Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο πυρηνικός αφοπλισμός αφορά τους πάντες

Η θέση του αντι-ιμπε­ρια­λι­στι­κού κινή­μα­τος ειρή­νης για πυρη­νι­κό αφο­πλι­σμό ισχύ­ει για όλους. Αλλά το περι­βό­η­το διε­θνές δίκαιο των ιμπε­ρια­λι­στών βλέ­πει και τα πυρη­νι­κά «επι­λε­κτι­κά».

Για­τί η διε­θνής κοι­νό­τη­τα παρα­μέ­νει σιω­πη­λή για το κοι­νό μυστι­κό ότι το Ισρα­ήλ κατέ­χει πυρη­νι­κά όπλα; Για­τί η διε­θνής κοι­νό­τη­τα δεν αντι­δρά με τον ίδιο τρό­πο όταν κάνουν πυρη­νι­κές δοκι­μές κρά­τη όπως η Ινδία και το Πακι­στάν, λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψιν, στην περί­πτω­ση της δεύ­τε­ρης, και τη σχέ­ση μερί­δας αξιω­μα­τού­χων ασφα­λεί­ας με τζι­χα­ντι­στές, που «οικο­δο­μή­θη­κε» όταν η CIA τούς εξόπλιζε;

Για­τί η διε­θνής κοι­νό­τη­τα ανη­συ­χού­σε παρο­μοί­ως για το πυρη­νι­κό πρό­γραμ­μα της Τεχε­ρά­νης, αλλά όταν συμ­φω­νή­θη­κε άνοιγ­μα των δυτι­κών μονο­πω­λί­ων στην πλού­σια ενερ­γεια­κά ασια­τι­κή χώρα όλα ήταν «εντά­ξει»;

Κι αν όντως η διε­θνής κοι­νό­τη­τα ανη­συ­χεί για πυρη­νι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση, ας στρα­φεί και στη μεριά που προ­κα­λεί κάθε χρό­νο τις εντά­σεις στην κορε­α­τι­κή χερ­σό­νη­σο με τις απει­λη­τι­κές, μεγά­λης κλί­μα­κας, στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις και όχι να περιο­ρί­ζε­ται μόνο στον αμυνόμενο.

Γκά­νταλφ / dialogos,com.cy

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο