Ο ρόλος της θρησκείας στον καπιταλισμό, συζήτηση με τον Περικλή Παυλίδη (Ηχητικό)

Ο ρόλος της θρη­σκεί­ας στον καπι­τα­λι­σμό, συζή­τη­ση με τον Περι­κλή Παυ­λί­δη, καθη­γη­τή του ΑΠΘ, στην ΕΡΤopen. Αφορ­μή η Ημε­ρί­δα του Πανε­πι­στη­μί­ου Πελο­πον­νή­σου με θέμα «Η Νοε­ρά Προ­σευ­χή ως οδη­γός ανά­πτυ­ξης και ενδυ­νά­μω­σης στις σύγ­χρο­νες επι­χει­ρή­σεις και οργα­νι­σμούς».   Η συνέ­ντευ­ξη «ντύ­θη­κε» με έργα του Ελ Γκρέ­κο και του Γιάν­νη Στε­φα­νί­δη από τη σει­ρά Ελλη­νι­κή Μυθο­λο­γία. … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ο ρόλος της θρη­σκεί­ας στον καπι­τα­λι­σμό, συζή­τη­ση με τον Περι­κλή Παυ­λί­δη (Ηχη­τι­κό).