Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ο Συλλέκτης» στον Πολυχώρο VAULT

Ο Πολυ­χώ­ρος VAULT παρου­σιά­ζει την παράσταση

Ο Συλ­λέ­κτης

του John Fowles

Μετά­φρα­ση — Δρα­μα­τουρ­γι­κή Επε­ξερ­γα­σία: Μαρι­λέ­να Παναγιωτοπούλου

Σκη­νο­θε­σία: Ένκε Φεζολλάρι

Με τους Γιώρ­γο Παπα­παύ­λου, Πολυ­ξέ­νη Μυλωνά

Ο «Συλ­λέ­κτης», το πρώ­το μυθι­στό­ρη­μα του John Fowles, ανε­βαί­νει από τις 18 Δεκεμ­βρί­ου 2017 έως 27 Φεβρουα­ρί­ου 2018, κάθε Δευ­τέ­ρα και Τρί­τη στις 21.00, στον Πολυ­χώ­ρο Vault, σε μετά­φρα­ση — δρα­μα­τουρ­γι­κή επε­ξερ­γα­σία της Μαρι­λέ­νας Πανα­γιω­το­πού­λου και σκη­νο­θε­σία Ένκε Φεζολ­λά­ρι, με τους Γιώρ­γο Παπα­παύ­λου και Πολυ­ξέ­νη Μυλω­νά. Πρό­κει­ται για το μυθι­στό­ρη­μα το οποίο καθιέ­ρω­σε τον John Fowles ως έναν από τους κορυ­φαί­ους σύγ­χρο­νους πεζο­γρά­φους σε παγκό­σμια κλί­μα­κα. Η έντα­ση και η δυνα­μι­κή του κει­μέ­νου καθώς και το σασπένς της ιστο­ρί­ας κατα­τάσ­σουν το βιβλίο, που μετα­φέρ­θη­κε στον κινη­μα­το­γρά­φο και το θέα­τρο, στα πιο σημα­ντι­κά θρί­λερ της μετα­πο­λε­μι­κής λογοτεχνίας.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Δυο κόσμοι εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κοί, υπο­χρε­ώ­νο­νται με τη βία να συνυ­πάρ­ξουν μέσα στο υπό­γειο κελά­ρι ενός παλιού σπι­τιού στην αγγλι­κή εξο­χή: από τη μια αυτός του μικρο­α­στού κι ακαλ­λιέρ­γη­του Κλεγκ, του οποί­ου μονα­δι­κό ενδια­φέ­ρον είναι η συλ­λο­γή πετα­λού­δων, και από την άλλη εκεί­νος της μορ­φω­μέ­νης και μεγα­λο­α­στής Μιρά­ντας, φοι­τή­τριας στη Σχο­λή Καλών Τεχνών. Στην Αγγλία των έντο­νων κοι­νω­νι­κών δια­κρί­σε­ων, που η καθη­με­ρι­νή ζωή δεν αφή­νει κανέ­να περι­θώ­ριο ουσια­στι­κής επα­φής ανά­με­σα στις δια­φο­ρε­τι­κές τάξεις, ο ήρω­ας, με τον πλέ­ον ανορ­θό­δο­ξο και σκλη­ρό τρό­πο, κατα­φέρ­νει να τις ανα­μί­ξει σε ένα εκρη­κτι­κό κοκτέιλ. Απα­γά­γει τη Μιρά­ντα και την υπο­χρε­ώ­νει σε μια συγκα­τοί­κη­ση μαζί του, ενώ ταυ­τό­χρο­να κατα­γρά­φο­νται οι πολ­λα­πλές οπτι­κές του μοι­ραί­ου αυτού «πει­ρά­μα­τος»: κάθε ήρω­ας, ενδο­σκο­πού­με­νος, παρα­τη­ρεί, σχο­λιά­ζει και ενί­ο­τε συμπε­ραί­νει πράγ­μα­τα για τη μετα­ξύ τους σχέ­ση σε όλη τη διάρ­κεια της δια­δι­κα­σί­ας, ενώ ταυ­τό­χρο­να παρα­κι­νεί τον θεα­τή να κάνει από την πλευ­ρά του το ίδιο. Το δια­σκευα­σμέ­νο για το θέα­τρο μυθι­στό­ρη­μα του John Fowles δεν δια­τη­ρεί μόνο στο ακέ­ραιο τη διεισ­δυ­τι­κή ματιά του δημιουρ­γού πάνω στη συντη­ρη­τι­κή αγγλι­κή κοι­νω­νία και τον ανά­γλυ­φο τρό­πο να προ­βά­λει τις εμμο­νές και τις ανα­κο­λου­θί­ες της, αλλά και την ικα­νό­τη­τα του να απευ­θύ­νει την ουσία του συγκε­κρι­μέ­νου προ­βλη­μα­τι­σμού σε κάθε κοι­νό­τη­τα που πλήτ­τε­ται από φαι­νό­με­να ταξι­κών δια­κρί­σε­ων, απο­κλει­σμών και εντέ­λει φόβου να απο­δε­χθεί κάθε μορ­φή ετερότητας.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ

O Φρέ­ντε­ρικ, ένας νεα­ρός ταπει­νής κατα­γω­γής αρκε­τά μονα­χι­κός, ασχο­λεί­ται (από μικρή ηλι­κία) με τη συλ­λο­γή πετα­λού­δων και είναι γοη­τευ­μέ­νος από τη Μιρά­ντα, μια νεα­ρή φοι­τή­τρια της Καλών Τεχνών, από οικο­γέ­νεια ανώ­τε­ρης κοι­νω­νι­κής τάξης, με πολ­λούς φίλους και πλού­σια κοι­νω­νι­κή ζωή. Όταν ο Φρέ­ντε­ρικ κερ­δί­ζει ένα μεγά­λο χρη­μα­τι­κό ποσό στο ΠΡΟΠΟ αρχί­ζει να παρα­κο­λου­θεί επι­στα­μέ­να την Μιρά­ντα, την οποία τελι­κά απα­γά­γει και κλεί­νει για ένα μήνα στο ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νο ‑από εκεί­νον- κελά­ρι μιας απο­μο­νω­μέ­νης βίλας, λίγο πιο έξω από το Λον­δί­νο. Σε αυτό το διά­στη­μα οι δύο νέοι θα ζήσουν την ίδια κατά­στα­ση (της απα­γω­γής και του εγκλει­σμού) από μία εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κή οπτι­κή. Ο Φρέ­ντε­ρικ έχει στή­σει ένα σχέ­διο αγά­πης. Η Μιρά­ντα είναι θύμα ενός σχε­δί­ου απαγωγής.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Μετά­φρα­ση – Δρα­μα­τουρ­γι­κή Επε­ξερ­γα­σία: Μαρι­λέ­να Παναγιωτοπούλου

Σκη­νο­θε­σία: Ένκε Φεζολλάρι

Σκη­νι­κά- Κοστού­μια: Γιώρ­γος Λυντζέρης

Φωτι­σμοί: Σεμί­να Παπαλεξανδροπούλου

Δρα­μα­το­λό­γος: Νατα­λί Μηνιώτη

Μου­σι­κή Επι­μέ­λεια: Ένκε Φεζολλάρι

Βοη­θός Σκη­νο­θέ­τη: Δάφ­νη Λιανάκη

Βοη­θός Σκη­νο­γρά­φου: Ανθή Παρα­σκευά — Βελουδογιάννη

Επι­στη­μο­νι­κή Σύμ­βου­λος – Εγκλη­μα­το­λό­γος: Κάτια Σωτηρίου

Φωτο­γρα­φί­ες: Κική Παπαδοπούλου

Επι­κοι­νω­νία: Μαρία Κωνσταντοπούλου

Παρα­γω­γή: Red Moonlight Productions

Ερμη­νεύ­ουν: Γιώρ­γος Παπα­παύ­λου, Πολυ­ξέ­νη Μυλωνά

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δευ­τέ­ρα και Τρί­τη: 21.00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 80’ (χωρίς διάλειμμα)

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Γενι­κή είσο­δος: 12 ευρώ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο