Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Στάλιν και οι μικροβιοφάγοι

Ο Στάλιν ξεκίνησε και υποστήριξε έρευνα που μπορεί να μας σώσει από τα μικρόβια που είναι ανθεκτικά στην αντιβίωση

Όλοι έχου­με ακού­σει ότι τα παθο­γό­να μικρό­βια γίνο­νται ανθε­κτι­κά στα αντι­βιο­τι­κά και ότι τα αντι­βιο­τι­κά δεν βοη­θούν κατά ασθε­νειών από τις οποί­ες μπο­ρεί να υπο­φέ­ρουν όλοι, αλλά οι οποί­ες μπο­ρεί να είναι δύσκο­λο ή αδύ­να­το να θερα­πευ­τούν. Μια νέα μελέ­τη από το Τεχνο­λο­γι­κό Πανε­πι­στή­μιο Chalmers στο Γκέ­τε­μποργ της Σου­η­δί­ας δεί­χνει τώρα ότι τα γονί­δια που κάνουν τα μικρό­βια ανθε­κτι­κά στα αντι­βιο­τι­κά είναι πολύ περισ­σό­τε­ρα από ό, τι πιστεύ­α­με προηγουμένως.

«Ένας αριθ­μός δια­φο­ρε­τι­κών μικρο­βί­ων που είναι επι­κίν­δυ­να για τον άνθρω­πο φέρουν αυτή τη νέα μορ­φή γονι­δί­ου αντο­χής, δηλα­δή νέους τρό­πους για να γίνουν ανθε­κτι­κά στα αντι­βιο­τι­κά», λέει ο Erik Kristiansson, καθη­γη­τής στο Chalmers.

Λέει ακό­μη ότι έχουν ανα­κα­λυ­φθεί δέκα φορές περισ­σό­τε­ρα γονί­δια αντο­χής από ό, τι ήταν γνω­στό προη­γου­μέ­νως και ότι 75% προη­γου­μέ­νως άγνω­στα γονί­δια βρέ­θη­καν σε μικρό­βια που ζουν μέσα και πάνω στους ανθρώ­πους. Προ­σθέ­τει ότι υπάρ­χει μεγά­λη ανά­γκη να μάθου­με περισ­σό­τε­ρα, ώστε να μην κατα­λή­ξου­με σε μια κατά­στα­ση όπου οι κοι­νές λοι­μώ­ξεις γίνο­νται ξανά θανατηφόρες.

Η έρευ­να του Στάλιν

Αλλά υπάρ­χει στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα μια εναλ­λα­κτι­κή λύση στα αντι­βιο­τι­κά που σπά­νια σκέ­φτο­νται οι άνθρω­ποι, και αυτή είναι οι μικρο­βιο­φά­γοι, ιοί που «τρώ­νε» επι­κίν­δυ­να βακτή­ρια. Για μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα, υπήρ­χε μεγά­λος δισταγ­μός στον δυτι­κό κόσμο, αλλά σήμε­ρα η έρευ­να γίνε­ται και στη Σουηδία.

Οι μικρο­βιο­φά­γοι βρί­σκο­νται στο έδα­φος και στο γλυ­κό νερό, αλλά ο καθέ­νας είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κός μόνο ένα­ντι ορι­σμέ­νων συγκε­κρι­μέ­νων βακτη­ρί­ων και όχι ένα­ντι άλλων – οπό­τε πρέ­πει να βρε­θεί ο σωστός ιό που τρώ­ει βακτή­ρια. Μπο­ρεί να είναι περί­πλο­κο και μπο­ρεί να χρεια­στούν μεγά­λες δόσεις για ορι­σμέ­νες λοιμώξεις.

Ο Ιωσήφ Στά­λιν ήταν διο­ρα­τι­κός και ενθου­σιώ­δης για τους «φάγους» που τρώ­νε μικρό­βια και ίδρυ­σε ένα ερευ­νη­τι­κό ινστι­τού­το στη Γεωρ­γία, το οποίο οδή­γη­σε τη χώρα να είναι παγκό­σμιος ηγέ­της στην έρευ­να «φάγων» μέχρι την έλευ­ση των αντιβιοτικών.

Ακό­μη και σήμε­ρα, οι μικρο­βιο­φά­γοι για απλές ασθέ­νειες μπο­ρούν να αγο­ρα­στούν απευ­θεί­ας από φαρ­μα­κεία στη Γεωρ­γία και η έρευ­να συνε­χί­ζε­ται ακό­μη και μετά την πτώ­ση της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης. Έτσι, οι μικρο­βιο­φά­γοι ευδο­κι­μούν και είναι μία από τις ελπί­δες μας για το μέλλον.

Δεν μπο­ρεί κανείς να μην σχο­λιά­σει θετι­κά την διο­ρα­τι­κό­τη­τα του Στά­λιν και στον τομέα της επι­στή­μης και της προ­στα­σί­ας των ανθρώ­πων από παθο­γό­νες ασθέ­νειες με φυσι­κούς τρό­πους. Ιδιαί­τε­ρα στις μέρες μας που οι θάνα­τοι και η ταλαι­πω­ρία των ανθρώ­πων στα θέμα­τα Υγεί­ας στον καπι­τα­λι­σμό έχει γίνει καθη­με­ρι­νή είδηση.

Πηγή: Εφη­με­ρί­δα Riktpunkt του ΚΚ Σουηδίας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο