας-Χαρού­λα Λαμπρά­κη,  (& Έντε­κα και τέταρτο)
  • Γιώρ­γο που ξέρεις τα πολ­λά / Δυο φίλοι απ’ το Βόλο, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Θόδω­ρος Κανακάρης
  • Το πρώ­το βήμα / Κλαίω κάθε Κυρια­κή, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Μαρινέλλα
  • Από­ψε που θα κλά­ψω / Στον πιο βαθύ ποτα­μό, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Λίτσα Δια­μά­ντη-Μάνος Παπα­δά­κης (1ο), Μάνος Παπα­δά­κης-Πόπη Πόλυ (2ο)
  • Θεσ­σα­λο­νί­κη μάνα, Μου­σι­κή: Χάρης Λεμο­νό­που­λος / Ερμη­νεία: Νίκος Ξαν­θό­που­λος (& Τα πορτοκάλια)
  • Άντρα μου λεβε­ντιά, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Πόλυ Πάνου-Λάμπρος Κων­στα­ντά­ρας (& Ο σπαγγοραμμένος)
  • Χιλιά­δες αγά­πες αξί­ζεις εσύ / Είμα­στε δυο αμαρ­τω­λοί, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Λίτσα Δια­μά­ντη-Μάριος (1ο), Μπά­μπης Τσε­τί­νης-Λίτσα Δια­μά­ντη (2ο)
  • Έκα­να λάθος / Εγώ περή­φα­να για σένα μιλάω, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Λίτσα Δια­μά­ντη-Μάνος Παπα­δά­κης (1ο), Μάνος Παπα­δά­κης-Λίτσα Δια­μά­ντη (2ο)
  • Γράμ­μα­τα εγώ δεν ξέρω, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Λίτσα Δια­μά­ντη-Δημή­τρης Ευστα­θί­ου-Μάνος Παπα­δά­κης (& Εκεί­νη τη Δευτέρα)
  • Βρα­διά­ζει, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Βαγ­γέ­λης Περ­πι­νιά­δης-Ρία Νόρ­μα (& Βαρβάρα)
 • 1968
  • Έχα­σα τον άνθρω­πό μου / Φίλος ήσου­να στα χεί­λη, Μου­σι­κή: Κώστας Στα­μα­τά­κης / Ερμη­νεία: Δούκισσα
  • Κάτσε ρε φίλε να σου πω, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Δημή­τρης Παπαμιχαήλ
  • Χαρ­τα­ε­τός / Είδα έναν άντρα, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Θόδω­ρος Κάτσαρης
  • Στο φρού­ριο στη Λάρι­σα / Αγά­πες και λου­λού­δια, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Θόδω­ρος Κάτσαρης
  • Απά­νω που σε ξέχα­σα / Στα βρά­χια της Πει­ραϊ­κής, Μου­σι­κή: Νάκης Πετρί­δης / Ερμη­νεία: Στέ­λιος Καζαντζίδης-Μαρινέλλα
  • Δεν αλλά­ζω χαρα­κτή­ρα, Μου­σι­κή: Βασί­λη Βασι­λειά­δη / Ερμη­νεία: Δημή­τρης Ευστα­θί­ου-Μάνος Παπα­δά­κης (& Τσι­φτε­τέ­λι 1968)
  • Δυο φίλοι απ’ το Βόλο / Γιώρ­γο που ξέρεις τα πολ­λά, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Δημή­τρης Μητροπάνος
  • Αύριο σε χάνω / Η πιο μεγά­λη αμαρ­τία, Μου­σι­κή: Κώστας Στα­μα­τά­κης / Ερμη­νεία: Στέ­λιος Καζαντζίδης
  • Εσέ­να, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Μου­ζά­κης / Ερμη­νεία: Κλειώ Δενάρ­δου (& Και σε ψάχνω στον αγέρα)
  • Δυο φίλοι απ’ το Βόλο, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Θόδω­ρος Κανα­κά­ρης-Ρένα Ντάλ­μα (& Ήτα­νε Απρί­λης μήνας)
  • Ανθι­σμέ­νες βυσ­σι­νιές / Αγριο­πε­ρί­στε­ρα, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Μαρινέλλα
  • Θα φτιά­ξω απ’ το άλφα τη ζωή μου / Το γλυ­κό ψωμί που τρώω, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Βαγ­γέ­λης Περ­πι­νιά­δης-Ρία Νόρμα
  • Κάτω στα λεμο­νά­δι­κα / Παλ­λη­κα­ρά­κι μου χλω­μό, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Μαρινέλλα
  • Ο Πει­ραιώ­της / Αν είσαι άντρας, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Δού­κισ­σα (1ο), Δού­κισ­σα-Ντί­νος Γαλά­νης (2ο)
  • Βάρ­κα στο κύμα / Κι άλλη μια αγά­πη χάνω, Μου­σι­κή: Χρή­στος Μαρ­τί­νος / Ερμη­νεία: Δούκισσα
  • Ο Πει­ραιώ­της, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Δού­κισ­σα (& Ώρα καλή)
  • Παι­δι­κά μου όνει­ρα, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Ζαμπέ­τας / Ερμη­νεία: Δού­κισ­σα (& Πού πας χωρίς αγάπη)
  • Ποιο κακό μάτι μας μάτια­σε / Ένας άντρας ξοφλη­μέ­νος, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος / Ερμη­νεία: Πάνος Ιωαν­νί­δης-Μιμί­κα Καζαν­τζή (1ο), Πάνος Ιωαν­νί­δης (2ο)
 • 1969
  • Απελ­πι­σία / Μια φορά αγα­πά­με, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Βίκυ Μοσχολιού
  • Προ­αι­σθά­νο­μαι / Αντι­γό­νη, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Μαρίνα
  • Ζήτω οι γυναί­κες / Στην άμμο γρά­ψα­με την ιστο­ρία μας, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Βαγ­γέ­λης Περ­πι­νιά­δης-Ρία Νόρμα
  • Θα κόψω το τηλέ­φω­νο / Κι οι άνδρες κλαί­νε, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης-Λίτσα Δια­μά­ντη (1ο), Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης (2ο)
  • Ο επι­πό­λαιος / Λεί­πει εκεί­νη, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Καλατζής
  • Κλαίω κάθε Κυρια­κή, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Μαριάν­να Χατζο­πού­λου (& Τι έχεις κόρη μου και κλαις)
  • Υπο­ψία / Το μωρό μου, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης-Λίτσα Διαμάντη
  • Η ζωή / Γει­το­νιές, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Ζαμπέ­τας / Ερμη­νεία: Θόδω­ρος Κάτσαρης
  • Η αγά­πη μάς χωρί­ζει, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Καλα­τζής-Λίτσα Δια­μά­ντη (& Αγά­πη μου περαστική)
  • Ποιος είν’ αυτός, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Ζαμπέ­τας / Ερμη­νεία: Μαρι­νέλ­λα (& Όταν σημά­νει εσπερινός)
  • Η αγά­πη μάς χωρί­ζει / Αγία Λεού­σα, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Καλα­τζής-Λίτσα Διαμάντη
  • Σου απα­γο­ρεύω να μ’ αγα­πάς / Με τις απαι­τή­σεις που ’χεις, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Βαγ­γέ­λης Περ­πι­νιά­δης-Ρία Νόρ­μα (1ο), Αντώ­νης Γου­γού­σης-Μίμης Ανδριά­νος-Φωτού­λα (2ο)
  • Χτύ­πα με κι εσύ / Και σ’ το ’λεγα Χρη­στά­κη μου, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος / Ερμη­νεία: Λίτσα Διαμάντη
  • Ο αδί­στα­κτος, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Καί­τη Αμπά­βη (& Αγανάκτησα)
  • Η χθε­σι­νή μου η μνη­στή / Ο συμ­βι­βα­σμός, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Τόλης Βοσκόπουλος
  • Στο φρού­ριο στη Λάρι­σα, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Θόδω­ρος Κάτσα­ρης (& Από­ψε αντά­μω­σα το χάρο) 1969
  • Φύτε­ψα στην πέτρα / Την κατα­ρά­στη­κα, Μου­σι­κή: / Ερμη­νεία: Καί­τη Αμπά­βη (1ο), Μάνος Παπα­δά­κης-Καί­τη Αμπά­βη-Βασί­λης Βασι­λειά­δης (2ο)
  • Μάνα, φτώ­χεια και χήρα, Μου­σι­κή: Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης & Νάκης Πετρί­δης / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Ντου­νιάς (& Ήρθες στον ύπνο μου και χθες)
  • Τον αγα­πώ-τον αγα­πώ / Παι­δί μου μοσχο­μύ­ρι­στο, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Βίκυ Μοσχολιού
  • Απελ­πι­σία / Μια φορά αγα­πά­με, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Βίκυ Μοσχολιού
  • Τον αγα­πώ-τον αγα­πώ, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Βίκυ Μοσχο­λιού (& Αστέρι)
  • Τον χώρι­σα-τον χώρι­σα, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Ζαμπέ­τας / Ερμη­νεία: Δού­κισ­σα (& Ο σταυρός)
  • Ο δρό­μος ο αμαρ­τω­λός, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Ζαμπέ­τας / Ερμη­νεία: Δού­κισ­σα (& Η μοντέρ­να η Αθήνα)
 • 1970
  • Το Μονα­στη­ρά­κι / Από­ψε κάποιος δεν θα ‘ρθει, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Στα­μά­της Κόκοτας
  • Ο μπάρ­μπα Αντρέ­ας / Για να γίνω εγώ κυρία, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Βασί­λης Βασι­λειά­δης-Λίτσα Δια­μά­ντη-Περι­κλής (1ο), Λίτσα Δια­μά­ντη (2ο)
  • Η αγά­πη δεν που­λιέ­ται / Το αθώο φιλί, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος / Ερμη­νεία: Βού­λα Πάλλα
  • Η αγά­πη μας χωρί­ζει / Κυρά Γιώρ­γαι­να, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Καλα­τζής-Λίτσα Διαμάντη
  • Μια γυναί­κα, μια αγά­πη, μια ζωή, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Μαλ­λί­δης / Ερμη­νεία: Τόλης Βοσκό­που­λος (& Πρι­γκί­πισ­σα της γειτονιάς)
  • Απο­κλεί­ε­ται / Η μόνι­μη, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Τόλης Βοσκόπουλος
  • Έρχε­ται ο αγα­πη­μέ­νος μου / Έλα-έλα στα Πατή­σια, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Βίκυ Μοσχολιού
  • Σ’ ευχαριστώ‑σ’ ευχα­ρι­στώ / Σε μια γωνιά-σε μια στρο­φή, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Βίκυ Μοσχολιού
  • Μεσά­νυ­χτα και κάτι / Το Αιγά­λεω, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Βίκυ Μοσχολιού
  • Μ’ εκδι­κή­θη­κε / Ο ρόλος ο δεύ­τε­ρος, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Τόλης Βοσκόπουλος
  • Η γρα­βά­τα που φοράω / Για­τί να γυρί­σεις, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος / Ερμη­νεία: Γιώρ­γος Ταλιούρης
  • Ο Στα­μού­λης ο λοχί­ας / Η Μυτι­λη­νιά, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Καλα­τζής-Λίτσα Διαμάντη
  • Φίλε μου καλέ / Τ’ αγριο­λού­λου­δο, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος / Ερμη­νεία: Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης-Πίτσα Παπαδοπούλου
  • Αυτός είσαι / Ποιος θα κλά­ψει τελευ­ταί­ος, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Βάκια Βάλ­βη (1ο), Βάκια Βάλ­βη-Μίμης Ράπτης (2ο)
  • Ο σαρα­ντά­ρης / Στα χαμη­λω­μέ­να φώτα, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Πάριος (1ο), Λίτσα Δια­μά­ντη- Βασί­λης Βασι­λειά­δης (2ο)
  • Δεν υπάρ­χει ευτυ­χία / Ένας φίλος, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Λίτσα Δια­μά­ντη-Γιάν­νης Πάριος
  • Και στο ’λεγα Χρη­στά­κη, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος / Ερμη­νεία: Λίτσα Δια­μά­ντη (& Συγ­χω­ρή­στε το από­ψε το παιδί)
  • Η ατί­θα­ση, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Ελέ­νη Ροδά (& Εμέ­να πάντα θ’ αγαπάς)
  • Όλοι είμα­στε δια­βά­τες / Οι δύο αγά­πες, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Έφη Καρ­ρά (1ο), Γιάν­νης Πάριος (2ο)
  • Την κατα­ρά­στη­κα / Φύτε­ψα στην πέτρα, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Μάνος Παπα­δά­κης, Καί­τη Αμπά­βη, Βασί­λης Βασι­λειά­δης (1ο), Καί­τη Αμπά­βη (2ο)
  • Όταν πίνει μια γυναί­κα / Περιε­χό­με­νο δεν έχεις, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Χάρις Αλε­ξί­ου (1ο), Μπά­μπης Τσε­τί­νης-Πίτσα Παπα­δο­πού­λου (2ο)
  • Ίσως γελά­στη­κα, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Μάνος Παπα­δά­κης-Πίτσα Παπα­δο­πού­λου (& Στου βου­νού την ερημιά)
  • Κάποια αγά­πη / Δεν που­λιέ­μαι εγώ, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος / Ερμη­νεία: Μάνος Παπα­δά­κης-Πίτσα Παπαδοπούλου
  • Στην οδό Αρι­στο­τέ­λους / Από­ψε στις οκτώ, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Πάριος (1ο), Καί­τη Αμπά­βη (2ο)
  • Απο­γο­ή­τευ­ση / Χάρ­τι­νο καρά­βι, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Φίλιπ­πος Νικολάου
  • Η ατζέ­ντα, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Μαλ­λί­δης / Ερμη­νεία: Τόλης Βοσκό­που­λος (& Μη λυπάσαι)
  • Ο επι­πό­λαιος, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Μάριος (& Πού πας χωρίς αγάπη)
 • 1971
  • Ο καπε­τά­νιος της ζωής / Ο ρεμπε­λιάς, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Καλατζής
  • Αφι­λό­τι­μη γυναί­κα αγα­πώ / Το μηδε­νι­κό (Το άγρα­φο χαρ­τί), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Καλα­τζής-Λίτσα Διαμάντη
  • Πλη­γω­μέ­νο μου σπουρ­γί­τι / Ο θάνα­τος του ποι­η­τή, Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλ­δά­ρας / Ερμη­νεία: Γιώρ­γος Νταλάρας
  • Τα μελι­τζα­νιά τα μάτια / Αύριο πρωί, Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλ­δά­ρας / Ερμη­νεία: Γιώρ­γος Νταλάρας
  • Την εγκα­τέ­λει­ψα / Πάρ­τε με χελι­δο­νά­κια, Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλ­δά­ρας / Ερμη­νεία: Τόλης Βοσκόπουλος
  • Η παγί­δα / Μεί­νε σου ζητώ, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος / Ερμη­νεία: Νίκη Ζωγράφου
  • Ένα ρεμπέ­τι­κο τρα­γού­δι (Και ντρά­γκα ντρουγκ ο μπα­γλα­μάς) / Στη Βάρ­κι­ζα, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Λίτσα Δια­μά­ντη-Ντί­νος Ραζής
  • Δώδε­κα είναι η ώρα / Βάι-βάι, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Δώρος Γεωρ­γιά­δης-Στέλ­λα Χρυ­σι­κο­πού­λου (1ο) / Γιάν­νης Πάριος (2ο)
  • Τι κρί­μα / Αννού­λα, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Πάριος
  • Το τέταρ­το ουίσκι/ Μου τη βού­λια­ξε τη βάρ­κα, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Μπά­μπης Τσε­τί­νης-Πίτσα Παπα­δο­πού­λου (1ο) / Γιάν­νης Καλα­τζής-Πίτσα Παπα­δο­πού­λου (2ο)
  • Ο Βασί­λης / Μη μου τον κατη­γο­ρεί­τε, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Δούκισσα
  • Τα βάσα­να δεν λέγο­νται / Μάνα μου δε σ’ άκου­σα, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιώρ­γος Νταλάρας
  • Στή­ριγ­μά μου τελευ­ταίο / Θα το κάψω το αμά­ξι, Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλ­δά­ρας / Ερμη­νεία: Λίτσα Δια­μά­ντη-Γιάν­νης Πάριος (1ο) / Γιάν­νης Καλα­τζής-Πίτσα Παπα­δο­πού­λου (2ο)
  • Κοι­νω­νία-κοι­νω­νία / Μη με περι­μέ­νεις, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Καλατζής
  • Το πέτσι­νο σακά­κι / Η λεύ­κα, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Μαρινέλλα
  • Παι­δά­κι δίχως μάνα / Κάτω απ’ την τρια­ντα­φυλ­λιά, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Χρή­στος Εμμανουήλ
  • Τα χιλιά­ρι­κα δεν έχου­νε ψυχή / Όλο το φιλο­σο­φώ, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Μάνος Παπαδάκης‑Κ. Μαράκη
  • Είμαι μια περί­πτω­ση, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Μπά­μπης Τσε­τί­νης (& Το συμβούλιο)
  • Θα πιω και το γυα­λί / Και το παι­δί όταν με δει, Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλ­δά­ρας / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Πάριος (1ο), Λίτσα Δια­μά­ντη (2ο)
 • 1972
  • Τον κατα­ρά­στη­κα να με θυμά­ται / Ανέ­στη-Ανέ­στη, Μου­σι­κή: Λυκούρ­γος Μαρ­κέ­ας / Ερμη­νεία: Λίτσα Διαμάντη
  • Τι του ‘χω κάνει του παι­διού / Είμαι αδιόρ­θω­τη, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Δούκισσα
  • Μην κλαις καλέ μου / Αχ Θεέ μου, Φωτει­νή Μαυ­ρά­κη, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος (1ο), Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης (2ο)
  • Μας διέ­τα­ξε η μοί­ρα / Περί­με­νέ με, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Κωστής Χρή­στου-Βού­λα Γκί­κα (1ο), Κωστής Χρή­στου (2ο)
  • Να ‘μου­να ένα κοχύ­λι / Καρ­διά μου αγά­πη­σες διπλά, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Κωστής Χρήστου
  • Έσβη­σε το κερί, Μαρία / Πότε θα φανεί, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γρη­γό­ρης Μπιθικώτσης
  • Για­τί με ειρω­νεύ­ε­στε / Πάμε για ύπνο Κατε­ρί­να, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Πάριος
  • Δεν με ξέρεις, δεν με είδες / Τίκι τάκα, Μου­σι­κή: Λυκούρ­γος Μαρ­κέ­ας / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Καλατζής
  • Πάνω στου τοί­χου το καρ­φί /  Μαυ­ρο­μά­νι­κο μαχαί­ρι, Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλ­δά­ρας / Ερμη­νεία: Στέ­λιος Καζαντζίδης
  • Σε δοκί­μα­σα ποια είσαι / Κυρια­κή στην Κηφισ­σιά, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος / Ερμη­νεία: Πάνος Ιωαννίδης
  • Πάμε για ύπνο Κατε­ρί­να / Χωρίς φιλί κι αντίο, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Πουλόπουλος
  • Να πας να πεις στον κύριο / Από σένα εξαρ­τά­ται, Μου­σι­κή: Λυκούρ­γος Μαρ­κέ­ας / Ερμη­νεία: Τόλης Βοσκόπουλος
  • Ξύπνα Σωτή­ρη / Κοκ­κι­νιω­τά­κι-μελα­νου­ρά­κι, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Λεφέρης
  • Τα καρά­βια μας / Για τα μάτια σου αν κλά­ψω, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κρι­μι­ζά­κης / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Πετρόπουλος
  • Σ’ έχω ανά­γκη πολύ / Να ‘ταν η μέρα μια στιγ­μή, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κρι­μι­ζά­κης / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Πετρόπουλος
  • Δεν ήτα­νε συνή­θειά μου / Της νύχτας μου­σα­φί­ρης, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κρι­μι­ζά­κης / Ερμη­νεία: Ρένα Κουμιώτη
  • Νύχτα στά­σου / Είμαι απ’ τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος / Ερμη­νεία: Λίτσα Διαμάντη
  • Κλά­ψε-κλά­ψε / Ο Παντε­λής ο ρεμπε­λιάς, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Λεφέρης
  • Μες στου Βοσπό­ρου τα στε­νά / Ο μαρ­μα­ρω­μέ­νος βασι­λιάς, Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλ­δά­ρας / Ερμη­νεία: Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας (1ο), Χάρις Αλε­ξί­ου (2ο)
  • Δεν υπάρ­χει ευτυ­χία, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Λίτσα Δια­μά­ντη (& Χασά­πι­κο Σαράντα)
  • Πώς το ‘κανα Θεέ μου / Ανη­συ­χώ-ανη­συ­χώ, Μου­σι­κή: Λυκούρ­γος Μαρ­κέ­ας / Ερμη­νεία: Τόλης Βοσκόπουλος
  • Δεκα­εν­νέα-δεκα­εν­νέα / Τα ναυά­για της ζωής, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γρη­γό­ρης Μπιθικώτσης
 • 1973
  • Ήρθα σαν άντρας / Θα σε θυμά­μαι, Μου­σι­κή: Γιάν­νης Σπα­νός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Πάριος
  • Μες στου Βοσπό­ρου τα στε­νά, Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλ­δά­ρας / Ερμη­νεία: Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας (& Ο χάρος βγή­κε παγανιά)
  • Ρίξε άγκυ­ρα / Κου­το­πό­νη­ρο, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Στα­μά­της Κόκοτας
  • Απ’ τα ψηλά πατώ­μα­τα / Τώρα μην κλαις, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος / Ερμη­νεία: Στέ­λιος Καζαντζίδης
  • Πινα­κω­τή-πινα­κω­τή / Κόσμε για­τί, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Μαί­ρη Μαράντη
  • Έτσι είν’ η ζωή παπ­πού­λη / Και­νού­ρια αγά­πη μου, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Καλατζής
  • Παρα­μυ­θά­κια λέγα­με / Ο καπε­τά­νιος της ζωής, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Καλατζής
  • Μου­σα­φί­ρισ­σες / Σήμε­ρα εδώ, αύριο εκεί, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Τόλης Βοσκό­που­λος (1ο), Τόλης Βοσκό­που­λος-Μαρία Ρωμα­νού (2ο)
  • Πώς να τρα­γου­δή­σω τώρα / Αγα­νά­κτη­σα, Μου­σι­κή: Λυκούρ­γος Μαρ­κέ­ας / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Πάριος
  • Είναι μικρός ο κόσμος Μάρω / Καρά­βι δεν βου­λιά­ζει, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Λευ­τέ­ρης Μυτιληναίος
  • Το προ­σκλη­τή­ριο / Πάει-πάει μανού­λα μου, Μου­σι­κή: Τάκης Σού­κας / Ερμη­νεία: Χάρις Αλεξίου
  • Πάει πάει πάει μανού­λα μου / Μια του κλέ­φτη, Μου­σι­κή: Τάκης Σού­κας / Ερμη­νεία: Χαρού­λα Λαμπράκη
  • Καλά περ­νά­με / Στά­θης Κοντώ­σης, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κρι­μι­ζά­κης / Ερμη­νεία: Μιχά­λης Βιολάρης
  • Σταύ­ρω­σε το προ­σκε­φά­λι σου / Ανά­μνη­σή μου μακρι­νή, Μου­σι­κή: Ανδρέ­ας Χατζηα­πο­στό­λου / Ερμη­νεία: Δώρος Γεωργιάδης
  • Πήρε φωτιά το Κορ­δε­λιό, Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλ­δά­ρας / Ερμη­νεία: Χάρις Αλε­ξί­ου (& Δεν κατα­λα­βαί­νω τίποτα)
  • Ένας κερ­δί­ζει ο άλλος χάνει / Παρια­νή γαλα­νο­μά­τα, Μου­σι­κή: Μίμης Πλέσ­σας / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Πάριος
  • Απα­ντή­στε μου / Μας μάτια­σαν-μας μάτια­σαν, Μου­σι­κή: Λυκούρ­γος Μαρ­κέ­ας / Ερμη­νεία: Λίτσα Διαμάντη
  • Δεν επι­τρέ­πε­ται / Ο τύπος ο μυστή­ριος, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Λίτσα Διαμάντη
  • Εδώ να μεί­νου­με / Ανάψ­τε πρά­σι­να κεριά, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος / Ερμη­νεία: Λίτσα Διαμάντη
  • Εγώ τον χώρι­σα, Μου­σι­κή: Ανδρέ­ας Χατζηα­πο­στό­λου / Ερμη­νεία: Καί­τη Αμπά­βη (& Καπε­τάν Σορό­κο γεια σου)
  • Πάει ο και­ρός, πάει ο και­ρός / Ο δια­βά­της, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Ντου­νιάς-Βού­λα Γκίκα
 • 1974
  • Πήρε τη ζωή μου / Πατη­σί­ων και Στουρ­νά­ρα / Κέρ­να-κέρ­να, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός (1ο & 2ο), Στέ­λιος Ζαφει­ρί­ου (3ο) Ερμη­νεία: Τόλης Βοσκό­που­λος (1ο & 3ο), Μαρι­νέλ­λα (2ο) (& Εγώ κι εσύ)
  • Βρή­κα άλλη / Μια προ­σευ­χή, Ερμη­νεία: Λάκης Αλε­ξάν­δρου / Μου­σι­κή: Λάκης Αλε­ξάν­δρου (1ο), Tom Jones (2o)
  • Φεύ­γει ο χρό­νος και περ­νά / Αυτός αυτός, Μου­σι­κή: Αλέ­κος Χρυ­σο­βέρ­γης / Ερμη­νεία: Λίτσα Σακελλαρίου
  • Βάλε μου να πιω / Εγώ για το χατί­ρι σου, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Κώστας Καρουσάκης
  • Είπα ξεί­πα / Φιλώ σταυ­ρό, Μου­σι­κή: Γιάν­νης Σπα­νός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Καλατζής
  • Αν σε βρω / Μια φιλό­δο­ξη γυναί­κα, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Στρά­τος Διο­νυ­σί­ου (1ο) / Στρά­τος Διο­νυ­σί­ου-Λιζέτ­τα Νικο­λά­ου (2ο)
  • Τι παρά­πο­να είχες / Ρία-Ρία-Ρο, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Κωστής Χρήστου
  • Πάει κι αυτός / Ο ανε­πι­θύ­μη­τος, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος  / Ερμη­νεία: Στέ­λιος Καζαντζίδης
  • Εγώ είμ’ εγώ, Μου­σι­κή: Δήμος Μού­τσης / Ερμη­νεία: Βίκυ Μοσχο­λιού (& Στην πόρ­τα του παράδεισου)
  • Μετά­νιω­σες / Μια γυναί­κα έφυ­γε, Μου­σι­κή: Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης-Χρή­στος Νικο­λό­που­λος / Ερμη­νεία: Στέ­λιος Καζαντζίδης
  • Οι υπάλ­λη­λοι / Στα­μά­τη­σαν τα ρολό­για, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Λευ­τέ­ρης Μυτιληναίος
  • Γει­το­νιά μου παι­δι­κή / Άσπρα θα φορέ­σω, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Καλατζής
  • Απα­ντή­στε μου, Μου­σι­κή: Λυκούρ­γος Μαρ­κέ­ας / Ερμη­νεία: Γεωρ­γία Λόγ­γου (& Πού θα πάει πού θα βγει)
  • Για­τί δεν έρχε­σαι / Δεν πει­ρά­ζει, Μου­σι­κή: Στέ­λιος Ζαφει­ρί­ου / Ερμη­νεία: Τόλης Βοσκό­που­λος (1ο), Τόλης Βοσκό­που­λος-Βάσω Κυρια­ζή (2ο)
  • Τι σημα­σία / Πανα­γιά μου-Πανα­γιά μου, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Λίτσα Διαμάντη
 • 1975
  • Μίλα Καί­τη / Βρο­χή, αγά­πη και φιλιά, Μου­σι­κή: Νίκος Ιγνα­τιά­δης / Ερμη­νεία: Κωστής Χρήστου
  • Ποτέ δεν σε ξεχνώ / Έρχο­νται στιγ­μές, Μου­σι­κή: C. Morgan (1ο), Στέ­λιος Ζαφει­ρί­ου (2ο) / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Πάριος
  • Ούτε συζή­τη­ση / Μεί­νε δίπλα μου Μαρία, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Πάριος
  • Ένα τηλε­φώ­νη­μα, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Αννού­λα Βασι­λεί­ου (& Μη μου μιλάτε)
   Κοσμά-κοσμά­κη / Δεν θα υπο­κύ­ψω, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Αννού­λα Βασιλείου
  • Πλη­θύ­να­νε οι άνθρω­ποι / Χαλι­μά, Μου­σι­κή: Νίκος Ιγνα­τιά­δης-Λάκης Αλε­ξάν­δρου / Ερμη­νεία: Λάκης Αλεξάνδρου
  • Πώς το λένε, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Χάρις Αλε­ξί­ου (& Δημη­τρού­λα μου), 1975
  • Κέρ­να-κέρ­να / Δώσε μου Θεέ μου, Μου­σι­κή: Στέ­λιος Ζαφει­ρί­ου / Ερμη­νεία: Τόλης Βοσκό­που­λος (1ο), Τόλης Βοσκό­που­λος-Μαρι­νέλ­λα (2ο)
  • Με βρί­σα­νε-με δεί­ρα­νε / Περί­πτω­σή μου, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Καί­τη Αμπάβη
  • Χάλα­σε ο κόσμος / Προ­τού να σε γνω­ρί­σω, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Σπύ­ρος Σερεμέτης
  • Μου την έχει δώσει / Φταί­ει μα συγ­χώ­ρα την, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Ντουνιάς
 • 1976
  • Κάψ­τε, κάψ­τε την καρ­διά μου / Πέντε πάνω, πέντε κάτω, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος / Ερμη­νεία: Στέ­λιος Καζαντζίδης
  • Όνει­ρα, Ερμη­νεία: Δάκης (& Τι ντροπή)
  • Τώρα πια / Συμ­βι­βα­σμούς δεν κάνω, Μου­σι­κή: A. Barrirere (1ο), C. Chazal‑M. Magluilo (2ο) / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Πάριος
  • Ούτε και σήμε­ρα / Κι αν γελάω είναι ψέμα, Μου­σι­κή: Στέ­λιος Ζαφει­ρί­ου / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Πάριος
 • 1977
  • Ποτέ δεν είναι αργά, Μου­σι­κή: Γιάν­νης Σπα­νός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Πάριος (& Καμία μα καμία), 1977
  • Είμαι καλά βρε ζωή / Μη φεύ­γεις μη, Μου­σι­κή: P. Cartner‑P. Delanoe-Cl. Lemesle (1ο), M. Mallory‑J. Renard (2ο) / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Πάριος, 1977
  • Αν μ’ έχεις βαρε­θεί, Μου­σι­κή: Γιάν­νης Σπα­νός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Πάριος (& Αύριο), 1977
  • 45άρια (χωρίς χρο­νο­λο­γία έκδοσης)
  • Έχω ελατ­τώ­μα­τα, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος / Ερμη­νεία: Μίμης Παπαϊ­ω­άν­νου (& Σαν που­λί κυνηγημένο)
  • Πολύ αργά / Σ’ αγαπώ‑σ’ αγα­πώ, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Που­λό­που­λος-Ελέ­νη Κλάδη
  • Πού θα πας-πού θα πας / Η κατη­φό­ρα, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης  / Ερμη­νεία: Πάνος Γαβα­λάς-Ρία Κούρ­τη (1ο) / Καί­τη Γκρέυ (2ο)
  • Θα τα κάψω τα λεφτά μου, Μου­σι­κή: Βασί­λη Βασι­λειά­δη / Ερμη­νεία: Δημή­τρης Ορφα­νί­δης-Ανθού­λα Μπου­ζά­νη (& Ρολόι-κομπολόι)
  • Όταν θα φύγω απ’ τη ζωή / Μίλα μου αλλιώς κυρά μου, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος / Ερμη­νεία: Πάνος Ιωαν­νί­δης, Αυστραλία
  • Με ποιο δικαί­ω­μα / Στου Χαρο­κό­που και στην Καλ­λι­θέα, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Καί­τη Θύμη-Αμό­ρη­ς‑Δ. Κλε­άν­θης (1ο) / Καί­τη Θύμη-Αμό­ρη­ς‑Σ. Χατζη­δά­κης (2ο)
  • Μέσα στο πλή­θος το ανώ­νυ­μο / Το δίλημ­μα, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Ντουνιάς
  • Βάι-βάι, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Πάριος (& Οι δυο ζητιάνοι)
  • Κάποιος άλλος θα σε πάρει / Κίτρι­νο φύλ­λο, Μου­σι­κή: Μίμης Χρι­στό­που­λος / Ερμη­νεία: Κωστής Χρήστου
  • Αν μ’ αγα­πάς είναι αργά / Πότε θα σε ξανα­βρώ, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Μαρι­νέλ­λα (1ο), Μαρι­νέλ­λα-Μάριος (2ο)
  • Κάθε λιμά­νι και καη­μός, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Σπύ­ρος Σκορ­δί­λης-Λένα Νταϊ­νά (& Τα χρό­νια δεν έχουν καμιά σημασία)
  • Παι­δί μου παρά­ξε­νο / Από­ψε που μαλώ­σα­με, Μου­σι­κή: Νίκυ Γιά­κο­βλεφ / Ερμη­νεία: Μαί­ρη Λω
  • Είμαι βέρα Αθη­ναία / Που­λιά-που­λιά-που­λά­κια μου, Μου­σι­κή: Νίκυ Γιά­κο­βλεφ / Ερμη­νεία: Μαί­ρη Λω
  • Έχω μια γλυ­κιά μανού­λα, Μου­σι­κή: Νίκυ Γιά­κο­βλεφ / Ερμη­νεία: Μαί­ρη Λω (& Θέλω να νιώ­σω το άρω­μά σου)
  • Ο εφιάλ­της / Φέρ­τε νερό-φέρ­τε κρα­σί, Μου­σι­κή: Νίκυ Γιά­κο­βλεφ / Ερμη­νεία: Μαί­ρη Λω
  • Το μαύ­ρο σου ζωνά­ρι / Προ­χθές στον ύπνο μου, Μου­σι­κή: Νίκυ Γιά­κο­βλεφ / Ερμη­νεία: Μαί­ρη Λω
  • Για σένα αγά­πη μου / Η δική μας η θάλασ­σα, Μου­σι­κή: Νίκυ Γιά­κο­βλεφ / Ερμη­νεία: Μαί­ρη Λω
  • Δυο κιθά­ρες / Λένε-λένε, Μου­σι­κή: Νίκυ Γιά­κο­βλεφ / Ερμη­νεία: Μαί­ρη Λω
  • Θα ‘ρθουν τα χελι­δό­νια / Καλή αντά­μω­ση ματά­κια γαλα­νά, Μου­σι­κή: Νίκυ Γιά­κο­βλεφ / Ερμη­νεία: Μαί­ρη Λω
  • Λατρεία μου, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Καί­τη Μπε­λί­ντα (& Κυλά­νε στη γη τα ποτάμια)
  • Λατρεία μου, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Καί­τη Μπε­λί­ντα (& Φώτης Πολυ­μέ­ρης), Αυστραλία
  • Θα φυτέ­ψω ένα πεύ­κο, Μου­σι­κή: Ανδρέ­ας Χατζηα­πο­στό­λου / Ερμη­νεία: Κλειώ Δενάρ­δου (& Άσε την καρ­διά να μιλήσει)
  • Αγά­πες και λου­λού­δια, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Θοδω­ρής Κατσάρης
  • Τα προ­σω­πι­κά μου / Ανά­με­σα Αγρί­νιο και Αιτω­λι­κό, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Δημή­τρης Ευστα­θί­ου-Στέλ­λα Χρυ­σι­κο­πού­λου (1ο), Δώρος Γεωρ­γιά­δης (2ο)
  • 1003, Μου­σι­κή: Robert Birbilov / Ερμη­νεία: Tamara Todevska

🎶🎶  Δισκογραφία_
Προσωπικοί δίσκοι

 • 1969
  • Καζαν­τζί­δης-Μαρι­νέλ­λα, Μου­σι­κή: Νάκης Πετρί­δης-Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης , Κώστας Στα­μα­τά­κης, Χρή­στος Νικολόπουλος
 • 1971
  • Ένα καρά­βι γεμά­το τραγ. , Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Μαρι­νέλ­λα, Κώστας Χατζής, Φίλιπ­πος Νικολάου
  • Ο Στα­μού­λης ο λοχί­ας, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Καλα­τζής, Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, Γιάν­νης Πάριος, Λίτσα Διαμάντη
 • 1972
  • Μικρά Ασία, Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλ­δά­ρας, / Ερμη­νεία: Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, Χάρις Αλεξίου
  • Δώδε­κα επι­τυ­χί­ες, Λίτσα Δια­μά­ντη (με 10 τραγ. ), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός, Από­στο­λος Καλ­δά­ρας, Χρή­στος Νικολόπουλος
  • Στιγ­μές αγά­πης, Τόλης Βοσκό­που­λος (με 7 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Λυκούρ­γος Μαρ­κέ­ας, Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Μικρές ώρες, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γρη­γό­ρης Μπι­θι­κώ­τσης, Στα­μά­της Κόκο­τας, Αφρο­δί­τη Μάνου
 • 1973
  • Ανθρώ­πι­να και καθη­με­ρι­νά, Μου­σι­κή: Λυκούρ­γος Μαρ­κέ­ας / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Πάριος, Λίτσα Διαμάντη
  • Φθι­νο­πω­ρι­νά, Λίτσα Σακελ­λα­ρί­ου, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Λίτσα Δια­μά­ντη (με 8 τραγ. /12) Γιώρ­γος Κατσαρός_Λυκούργος Μαρκέας_Βασίλης Βασιλειάδης
  • Αλβα­νία, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Μαρινέλλα

 • 1974
  • Τα λιο­τρό­πια, Μου­σι­κή; Γιώρ­γος Γιαν­νου­λά­τος / Ερμη­νεία: Αντώ­νης Καλο­γιάν­νης, Πετρή Σαλπέα
  • 13 περι­πτώ­σεις, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Καλα­τζής, Λίτσα Διαμάντη
  • Τα αισθη­μα­τι­κά, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Δού­κισ­σα, Γιάν­νης Ντουνιάς
  • Νυχτώ­νει ξημε­ρώ­νει (με 8 τραγ. /13), Μου­σι­κή: Λυκούρ­γος Μαρ­κέ­ας / Ερμη­νεία: Λίτσα Δια­μά­ντη, Δημή­τρης Κοντολάζος
  • Ο κάμπος, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Δήμη­τρα Γαλάνη
  • Κρί­μα μου και κρί­μα σου, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Ντουνιάς
  • Εγώ κι εσύ, Μαρι­νέλ­λα / Τόλης Βοσκό­που­λος (9 τραγ. /12) Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός (5), Στέ­λιος Ζαφει­ρί­ου (4)
 • 1975
  • Υπάρ­χω, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος / Ερμη­νεία: Στέ­λιος Καζαντζίδης
  • Έρω­τά μου ανε­πα­νά­λη­πτε, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Τζέ­νη Βάνου, Σπύ­ρος Σερεμέτης
  • Και η ζωή συνε­χί­ζε­ται, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Καλατζής
  • Έρχο­νται στιγ­μές, Ερμη­νεία: Γιάν­νης Πάριος (με 8 τραγ. /13), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός (5), Στέ­λιος Ζαφει­ρί­ου (2), Claude Morgan (1)
  • Τι παρά­πο­να είχες, Κωστής Χρή­στου (με 7 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός (5), Νίκος Ιγνα­τιά­δης (2)
 • 1976
  • Έλα, Τζέ­νη Βάνου (με 8 τραγ. /15), Μου­σι­κή: Ζακ Ιακω­βί­δης (4), Χρή­στος Νικο­λό­που­λος (2), Γιώρ­γος Κατσα­ρός (2)
  • Τώρα πια, Γιάν­νης Πάριος (με 13 τραγ. /14), Μου­σι­κή: Γιάν­νης Σπα­νός (3), Λυκούρ­γος Μαρ­κέ­ας (3), Στέ­λιος Ζαφει­ρί­ου (2), Ζακ Ιακω­βί­δης (2), Νίκος Καρ­βέ­λας (1), Gil Chazal (1), Alain Barriere (1)
  • Τα σήμα­ντρα, Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλ­δά­ρας / Ερμη­νεία: Βίκυ Μοσχο­λιού, Νίκος Νομικός
  • Η Αλέ­κα Κανελ­λί­δου τρα­γου­δά­ει Γιάν­νη Σπα­νό (με 9 τραγ. /12)
 • 1977
  • Μη φεύ­γεις μη, Γιάν­νης Πάριος (με 11 τραγ. /14), Μου­σι­κή: Γιάν­νης Σπα­νός (2), Γιώρ­γος Κατσα­ρός (2), Λυκούρ­γος Μαρ­κέ­ας (2), Στέ­λιος Ζαφει­ρί­ου (1), Renard-Mallory (1), Lemesle-Delanoe- Kartner (1), G. J. van Wetter (1), J. L. Parales (1)
 • 1978
  • Να για­τί σ’ αγά­πη­σα, Γιάν­νης Πάριος (με 11 τραγ. /13), Μου­σι­κή: Γιάν­νης Σπα­νός (2), Γιώρ­γος Κατσα­ρός (2), Νίκος Λαβρά­νος (1), Στέ­λιος Ζαφει­ρί­ου (1), Bergaman-Bernhein-Lang (1), Particia Carli (1), F. Francois‑R. Marion Atria (2), Edilda-Tony Vale (1)
 • 1979
  • Ηλί­ας Κλω­να­ρί­δης, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός, 1979
  • Θα με θυμη­θείς, Γιάν­νης Πάριος (με 10 τραγ. / 14) Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός (3), Αντώ­νης Βαρ­δής (3),Γιάννης Σπα­νός (3), Olivier Toussaint-Paul de Sennaiville (1)
  • Ο Ιπτά­με­νος δίσκος του Γκιω­νά­κη, Μου­σι­κή: Γιάν­νης Κιουρ­τσό­γλου, Κεί­με­να: Πυθα­γό­ρας-Κώστας Νικο­λα­ΐ­δης / Ερμη­νεία: Γιάν­νης Γκιω­νά­κης, Συμ­με­το­χή: Μπέτ­τυ Μοσχο­νά, Ντά­νος Λυγίζος
 •   1984
  • Η Μαί­ρη Λω τρα­γου­δά­ει Νίκυ Γιάκοβλεφ
 •     1995
  • Τα κινη­μα­το­γρα­φι­κά, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός (14 τραγ. /21) / Ερμη­νεία: Λίτσα Δια­μά­ντη, Μάρω Κοντού, Πάνος Γαβα­λάς-Ρία Κούρ­τη (2), Έρρι­κα Μπρό­γιερ-Χάρ­ρυ Κλυνν-Ματί­να Καρ­ρά-Τέλης Ζώτος (2), Τόλης Βοσκό­που­λος (2), Ελέ­νη Ανου­σά­κη (2), Γιάν­νης Καλα­τζής, Μαρι­νέλ­λα, Βίκυ Μοσχο­λιού, Ρένα Βλαχοπούλου

🎶🎶  Συμμετοχές

 •     1966
  • Μπε­λί­ντα, 1966 (2 τραγ. /13), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης Νο3 (1 τρα­γού­δι /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
 •        1967
  • Κεχρι­μπα­ρέ­νιες χάντρες, Πάνος Γαβα­λάς-Ρία Κούρ­τη, Πόλυ Πάνου (3 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης / Ερμη­νεία: Πόλυ Πάνου
  • Γρη­γό­ρης Μπι­θι­κώ­τσης Νο2 (1 τρα­γού­δι /12), Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασιλειάδης
  • Τα ωραιό­τε­ρά μου τραγ. , Φώτης Πολυ­μέ­ρης (1 τρα­γού­δι /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Μουζάκης
 • 1968
  • Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης (2 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασιλειάδης
 •  1969
  • Όταν σημά­νει εσπε­ρι­νός, Μαρι­νέλ­λα, (2 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Στα­λιά-στα­λιά, Μαρι­νέλ­λα, (4 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός (3), Γιώρ­γος Ζαμπέ­τας (1)
  • Μαρι­νέλ­λα, (3 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός (2), Μάκης Τζωρ­τζά­τος (1)
  • Ο επι­πό­λαιος, Γιάν­νης Καλα­τζής (3 τραγ. /12) Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Πού πας χωρίς αγά­πη, Δού­κισ­σα (2? τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Ζαμπέ­τας, Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Ανα­μνή­σεις, Δού­κισ­σα / Τόλης Βοσκό­που­λος (1 τρα­γού­δι /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Βίκυ Μοσχο­λιού (2 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
 • 1970
  • Η ατί­θα­ση, Ελέ­νη Ροδά (2 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Ένα γράμ­μα, Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης (4 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασιλειάδης
  • Η στε­να­χώ­ρια μου (2 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος-Στέ­λιος Καζαντζίδης
  • Αδέλ­φια μου αλή­τες που­λιά, Τόλης Βοσκό­που­λος (3 τραγ. /12) Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός (1), Βασί­λης Βασι­λειά­δης (1), Γιώρ­γος Μαλ­λί­δης (1)
  • Δού­κισ­σα, (3 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Ζαμπέ­τας (2), Γιώρ­γος Κατσα­ρός (1)
  • Συν­νε­φιές, Λίτσα Δια­μά­ντη (1 τρα­γού­δι /12), Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικολόπουλος
  • Κυρά Γιώρ­γαι­να, Γιάν­νης Καλα­τζής (2 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Πού να ‘ν’ ο ίσκιος σου Θεέ, Κλειώ Δενάρ­δου (1 τρα­γού­δι /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Μουζάκης
 • 1971
  • Μαρι­νέλ­λα, (8 τραγ. / 18), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός (7), Γιώρ­γος Ζαμπέ­τας (1)
  • Μια βρα­διά με τη Μαρι­νέλ­λα (2 τραγ. /10), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός (2), (& ποτ που­ρί [2 τραγ.  /6], Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός [2])
  • Γιάν­νης Πάριος, (2 τραγ. /12) Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης, Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Βίκυ Μοσχο­λιού (2 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Αλί­μο­νο, Κλειώ Δενάρ­δου (3 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός (2), Γιώρ­γος Χατζη­νά­σιος (1)
  • Μια αγά­πη, Τόλης Βοσκό­που­λος, (3 τραγ. /12), Βασί­λης Βασι­λειά­δης (2), Γιώρ­γος Μαλ­λί­δης (1)
  • Γιάν­νης Καλα­τζής (5 τραγ. /12) Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλ­δά­ρας (3), Γιώρ­γος Κατσα­ρός (2)
  • Γιάν­νης Ντου­νιάς (2 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικολόπουλος
  • Ο μέτοι­κος, Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας (1 τρα­γού­δι /12), Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλδάρας
  • Λευ­τέ­ρης Μυτι­λη­ναί­ος (1 τρα­γού­δι /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Σήμε­ρον σ’ αυτό το δίσκο, Πάνος Γαβα­λάς (1 τρα­γού­δι /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Σήμε­ρον, Καί­τη Γκρέυ (1 τρα­γού­δι /12), Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασιλειάδης
  • Αφιέ­ρω­μα στο λαϊ­κό τρα­γού­δι, Στρά­τος Κύπριος (3 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικολόπουλος
 • 1972
  • Γυρι­σμός, Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης (6 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος-Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης (2), Χρή­στος Νικο­λό­που­λος-Γιάν­νης Βασι­λό­που­λος (2), Από­στο­λος Καλ­δά­ρας (2)
  • Τόλης Βοσκό­που­λος, (2 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλδάρας
  • Δού­κισ­σα, (4 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Τι θέλεις να κάνω, Γιάν­νης Πάριος (3 τραγ. /12) Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Φωτει­νή Μαυ­ρά­κη Νο4 (1 τρα­γού­δι /12), Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικολόπουλος
 • 1973
  • Κωστής Χρή­στου (3 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Το δρο­μο­λόι της ζωής, Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης (6 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος-Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης (4), Βασί­λης Βασι­λειά­δης (2)
  • Γυά­λι­νος κόσμος, Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης (6 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος-Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης (3), Βασί­λης Βασι­λειά­δης (2)
  • Ταξί­μια και τσα­λί­μια, Δού­κισ­σα, (2 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Μια βρα­διά με τη Μαρι­νέλ­λα Νο3, (3 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Στέ­λιος Βλα­βια­νός (1), Γιώρ­γος Κατσα­ρός (1), Από­στο­λος Καλ­δά­ρας (1)
  • Πού θα πάει πού, Γιάν­νης Πάριος (5 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιάν­νης Σπα­νός (2), Λυκούρ­γος Μαρ­κέ­ας (2), Χρή­στος Νικο­λό­που­λος (1)
  • Ας είμα­στε ρεα­λι­στές, Τόλης Βοσκό­που­λος (2 τραγ. /11) Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Ένα ταξί­δι, Γιάν­νης Καλα­τζής (4 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός (2), Λυκούρ­γος Μαρ­κέ­ας (2)
  • Στρο­φές, Μου­σι­κή: Δήμος Μού­τσης / Ερμη­νεία: Βίκυ Μοσχο­λιού (3 τραγ. /9)
  • Του άντρα του πολ­λά βαρύ, Γιάν­νης Ντου­νιάς (2 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Νάκης Πετρίδης
  • Αγό­ρι μου, Τζέ­νη Βάνου (2 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικολόπουλος
  • Δήμη­τρα Γαλά­νη Νο2 (2 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Τι Λωζά­νη-τι Κοζά­νη, Μιχά­λης Βιο­λά­ρης (2 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κριμιζάκης
  • Στα­μά­της Κόκο­τας, Νο4 (1 τρα­γού­δι /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
 • 1974
  • Η ζωή μου όλη, Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης (2 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος-Στέ­λιος Καζαντζίδης
  • Τόλης Βοσκό­που­λος-Μαρι­νέλ­λα (6 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιάν­νης Σπανός
  • Αν η αγά­πη, Τζέ­νη Βάνου (5 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Ζακ Ιακω­βί­δης (3), Χρή­στος Νικο­λό­που­λος (2)
  • Μια προ­σευ­χή, Λάκης Αλε­ξάν­δρου (4 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Λάκης Αλε­ξάν­δρου (3), Tom Jones (1)
  • 12 ερω­τι­κές στιγ­μές, Αλέ­κα Κανελ­λί­δου (3 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Δημή­τρης Κοντο­λά­ζος Νο1 (3 τραγ. /14), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός (2), Στέ­λιος Ζαφει­ρί­ου (1)
  • Καυ­τό παρά­πο­νο, Μου­σι­κή: Ανδρέ­ας Χατζηα­πο­στό­λου (2 τραγ. /12) / Ερμη­νεία: Δώρος Γεωρ­γιά­δης (& Γιάν­νης Πάριος, Δημή­τρης Κοντο­λά­ζος, Λίτσα Σακελλαρίου)
  • Κυρά ζωή, Δημή­τρης Μητρο­πά­νος (1 τρα­γού­δι /12), Μου­σι­κή: Νάκης Πετρίδης
  • Χαρού­λα Λαμπρά­κη (1 τρα­γού­δι /12), Μου­σι­κή: Τάκης Σούκας
  • Για ρεμπέ­τες και για φίλους, Μου­σι­κή: Από­στο­λος Καλ­δά­ρας / Ερμη­νεία: Χάρις Αλε­ξί­ου, Κώστας Σμο­κο­βί­της, Δημή­τρης Κοντο­λά­ζος, (1 τρα­γού­δι /12), Ερμη­νεία: Χάρις Αλεξίου
  • Ρένα Κου­μιώ­τη 3 (1 τρα­γού­δι /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κριμιζάκης
  • Κλειώ Δενάρ­δου 4 (1 τρα­γού­δι /12), Μου­σι­κή: Ζακ Ιακωβίδης
  • Καί­τη Αμπά­βη (3 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός (2), Ανδρέ­ας Χατζηα­πο­στό­λου (1)
 • 1975
  • Ζαμπέ­τας, κουλ­τού­ρα και σία, Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Ζαμπέ­τας / Ερμη­νεία: Ελέ­νη Ροδά (3 τραγ. /12)
  • 12 λαϊ­κά, Χάρις Αλε­ξί­ου (4 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης (3), Γιώρ­γος Ζαμπέ­τας (1)
  • Λευ­τέ­ρης Μυτι­λη­ναί­ος (4 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός (3), Νίκος Ιγνα­τιά­δης (1)
  • Μαρι­νέλ­λα για πάντα (4 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Στέ­λιος Ζαφει­ρί­ου (2), Γιώρ­γος Κατσα­ρός (1), Στέ­λιος Βλα­βια­νός (1)
  • Βάλε μου να πιω, Κώστας Καρου­σά­κης (1 τρα­γού­δι /12), Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασιλειάδης
  • Τα τσαχ­πί­νι­κα, Λίτσα Δια­μά­ντη (1 τρα­γού­δι / 14), Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικολόπουλος
  • Εγώ τι έχω και τι θα ‘χω, Τόλης Βοσκό­που­λος, (2 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Στέ­λιος Ζαφειρίου
  • Λόγια της νύχτας, Καί­τη Γκρέυ (1 τρα­γού­δι /12), Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης, 1975
  • Νυχτο­περ­πα­τή­μα­τα, Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης (1 τρα­γού­δι /13) / Ερμη­νεία: Αννού­λα Βασιλείου
 • 1976
  • Πες πως σήμε­ρα σε γνώ­ρι­σα, Μου­σι­κή: Νίκος Ιγνα­τιά­δης / Ερμη­νεία: Λάκης Αλε­ξάν­δρου (1 τρα­γού­δι /12)
  • Χάρις Αλεξίου‑2 (3 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικολόπουλος
  • Μην περι­μέ­νεις, Γιάν­νης Καλα­τζής (5 τραγ. /13), Μου­σι­κή: Γιάν­νης Σπα­νός (3), Στέ­λιος Ζαφει­ρί­ου (2)
  • Είσαι το κάτι άλλο, Σπύ­ρος Σερε­μέ­της (3 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός (1), Λυκούρ­γος Μαρ­κέ­ας (1), Julio Iglesias-Franch Cecilla (1)
  • Λέμε-λέμε, Λίτσα Δια­μά­ντη (2 τραγ. /14) Μου­σι­κή: Ζακ Ιακωβίδης
  • Δια­δό­σεις, Κώστας Καρου­σά­κης (1 τρα­γού­δι /12), Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασιλειάδης
  • Παρά­νο­μη αγά­πη, Πόλυ Πάνου (1 τρα­γού­δι /18), Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασιλειάδης
 • 1977
  • Μη ρωτάς, Δημή­τρης Κοντο­λά­ζος (3 τρα­γού­δι /12), Μου­σι­κή: Νίκος Ιγνατιάδης
  • Αγά­πα με, Γιάν­νης Που­λό­που­λος (2 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Julio Iglesias-Ferro / Patricia Carli
  • Να μ’ αγα­πάς, Τζέ­νη Βάνου (2 τραγ. /13), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Λίτσα Σακελ­λα­ρί­ου (2 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός (1), Λυκούρ­γος Μαρ­κέ­ας (1)
  • Αν ξανα­ζού­σα, Στρά­τος Διο­νυ­σί­ου (1 τρα­γού­δι /13), Μου­σι­κή: Νίκος Ιγνατιάδης
  • Γιώρ­γος Ζαχα­ριά­δης (2 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Ζακ Ιακωβίδης
 • 1978
  • Για σένα, Γιάν­νης Που­λό­που­λος (3 τραγ. /13), Μου­σι­κή: Antonio Perez-Ricardo Ceratto (1), A. Barriere (1) Ricardo Ceratto (1)
  • Μονα­ξιά μου, Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης (4 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης-Νάκης Πετρί­δης (2), Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης (1), Χρή­στος Νικο­λό­που­λος (1)
  • Δου­ρά­κη ’78 (3 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσα­ρός / Ερμη­νεία: Μαρία Δουράκη
  • Μη λες αντίο, Λάκης Αλε­ξάν­δρου (2 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Alain Barriere (1), Patricia Carli-Leo Carriere (1)
  • Τα τραγ. του ήλιου, Μιχά­λης Βιο­λά­ρης (2 τραγ.  /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Θύμη­σέ μου, Σπύ­ρος Σερε­μέ­της (1 τρα­γού­δι /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Από­ψε σ’ αγα­πώ, Πόλυ Πάνου (1 τρα­γού­δι /16), Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικολόπουλος
 • 1979
  • Τα τραγ. της Χαρού­λας, Μου­σι­κή: Μάνος Λοΐ­ζος / Ερμη­νεία: Χάρις Αλε­ξί­ου (3 τραγ.  /12)
  • Τώρα θα μεί­νω, Δάκης (5 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
  • Γιώρ­γος Μαρί­νος (1 τρα­γού­δι /10), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κατσαρός
 • 1980
  • Σε χρειά­ζο­μαι, Γιάν­νης Πάριος (1 τρα­γού­δι /14) Μου­σι­κή: Enrique Domingo Cadicamo
 • 1982
  • Από τα παλιά στα και­νού­ρια, Γιάν­νης Πετρό­που­λος, (3 τραγ. /12), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κριμιζάκης
 • 1983
  • Μίλα μου στον ενι­κό, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος / Ερμη­νεία: Πασχά­λης Τερ­ζής (2 τραγ. / 12)
 • 1984
  • Εμφύ­λιος έρω­τας, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος / Ερμη­νεία: Χάρις Αλε­ξί­ου (1 τρα­γού­δι /12)
 • 1996
  • Τα ερω­τι­κά του ’60, Άντζε­λα Ζήλεια (3 τραγ. /19), Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Μουζάκης
 • 2018
  • Αγά­πες μου παλιές, Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος / Ερμη­νεία: Πίτσα Παπα­δο­πού­λου (3 τραγ. /12)

ΕΡΤ εν αρχή ην ο λόγος του Λευ­τέ­ρη Παπα­δό­που­λου: εκπο­μπή του 1988 αφιε­ρω­μέ­νη στον Πυθα­γό­ρα όπου σκια­γρα­φεί­ται το πορ­τρέ­το του, με τη συν­δρο­μή ανθρώ­πων που συνερ­γά­στη­καν μαζί του, οι οποί­οι μιλούν για τη ζωή και το έργο του.

Στο ξεκί­νη­μα της πρώ­της εκπο­μπής η Μαί­ρη Λω, μιλά για τη συνερ­γα­σία του Πυθα­γό­ρα με τον Νίκυ Γιά­κο­βλεφ. Η Μαρι­νέλ­λα, ο Φρέ­ντυ Γερ­μα­νός, ο ποι­η­τής και στι­χουρ­γός Γιάν­νης Νεγρε­πό­ντης, ο Μάκης Μάτσας μιλούν για τη γνω­ρι­μία και την επαγ­γελ­μα­τι­κή συνερ­γα­σία τους με τον Πυθα­γό­ρα, για την προ­σω­πι­κό­τη­τα αλλά και το έργο του, ενώ περι­λαμ­βά­νε­ται και η μαρ­τυ­ρία καθη­γη­τή του Γυμνα­σί­ου του Πυθα­γό­ρα, για τα μαθη­τι­κά του χρό­νια. Ο συν­θέ­της Γιώρ­γος Κατσα­ρός και ο Γιάν­νης Πάριος θυμού­νται περι­στα­τι­κά από τη φιλία τους με τον Πυθα­γό­ρα και ερμη­νεύ­ουν ζωντα­νά κάποια από τα τρα­γού­δια του.

Η εκπο­μπή πλαι­σιώ­νε­ται από φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό, αρχεια­κό υλι­κό, καθώς και απο­σπά­σμα­τα από ται­νί­ες του ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου, των οποί­ων το σενά­ριο υπό­γρα­φε ο Πυθα­γό­ρας: «Κάθε λιμά­νι και καη­μός», «Το κάθαρ­μα» σε μου­σι­κή Γ. Κατσα­ρού (τρα­γού­δι του Πάνου Γαβα­λά και Ρίας Κούρ­τη), «Κατα­φρο­νε­μέ­νοι» (τρα­γού­δι Μαρι­νέλ­λα-Στέ­λιος Καζαν­τζί­δης). Προ­βάλ­λε­ται επί­σης από­σπα­σμα όπου τρα­γου­δά η Μαρι­νέλ­λα (“Ο Έφε­δρος”, Μάνα μου κρά­τα το σπα­θί”) στη συναυ­λία με τα τρα­γού­δια της Αλβα­νί­ας των Κατσα­ρού και Πυθα­γό­ρα που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τον Οκτώ­βριο του 1973 στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πει­ραιά και μετα­δό­θη­κε απευ­θεί­ας από την τηλεόραση.
Ακού­γο­νται τα τρα­γού­δια σε στί­χους Πυθα­γό­ρα: «Αθά­να­τη πόλη» σε μου­σι­κή Ν. Γιά­κο­βλεφ, «Πού πάνε κεί­να τα παι­διά», «Κυρα-Γιώρ­γαι­να» σε μου­σι­κή Γ. Κατσα­ρού, «Νύχτα στά­σου» σε μου­σι­κή Χρ. Νικο­λό­που­λου, «Τι κρί­μα», «Δεν ξεχνιέ­σαι». Ερμη­νεύ­ουν οι Μαί­ρη Λω, Μαρι­νέλ­λα, Λίτσα Δια­μά­ντη και Γιάν­νης Πάριος ενώ ο συν­θέ­της Γιώρ­γος Κατσα­ρός εμφα­νί­ζε­ται να συνο­δεύ­ει στο πιάνο.

Το δεύ­τε­ρο μέρος ξεκι­νά με μια ανα­δρο­μή στη νεα­ρή ηλι­κία του Πυθα­γό­ρα. Ο πρώ­ην βου­λευ­τής Αιτω­λο­α­καρ­να­νί­ας-και οικο­γε­νεια­κός φίλος-Θανά­σης Κακο­γιάν­νης (σσ. εξε­λέ­γη με την ΕΔΑ το 1958 και το 1963) ανα­φέ­ρε­ται στη συμ­με­το­χή του Πυθα­γό­ρα στην Εθνι­κή Αντί­στα­ση, ενώ στη συνέ­χεια λόγος γίνε­ται για την δεκα­ε­τία του ’50, όταν ο Πυθα­γό­ρας, νεα­ρός ηθο­ποιός, συνερ­γά­ζε­ται με τον Νίκυ Γιά­κο­βλεφ. Οι ηθο­ποιοί Κώστας Ρηγό­που­λος και Δάφ­νη Σκού­ρα μιλούν για τη γνω­ρι­μία και συνερ­γα­σία τους στο θέα­τρο την περί­ο­δο αυτή, και στη συνέ­χεια ο Σταύ­ρος Παρά­βας μιλά για την συνερ­γα­σία αλλά και τη φιλία του με τον Πυθα­γό­ρα, ιδιαί­τε­ρα κατά την περί­ο­δο της Δικτατορίας.

Για την επαγ­γελ­μα­τι­κή σχέ­ση αλλά κυρί­ως τη φιλι­κή τους σχέ­ση με τον στι­χουρ­γό μιλούν ακό­μη ο παρα­γω­γός δίσκων Αχιλ­λέ­ας Θεο­φί­λου, ο συν­θέ­της Χρή­στος Νικο­λό­που­λος και  τα αδέλ­φια του στι­χουρ­γού. Επί­σης, ο συν­θέ­της Από­στο­λος Καλ­δά­ρας ανα­φέ­ρε­ται στη συνερ­γα­σία του με τον Πυθα­γό­ρα στα τρα­γού­δια για την Μικρά Ασία που κυκλο­φό­ρη­σαν σε ομώ­νυ­μο δίσκο το 1972. Κατά τη διάρ­κεια της εκπο­μπής ακού­γο­νται τα τρα­γού­δια: «Ο Στα­μού­λης ο λοχί­ας», «Ο επι­πό­λαιος», «Στου Χαρο­κό­που και στην Καλ­λι­θέα», «Έρχο­μαι», «Ο αυγε­ρι­νός», «Δεν υπάρ­χει ευτυ­χία», «Υπάρ­χω», «Αγριο­λού­λου­δο», «Αγιά Λεού­σα». Ερμη­νεύ­ουν οι Γιάν­νης Καλα­τζής, Λίτσα Δια­μά­ντη, Ηλί­ας Κλω­να­ρί­δης και  Λεω­νί­δας Βελ­λής. Η εκπο­μπή πλαι­σιώ­νε­ται με φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό και πλά­να ται­νιών ενώ προ­βάλ­λε­ται και από­σπα­σμα από τη συναυ­λία του Γιώρ­γου Ντα­λά­ρα στο Ολυ­μπια­κό Στά­διο το 1983, με τον ίδιο να ερμη­νεύ­ει τα τρα­γού­δια «Η Σμύρ­νη» και «Μες του Βοσπό­ρου τα στε­νά» από τον δίσκο “Μικρά Ασία” (1972) ‑Σκη­νο­θε­σία: Βασί­λης Βλαχοδημητρόπουλος

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο