Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο συνιδρυτής της Διεθνούς Αμνηστίας Luis Kutner ήταν πληροφοριοδότης του FBI

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Συντέλεσε στην δολοφονία ηγέτη της οργάνωσης “Μαύροι Πάνθηρες”.

Στις 23 Νοεμ­βρί­ου 1969, ένας από τους ηγέ­τες της οργά­νω­σης “Μαύ­ροι Πάν­θη­ρες” ο Fred Hampton μίλη­σε σε συνά­ντη­ση που διορ­γά­νω­σε η “Διε­θνής Ένω­ση Γυναι­κών για Ειρή­νη και Ελευ­θε­ρία” στο Πανε­πι­στή­μιο του Ιλινόις. 

inbound3141806529831174081

Μετα­ξύ αυτών που συμ­με­τεί­χαν ήταν ο Luis Kutner, δικη­γό­ρος και συνι­δρυ­τής της Διε­θνούς Αμνηστίας. 

Ο Kutner ήταν πλη­ρο­φο­ριο­δό­της του FBI, και μετά την συνά­ντη­ση ισχυ­ρί­στη­κε στον προϊ­στά­με­νο του στο FBI, ότι ο Hampton «ήταν σε έξα­ψη, σαν να ήταν κάτω από την επιρ­ροή ναρκωτικών”. 

Ισχυ­ρί­στη­κε ακό­μη πως στην ομι­λία του ο Hampton είπε ότι ο πρό­ε­δρος Nixon ήταν “μέλος του καπι­τα­λι­στι­κού κατε­στη­μέ­νου” και ότι ” Ο Νίξον πρέ­πει να πεθάνει “.

 Ο Kutner δήλω­σε αργό­τε­ρα πως μίλη­σε στο FBI λόγω της «πιθα­νής παρα­βί­α­σης του ομο­σπον­δια­κού νόμου». 

Λίγες μέρες αργό­τε­ρα, το FBI μπή­κε στο σπί­τι του Hampton, ηλι­κί­ας μόλις 21 ετών και τον δολο­φό­νη­σε στον ύπνο του. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο