Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Ρότζερ Γουότερς στο τραγούδι του Βίκτορ Χάρα «Το δικαίωμα να ζεις ειρηνικά»

Ο Ρότζερ Γουό­τερς μοι­ρά­στη­κε στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης τη δική του εκδο­χή του τρα­γου­διού δια­μαρ­τυ­ρί­ας του Χιλια­νού τρα­γου­δι­στή-τρα­γου­δο­ποιού Βίκτορ Χάρα «Το δικαί­ω­μα να ζεις ειρη­νι­κά», του folk τρα­γου­διού του 1971 που έγι­νε ο ύμνος των συγκε­ντρώ­σε­ων δια­μαρ­τυ­ρί­ας στη Χιλή το 2019.

«Αυτό είναι για τον λαό του Σαντιά­γκο και του Κίτο και της Γιά­φας και της Λα Πας και της Βαγδά­της και της Βου­δα­πέ­στης και οπου­δή­πο­τε αλλού θέλουν να μας βλά­ψουν» εξή­γη­σε ο Γουό­τερς, μιλώ­ντας για τη δική του ηχο­γρά­φη­ση, στην οποία οι στί­χοι απο­τυ­πώ­νουν το σήμε­ρα, περί­ο­δο έξαρ­σης αυταρ­χι­κών καθε­στώ­των σε όλον τον πλανήτη.

«Από το κελί μου στη Νέα Υόρ­κη / Μπο­ρώ ν’ ακού­σω τις caserolazos (σ.σ. δια­δη­λώ­σεις κατά του εκλεγ­μέ­νου Χιλια­νού προ­έ­δρου Σαλ­βα­ντόρ Αλιέ­ντε, χτυ­πώ­ντας κατσα­ρό­λες) / Μπο­ρώ να σε μυρί­ζω Πινέ­ρο» γρυ­λί­ζει ο Γουό­τερς. «Μπο­ρεί να πυρο­βο­λείς τα μάτια των παι­διών / Ήσουν πάντα αυτός ο δια­ο­λε­μέ­νος τρε­λός / Αλλά ποτέ δεν θα σβή­σεις τη φλό­γα» συνεχίζει.

Ο ποι­η­τής Βίκτορ Χάρα βασα­νί­στη­κε και εκτε­λέ­στη­κε όταν ο δικτά­το­ρας Αου­γού­στο Πινο­σέτ κατέ­λα­βε την εξου­σία στη Χιλή το 1973. «Να προ­σέ­χε­τε, λοι­πόν, Μπολ­σο­νά­ρου, Γκουαϊ­δό και Μόντι και Τραμπ» προει­δο­ποιεί ο Γουό­τερς στο δικό του «Το δικαί­ω­μα να ζεις ειρηνικά».

Προ­σφά­τως, ο Γουό­τερς προ­σέ­φυ­γε και πάλι στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης για να ευχη­θεί «καλή ανάρ­ρω­ση» στον θρύ­λο της folk μου­σι­κής Τζον Πράιν που νοση­λεύ­ε­ται έχο­ντας προ­σβλη­θεί από τον κορο­νο­ϊό. Η παν­δη­μία υπο­χρέ­ω­σε τον Γουό­τερς να ανα­βά­λει για του χρό­νου την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για φέτος τουρ­νέ του «This Is Not a Drill Tour».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο