Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ο τελικός της Νύχτας»: Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας που δεν τελείωσε ποτέ!

Μια ημέ­ρα σαν σήμε­ρα, το 1962, διε­κό­πη ο επει­σο­δια­κός τελι­κός Ολυ­μπια­κός-Πανα­θη­ναϊ­κός στην παρά­τα­ση (0–0), επει­δή, λόγω των απα­νω­τών καθυ­στε­ρή­σε­ων, είχε πλέ­ον νυχτώ­σει! Ο τελι­κός δεν επα­να­λή­φθη­κε ποτέ, με απο­τέ­λε­σμα να μην απο­νε­μη­θεί ο τίτλος του Κυπελ­λού­χου Ελλά­δος. Το ματς διε­ξή­χθη στο γήπε­δο της Νέας Φιλα­δέλ­φειας και σημα­δεύ­τη­κε από τρεις απο­βο­λές, από το πρώ­το κιό­λας ημί­χρο­νο. Ένα πρώ­το ημί­χρο­νο που διήρ­κε­σε 66 λεπτά λόγω των επα­να­λαμ­βα­νό­με­νων δια­κο­πών. Η ανά­παυ­λα κρά­τη­σε 30 λεπτά (αντί για 15) κάτι που εξα­γρί­ω­σε τους οπα­δών των δύο ομά­δων, οι οποί­οι και αντέ­δρα­σαν πετώ­ντας μπου­κά­λια και άλλα μικρο­α­ντι­κεί­με­να στον αγω­νι­στι­κό χώρο.

Οι απο­δο­κι­μα­σί­ες συνε­χί­στη­καν και στο δεύ­τε­ρο ημί­χρο­νο, με τις δύο ομά­δες να μένουν στο… μηδέν και να οδη­γού­νται στην παρά­τα­ση. Το σκο­τά­δι όμως είχε ήδη πέσει. Το γήπε­δο δεν διέ­θε­τε προ­βο­λείς και ο Ελβε­τός διαι­τη­τής Μελέ απο­φά­σι­σε τη δια­κο­πή του αγώ­να στο 7ο λεπτό της παρά­τα­σης. Οι φίλα­θλοι, νομί­ζο­ντας ότι όλα είναι κανο­νι­σμέ­να για να επα­να­λη­φθεί ο αγώ­νας για περισ­σό­τε­ρες εισπρά­ξεις, εισβάλ­λουν στον αγω­νι­στι­κό χώρο, ενώ η ΕΠΟ, φοβού­με­νη παρό­μοια επει­σό­δια, δεν ορί­ζει επα­να­λη­πτι­κό, με απο­τέ­λε­σμα να μην υπάρ­ξει νικη­τής τη χρο­νιά αυτή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο